Daň z nehnuteľnosti – povinnosti podľa legislatívy

Daňové priznanie sa netýka len živnostníkov a firiem, ale taktiež každého, kto vlastní nehnuteľnosť. Na rozdiel od podnikateľov však nemusíte priznanie podávať každý rok.

Ako a dokedy podať daň z nehnuteľnosti?

Dokedy ste povinný daň zaplatiť, ako postupovať, keď ste zdedili dom, alebo ste spoluvlastníkom bytu? Všetko potrebné sa dozviete na príslušnom obecnom úrade. My si to však vysvetlíme zrozumiteľnejšie a ľudskou rečou.

Daň z nehnuteľnosti: Koho a čoho sa týka

Daň z nehnuteľnosti ste povinní platiť, ak ste vlastníkom, spoluvlastníkom, správcom alebo nájomníkom akejkoľvek nehnuteľnosti. Do tejto kategórie majetku spadajú byty, domy, nebytové priestory (sklad, kancelária, samostatne stojaca garáž atď.), ale aj pozemky, parkoviská a chaty. Jednoducho všetok majetok, ktorý sa nedá presunúť – je nehnuteľný.

Daň z nehnuteľnosti sa podľa legislatívy delí na 3 druhy:

 1. Daň zo stavieb: Stavby určené na bývanie (dom) a drobné stavby (napr. samostatne stojaca kôlňa, garáž), chaty a iné stavby, určené na rekreáciu, stavby na pôdohospodársku a priemyselnú činnosť (napr. skleníky, sklady, administratívne budovy) a stavby na podnikateľské účely.
 2. Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: Bytové jednotky v panelákoch, ktoré sú využívane na bývanie, podnikateľské účely alebo ako skladové priestory (napr. priestory v pivnici).
 3. Daň z pozemkov: Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, záhrady, lesné pozemky, rybníky s chovom rýb a inak hospodársky využívané vodné plochy, stavebné pozemky, zastavané plochy a nádvoria.

Výpočet dane z nehnuteľnosti a jej splatnosť

Daň platíte vždy na nastávajúci rok, teda napríklad, začiatkom roka 2019 ste platili daň za rok 2019, začiatkom roku 2020, za rok 2020 atď. Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Inak povedané, hovoríme o miestnej dani, ktorej výšku stanovuje príslušná obec alebo mesto. V Košiciach a v Bratislave, ktoré sú rozdelené na jednotlivé mestské časti, sa tieto dane platia na magistráte, teda nie na príslušnom miestnom úrade, a aj ich výšku určuje mesto.

Výpočet dane z nehnuteľnosti

Správca dane (mesto alebo obec) je povinný stanoviť výšku poplatku za dané zdaňovacie obdobie (aktuálny rok) najneskôr do 15. mája daného roka a o tejto skutočnosti vás informovať písomnou formou. Zaplatiť musíte do 15 dní od chvíle, keď ste tento „dokument“ obdržali. Ak by ste na to zabudli, čo nie je nič neobvyklé, nemusíte robiť paniku. Zavolajte na príslušný úrad a poplatok uhraďte čím skôr. Vo väčšine prípadov vám nebude nikto ukladať pokuty za drobné omeškanie.

Pokiaľ by ste vlastnili veľké budovy alebo pozemky, pri ktorých je daň podstatne vyššia, a nebudete schopní zaplatiť jednorazovo, môžete správcu dane požiadať o splátkový kalendár, čo je nepochybne lepšia možnosť, ako nezaplatiť vôbec. V prípade neuhradenia dane vám hrozí pokuta od 5 do 3 000 eur, avšak maximálne do výšky vyrubenej dane. Ak máte zaplatiť napríklad 10 eur, nemôžete dostať vyššiu pokutu, ako je 10 eur.

Kedy ste povinní podať daňové priznanie k nehnuteľnosti

Daňové priznanie k nehnuteľnosti nepodávate, na rozdiel od živnostníkov, každý rok. Táto povinnosť sa vás týka v prípadoch, keď vám vznikla nová alebo zanikla stará daňová povinnosť, alebo ak došlo k zmenám v jej výmere či spôsobe využívania.

Ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, daňové priznanie podáva každý z nich. Môžete si to však uľahčiť a jedného z vás ustanoviť za zástupcu. V takomto prípade podá priznanie len on. Tento spôsob neplatí, keď ide o spoluvlastníctvo manželov. Priznanie podáva vždy len jeden z nich.

Kedy ste povinní podať daňové priznanie k nehnuteľnosti?

Za vznik daňovej povinnosti sa pokladá:

 • Kúpa nehnuteľnosti, jej nadobudnutie darom, vydražením alebo dedením.
 • Získanie stavebného alebo kolaudačného rozhodnutia.
 • Začiatok dlhodobého nájomného vzťahu (napr. prenajmete si sklad).

