Ako vybaviť súpisné číslo na stavbu? Žiadosť, poplatok, lehota

Jednou z vašich povinností pri stavbe domu je vybavenie súpisného čísla. Ak ste týmto procesom ešte nikdy neprešli, určite sa vám zídu akékoľvek informácie ohľadom vybavovania súpisného čísla.

Ako vybaviť súpisné číslo

Spísali sme všetky potrebné informácie o súpisnom čísle a orientačnom čísle, ako vypísať žiadosť, ktoré prílohy budete potrebovať, informácie o poplatkoch a lehotách. Nemali by ste zabúdať tiež na to, že tento proces je väčšinou v každej obci alebo meste podobný, no samospráva si môže stanoviť aj niektoré vlastné podmienky. Preto je dobré naštudovať si bližšie informácie na webstránkach.

Súpisné číslo

Súpisné číslo sa určuje každej budove, ktorá je priestorovo sústredená, zastrešená, stavebno-technicky vhodná, určená na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí, je prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a je začlenená do obce v súlade so zásadami (architektonickými, urbanistickými a environmentálnymi) a požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu obce, zóny alebo regiónu. Jednoduchšie vysvetlené – vaša stavba musí spĺňať všetky požiadavky obce a prešla kolaudáciou.

Zákon dokonca stanovuje, že každá stavba, ktorá sa nachádza v evidencii katastra nehnuteľností, musí mať pridelené toto súpisné číslo. Obec potom môže priradiť aj orientačné číslo. Súpisné číslo musíte mať vybavené aj z toho dôvodu, že doklad o jeho pridelení je nevyhnutnou prílohou k zápisu stavby do katastra nehnuteľností. Vlastník stavby je dokonca povinný mať viditeľne označenú budovu so súpisným, prípadne aj orientačným číslom. V prípade bytu má túto povinnosť uloženú spoločenstvo vlastníkov alebo správcovská spoločnosť.

Rozdiel medzi súpisným a orientačným číslom stavby

Povedali by ste si, že ide o pojmy s rovnakým významom, no nie je to úplne tak. Samozrejme, vaša stavba nemusí mať obe tieto čísla, väčšinou obec stanoví stavbe nielen súpisné, ale aj orientačné číslo. Najčastejšie sa to stáva v prípade, ak má vaša stavba viacero vchodov, čiže je to dvojdom alebo bytový dom. Každá bytová jednotka disponuje vlastným vchodom, preto je dôležité odlíšiť ich pre lepšiu orientáciu.

Orientačné číslo sa píše hneď za to súpisné a oddeľuje sa lomkou, napríklad 887/2. Prvé je vždy súpisné číslo a druhé je orientačné. Tento údaj sa vpisuje už do žiadosti o zápis rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami. Vo výsledku sú bytové jednotky s oddelenými vchodmi zapísané osobitne aj vpísané do listu vlastníctva. Súpisné číslo je pre obe jednotky totožné, no líšia sa orientačným číslom.

Čo je adresný bod a geografická os ulice?

S týmito dvoma pojmami sa stretnete pri prílohách, ktoré treba dodať k žiadosti o pridelenie súpisného čísla. Preto vám ich v skratke vysvetlíme. Adresný bod stavby zameraný geodetom obsahuje presné umiestnenie stavby s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky každého vstupu do budovy, ktorá má vlastné orientačné číslo. Môže to byť aj zameranie jedného hlavného vchodu so súpisným číslom. Tento údaj sa potom registruje v Registri adries, ktorý poskytuje verejnosti údaje o polohe vstupu do budovy, ktorá má súpisné alebo orientačné číslo (ak má budova viac osobitných vstupov).

Rozdiel medzi súpisným a orientačným číslom stavby

Druhým spomínaným pojmom je geografická os ulice. Je to priestorový údaj, podobne ako adresný bod. V tomto prípade definuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva a prechádza spojnicou lomových bodov ulice. Údaj sa dokladá úradu pred určením názvu novej ulice. Vyhotovuje sa aj pre Register adries, ktorý je určený na potreby verejnej správy, záchranné a bezpečnostné zložky.

