Daň z garáže: Kto a ako podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Kúpili ste si alebo ste nadobudli v poslednom čase garáž? Nezabúdajte na to, že aj garáž je patrí do skupiny nehnuteľností, a preto je potrebné aj za ňu platiť štátu daň. Vašou povinnosťou je v mieste bydliska podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Daň z garáže - ako vybaviť? Kedy a kde podať daňové priznanie?

Je to miestna daň, ktorú ukladá mesto alebo obec na základe zákona č. 582/2004 Z.z. Pri platbách záleží od viacerých faktorov, preto si treba pred touto platbou zistiť všetky potrebné informácie.

Aj keď je toto dôležitá súčasť života, príliš veľa sa ohľadom tejto témy na internete nedočítate. My sa budeme snažiť vám všetky tieto informácie poskytnúť, aby bolo pre vás podávanie tohto daňového priznania jednoduchšie a aby ste ho podali správne, keďže tieto záležitosti môžu byť pre množstvo ľudí komplikované.

Kto má podať toto daňové priznanie?

Za daný rok, napríklad za rok 2020, budete podávať daňové priznanie z nehnuteľnosti, ak ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti v predošlom roku a tá mala byť zapísaná do katastra nehnuteľností pred 1.1.2020, pričom pozemok, dom, byt, chatu, garáž alebo inú nebytovú stavbu ste získali kúpou, dedičstvom, darovaním alebo skolaudovaním

Ak ste naopak vašu nehnuteľnosť predali alebo darovali v roku 2019 a už nie ste zapísaný ako jej vlastník, tiež podávate daňové priznanie, na to netreba zabúdať. Dôležité je aj zvážiť to, či nastali nejaké zmeny vo výmere pozemkov alebo podielov oproti roku 2018, ktoré majú vplyv na výšku platby dane. Takéto daňové priznanie podávate iba raz – pri zmene vlastníckych pomerov, v ďalších rokoch vám správca dane (mesto alebo obec) určí výšku dane podľa zapísaných údajov.

Rozlišovanie daní

Je potrebné rozlišovať medzi daňou z nehnuteľností na základe vyššie spomenutého zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dobré stavebné odpady, a tiež medzi úhradou do fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Daňou sa rozumie povinná, zákonom stanovená platba, ktorá sa platí v prospech verejných rozpočtov, je vynútiteľná, nenávratná, neúčelová a slúži na úhradu verejných výdavkov. Ste teda povinný ako vlastník nehnuteľností túto platbu štátu zaplatiť, a ak tak neurobíte, postihne vás za to trest. A čo ak daňové priznanie nepodáte? Platba za garáž sa potom bude zvyšovať o sankcie a okrem toho môžete dostať pokutu až do výšky samotnej dane.

Daň z nehnuteľnosti za garáž

Daň z nehnuteľností ukladá obec, takže ste povinný zaplatiť ju tam, kde sa ,v tomto prípade vaša garáž, nachádza. Zdaňovacím obdobím je potom kalendárny rok. Túto daň zahŕňa platba za nehnuteľnosti, daň zo stavieb, z bytov, daň z bytových a nebytových priestorov v bytovom dome. Avšak spomenuli sme aj úhrady do fondu, ktoré nemajú charakter dane. Ide o úhrady, ktoré zaťažujú vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Tieto úhrady fungujú hlavne na základe spoluvlastníctva a financujú sa na základe neho predovšetkým výdavky spojené na prevádzku, údržbu a opravy.

V prípade, že ako bytový vlastník vlastníte aj nebytový priestor (garáž), tak ste povinný prispievať do tohto fondu ako za byt, tak aj za garáž. Platba je potom určená podľa veľkosti prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu. V tejto súvislosti by ste si mali teda preštudovať zmluvu o spoločenstve a následne preveriť, či boli vaše platby schválené zhromaždením.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vám vzniká 1. Januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom garáže. Čiže ak ste si garáž kúpili napríklad v júli roku 2019, daň budete platiť v januári roku 2020. Táto povinnosť potom zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Na vyrubenie dane je teda rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roku). Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Správca dane z nehnuteľností a výška platby

Daň z garáže, a celkovo z nehnuteľností je upravená všeobecne záväznými nariadeniami, ktoré okrem iného obsahujú aj sadzby dane, jej oslobodenia alebo zníženia. Správcom dane z nehnuteľností nie je obec, kde má daňovník nahlásený trvalý pobyt, ale obec, v ktorej sa daná nehnuteľnosť, teda v tomto prípade garáž, nachádza. Ak máte teda trvalý pobyt vo vašej rodnej obci, no bývate v prenajatom byte v Bratislave, ku ktorému máte kúpenú garáž, platíte daň z nehnuteľnosti v Bratislave.

Daňové priznanie k dani za garáž  a výška dane

A koľko za daň zaplatíte? Sumu, ktorú musíte zaplatiť ako daň vám určí príslušná obec alebo mesto, vyrubením dane podľa sadzby určenej všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach a poplatkoch. Informuje vás ale aj písomným rozhodnutím a lehota splatnosti je potom 15 dní. V prípade, že sa na vás vzťahuje nejaká úľava alebo oslobodenie od dane, ktoré nevyplýva priamo zo zákona, ale je upravená príslušným predpisom v obci, zvyčajne je potrebné žiadať do 31.1. o úľavu. Ak neviete, či máte právo na úľavu, tak toto právo sa vzťahuje na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ap. V prípade vyššej sumy, čo sa ale pri garážach často nestáva, tak môžete poprosiť o platenie v splátkach. O tejto možnosti je potrebné informovať sa vopred na mestskom alebo obecnom úrade.