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

Táto žiadosť sa podáva na úrade obce alebo mesta, v ktorom sa novostavba nachádza. Často si ľudia myslia, že záležitosť súpisného čísla sa vybavuje na stavebnom úrade, no musíte ísť na oddelenie evidencie obyvateľstva. Je viacero spôsobov, ktorými môžete vyplnenú žiadosť podať:

 • Elektronicky
 • Písomne (osobne cez podateľňu alebo poštou na podateľňu)

Výber spôsobu je len na vás, záleží, čo je pre vás najpohodlnejšie. Prideľovanie súpisného čísla a orientačného čísla podlieha zákonu č. 369/1990 o obecnom zriadení a vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa stanovujú podrobnosti o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb. Každá budova má od obce pridelené unikátne číslo určené pre jednoduchšiu orientáciu. Každá obec má na webovej stránke pri dokumentoch aj žiadosť o pridelenie súpisného čísla, ktorú si môžete stiahnuť, vyplniť a podať. Táto žiadosť obsahuje:

 • Meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa o pridelenie súpisného čísla (ak ide o fyzickú osobu) alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie (ak ide o právnickú osobu)
 • Predmet žiadosti
 • Kód druhu stavby
 • Prílohy k žiadosti

Prílohy k žiadosti

Na pridelenie súpisného čísla potrebujete k žiadosti priložiť aj niekoľko príloh. Tie potvrdzujú, že je stavba legálna a máte na ňu právo. Medzi prílohy k žiadosti o pridelenie súpisného čísla patria nasledujúce dokumenty:

 • Doklad o vlastníctve pozemku alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje vaše práva k užívaniu pozemku. Ak nie ste jeho vlastníkom, tak sa vyžaduje nájomná zmluva alebo súhlas s umiestnením stavby
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Zameraný adresný bod stavby s uvedením zemepisnej šírky a dĺžky
 • Ak ide o prvú stavbu na novej ulici, stavebníci si musia zabezpečiť „Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice“
 • Splnomocnenie v prípade, že je stavebník zastupovaný inou osobou
 • Bližšie údaje o tom, či sa v budove nachádza viac bytových jednotiek, údaje o počte bytov a podlaží, na jednoduchšie priradenie orientačného čísla.

Súpisné číslo domu na drevenom plote

Stavby, ktoré boli postavené pred desiatkami rokov, nemusia mať vydané kolaudačné povolenie, pretože vtedy sa to nevyžadovalo. V takomto prípade sa k žiadosti prikladajú doklady preukazujúce to, kedy bola stavba povolená, kto ju postavil a prípadne aj iné doklady, ktoré môžu byť pre každú obec a mesto individuálne. Požiadavky obcí môžu byť pri podávaní žiadosti rôzne, preto by ste mali všetko vopred odkonzultovať s príslušným pracovníkom. Takto máte viac času na prípravu všetkých dokladov a dokumentov.

Poplatok a lehota na podanie žiadosti

Lehotu na vybavenie súpisného čísla upravuje zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení. Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a v prípade potreby aj orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia. Zároveň je vlastník budovy povinný mať viditeľne označenú budovu so súpisným a orientačným číslom, ak je určené. Ak je za správu budovy zodpovedné spoločenstvo vlastníkov alebo iná spoločnosť, potom to zodpovedá za splnenie tejto povinnosti.

Za podanie žiadosti neplatíte žiaden správny poplatok. Platíte len za vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla úradu, ktorý si za to účtuje 2 €. Tento správny poplatok sa vyberá v hotovosti v ohlasovni miestneho úradu, prevodom z účtu alebo poštovným poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Odstránenie stavby

Pri odstránení stavby sa tiež rieši súpisné a orientačné číslo – mali by ste podať návrh na zrušenie pridelenia súpisného čísla. K týmto stavbám patria aj garáže, prístrešky a chaty, ktorým bolo priradené modro-biele súpisné číslo. K návrhu na zrušenie súpisného a orientačného čísla treba doložiť tieto dokumenty:

 • Platné rozhodnutie na odstránenie stavby
 • Rozhodnutie o určení súpisného čísla, ak sa zachovalo
 • Geometrický plán alebo kópiu katastrálnej mapy
 • Splnomocnenie v prípade, že je stavebník zastupovaný inou osobou

V prípade, že je stavba staršia a nezachovali sa všetky dôležité doklady, je potrebné požiadať o Potvrdenie o existencii stavby. To platí aj pre stavby, ktorým doteraz nebolo pridelené súpisné číslo a nezachovali sa k nemu žiadne doklady.

Tabuľky so súpisným a orientačným číslom

Podľa zákona máte povinnosť mať svoj dom viditeľne označený. Tabuľku so súpisným číslom by mala na vlastné náklady zaobstarať obec. V prípade stavby, ktorá má aj orientačné číslo, zaobstaráva tabuľku s týmto údajom na vlastné náklady stavebník. Ten má za povinnosť v oboch prípadoch tabuľku poriadne upevniť a udržiavať ju.

Tabuľky so súpisným a orientačným číslom sa umiestňujú na stavbu vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a čitateľné. Nemali by pôsobiť rušivo na vzhľad budovy. Samozrejme, súpisné a orientačné číslo si môžete zaobstarať aj sami, ak si chcete vybrať konkrétny dizajn. Dodávateľov nájdete online aj v kamenných predajniach. V oboch prípadoch si viete tabuľku alebo osobitné číslice presne navrhnúť.

Autor článku

Kristína Kováliková

Som študentkou odboru manažment na Žilinskej univerzite. Vo voľnom čase sa venujem práve písaniu článkov, sledovaniu aktuálneho diania a tým...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Hnedá spálňa – je to dobrá voľba? Hnedá spálňa – je to dobrá voľba?

Farbu do spálne si vyberajte podľa svojich pocitov. Ak sa vám hnedá páči a upokojuje vás, potom sa do vašej spálne hodí.

Červená spálňa: Voľba pre ľudí, ktorým nechýba odvaha Červená spálňa: Voľba pre ľudí, ktorým nechýba odvaha

Červená do spálne? Áno, či nie? Ak patrí k vašim obľúbeným, nemali by ste sa jej vyhýbať ani v spálni. Naše inšpirácie vás o tom presvedčia.

Hexagon police sa hodia do každého interiéru Hexagon police sa hodia do každého interiéru

Zívajú steny vo vašej domácnosti prázdnotou? Potom by ste tento priestor mohli využiť na umiestnenie netradičných políc.Publikované dňa: 22.11.2021
Hodnotenie článku:
(91.6%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Rady, ako správne používať sušičkuRady, ako správne používať sušičku

Používanie sušičky má svoje pravidlá. Ich dodržiavaním zachováte kvalitu oblečenia, predídete jeho rýchlemu opotrebovaniu či dokonca jeho poškodeniu.

Ako vyčistiť kotol na tuhé palivo – čo rozpúšťa decht? Kefa či prášok na čistenie kotla pomôžuAko vyčistiť kotol na tuhé palivo – čo rozpúšťa decht? Kefa či prášok na čistenie kotla pomôžu

Spaľovanie tuhých palív je stále populárna forma vykurovania. Čistenie je v rámci údržby kľúčové pre správne fungovanie kotla, predĺženie jeho životnosti aj zaistenie bezpečnej prevádzky.

Tipy, ako sa zbaviť srsti v domácnosti. Pomože kvalitný vysávač i sušička bielizneTipy, ako sa zbaviť srsti v domácnosti. Pomože kvalitný vysávač i sušička bielizne

Ak máte v domácnosti štvornohého miláčika, určite viete, že boj s chlpmi nie je jednoduchý. Pozrite si tipy, čo robiť, aby bolo chlpov v domácnosti čo najmenej.