Ako sa toto daňové priznanie podáva?

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré si môžete vyzdvihnúť na mestskom, resp. obecnom úrade, alebo stiahnuť vzor daňového priznania z webovej stránky Ministerstva financií Slovenskej republiky v sekcií priame dane – miestne dane a poplatky. Taktiež aj samosprávy sprístupňujú vzory tlačív na svojich web stránkach. Ak si všetky tieto tlačivá podrobne prejdete a ak by ste mali nejaké problémy, tak sa môžete poradiť s najbližším úradníkom. Potom by ste nemali mať žiadny problém s vyplnením tohto daňového priznania.

Ak ale aj napriek tomu neviete, ako daňové priznanie vyplniť, tak sa na stránkach obcí nachádza aj poučenie, ako sa daňové priznanie vypĺňa, taktiež aj potvrdenie o tom, či ste priznanie podali. Keď celé tlačivo vyplníte, tak spolu s príslušnými dokumentami preukazujúcimi zmeny vo vlastníctve nehnuteľnosti, ako rozhodnutie o dedičstve alebo kópia potvrdenia o vklade z katastra, odovzdáte na miestnom úrade, ktorý má vašu garáž v správe. V niektorých mestách a obciach sa dá podať daňové priznanie aj elektronicky. Informácie o takejto možnosti nájdete na stránke obce, kde zverejňujú tieto informácie na základe všeobecne záväzného nariadenia.

Podanie daňového priznania v roku 2020

Existujú dva typy daňového priznania k dani z nehnuteľností, a to priznanie k dani z nehnuteľností a čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník pri prvom vzniku daňovej povinnosti, a teda daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva správcovi dane prvýkrát. Napríklad ak ste si kúpili dom v októbri, tak daňová povinnosť vám vzniká tento rok 1. januára. Vzniká vám teda povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2020.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podávate v tom prípade, ak ste sa stali vlastníkom, nájomníkom, správcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, ďalej ak došlo k zmene súvisiacej s nehnuteľnosťou (napríklad zmena druhu, výmery alebo využitia) a tiež ak vám zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Aj v prípade daňového priznania k dani z nehnuteľností možno podať opravné alebo dodatočné priznanie.

Autor článku

Kristína Kováliková

Som študentkou odboru manažment na Žilinskej univerzite. Vo voľnom čase sa venujem práve písaniu článkov, sledovaniu aktuálneho diania a tým...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Fialová kúpeľňa – pôsobí luxusne a odvážne Fialová kúpeľňa – pôsobí luxusne a odvážne

Fialová farba je dlhé roky spájaná s luxusom a kráľovským prostredím. Kedysi totiž nebolo jednoduché vyrobiť fialové farbivo, preto bolo veľmi vzácne. Napriek tomu, že dnes je už fialová...

Zelená kúpeľňa nemusí byť tuctová Zelená kúpeľňa nemusí byť tuctová

Farbu do kúpeľne, podobne ako je to v prípade kuchyne, si zvyčajne vyberáme na desiatky rokov. Preto sa pri jej voľbe môžete poriadne zapotiť. Pokiaľ ste nikdy neuvažovali nad zelenou v...

Závesné kreslá a hojdacie siete v interiéri Závesné kreslá a hojdacie siete v interiéri

Závesné kreslo či hojdacia sieť? Výber ani jedného z nich nebudete ľutovať. Ozvláštnia interiér a vytvoria priestor na zábavu a oddych.Publikované dňa: 04.05.2020
Hodnotenie článku:
(90.4%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Rodinný dom alebo byt? Rozhodnite sa správneRodinný dom alebo byt? Rozhodnite sa správne

Môžete si vybrať, či budete bývať vo veľkom dome, alebo menšom byte? Oba typy bývania totiž prinášajú isté výhody, ale aj nevýhody. Ktorým z nich dáte prednosť vy?

Daň z Airbnb – daň za krátkodobý prenájom. Treba živnosť?Daň z Airbnb – daň za krátkodobý prenájom. Treba živnosť?

Svetový trend uchýliť cestovateľa, ktorý sa nachádza vo vašom meste a potrebuje nocľah na jednu noc, sa zo zahraničia dostal aj na Slovensko. Zaužívaným termínom pre tento jav sa stal...

Na čo si dať pozor pri kúpe garáže? Informácie o majiteľovi a nehnuteľnosti, právne záležitosti, kúpna zmluvaNa čo si dať pozor pri kúpe garáže? Informácie o majiteľovi a nehnuteľnosti, právne záležitosti, kúpna zmluva

Aj keď kúpe garáže možno nedávate až taký veľký význam, určite by ste to nemali podceňovať. V dnešnom článku sa dočítate o všetkých veciach, na ktoré by ste si mali dať pozor.