Za zánik daňovej povinnosti sa pokladá:

 • Predaj alebo darovanie nehnuteľnosti.
 • Dlhodobé prenajímanie nehnuteľnosti (daňová povinnosť vzniká nájomníkovi).
 • Zbúranie stavby.

Za zmenu účelu využívania alebo výmery nehnuteľnosti sa pokladá:

 • Oficiálne rozhodnutie o zmene v užívaní stavby (napr. začnete svoj byt využívať ako kancelárske priestory).
 • Všetky zmeny, ktoré sa týkajú výmery parcely, obytnej plochy atď. (napr. prístavba alebo zväčšenie pozemku).

Typy daňového priznania:

 • Daňové priznanie podávate k jednej nehnuteľnosti len raz, a to pri jej kúpe alebo nadobudnutí darom, vydražením a dedením.
 • Čiastkové daňové priznanie je pre vás aktuálne, ak došlo k zmenám (využitie stavby, zmena výmery atď.) alebo ak vám zanikla daňová povinnosť (predaj).
 • Dodatočné daňové priznanie musíte podať len vtedy, keď ste v tom pôvodnom urobili chyby.

Dokedy ste povinní podať daňové priznanie

Daňové priznanie k nehnuteľnosti sa podáva do 31. januára, avšak iba vtedy, ak ku vzniku daňovej povinnosti došlo oficiálne (obdržanie rozhodnutia, zapísanie v katastri atď.) v predošlom zdaňovacom období, ktoré trvá od 2. januára predošlého do 1. januára aktuálneho roka. Ste zmätení? Vysvetlíme si to na príklade:

 1. 15. júna 2019 (alebo kedykoľvek v dobe od 2. 1. 2019 do 1. 1. 2020) ste kúpili rodinný dom, čo bude oficiálne zapísané v katastri hneď 16. júna 2019 (alebo najneskôr 1. 1. 2020). Daňové priznanie v takomto prípade musíte podať do 31. 1. 2020.
 2. 15. júna 2019 (alebo kedykoľvek v dobe od 2.1. 2019 do 1.1.2020) ste kúpili rodinný dom, no v katastri bola zmena zapísaná až 2. 1. 2020 (alebo kedykoľvek po 2. 1. 2020). Daňové priznanie ste teda povinní podať až v roku 2021.

Druhým prípadom je zánik daňovej povinnosti v predošlom zdaňovacom období. Pravidlá sú rovnaké, len zdaňovacie obdobie sa v tomto prípade začína už 1.1. a končí 31.12 v danom roku.

Pozor na výnimky

Výnimkou je, ak ste nehnuteľnosť zdedili alebo vydražili. V takomto prípade ste povinní daňové priznanie podať kedykoľvek v priebehu roka, a to najneskôr do 30 dní od momentu, kedy vám vznikla daňová povinnosť. Tu sa nám to začína trochu zamotávať, takže opäť použijeme príklad.

Kúpa nového domu – daň z nehnuteľnosti

 • Legislatíva hovorí: Pri zdedení alebo vydražení nehnuteľnosti vám daňová povinnosť vzniká v prvý deň nasledujúceho mesiaca, po mesiaci, v ktorom ste ju zdedili alebo vydražili.
 • A teraz v ľudskej reči: Ak zdedíte alebo vydražíte rodinný dom v časovom rozmedzí od 1. 3. do 31. 3., daňová povinnosť vám vzniká 1. 4. Daňové priznanie preto musíte podať najneskôr do 30. 4. (do 30 dní).

Ako a kde podať daňové priznanie

Daňové priznanie podávate na príslušnom úrade v obci alebo meste. Pozor, v tomto prípade nerozhoduje vaše trvalé bydlisko, ale to, kde sa nachádza daná nehnuteľnosť. Tlačivo na daň z nehnuteľnosti nájdete v online podobe (pdf) na webe Slovensko.sk, niektoré obce a mestá ho zverejňujú aj na svojich stránkach, a vo fyzickej podobe priamo na úradoch.

Ide o rovnaké žlté tlačivo, na akom podávate daň za psa, predajné a nevýherné automaty a platí pre fyzické aj právnické osoby. Vyplnené tlačivo aj s dokumentami, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku, môžete odniesť osobne alebo poslať poštou na príslušný úrad. pod dokumentami rozumieme napríklad výpis z katastra nehnuteľností alebo stavebné, či kolaudačné povolenie.

Elektronické podanie daňového priznania

Zákon neustanovuje mestám a obciam poskytovať elektronické služby pre občanov, no na druhej strane takúto možnosť umožňuje. To, či môžete využiť aj elektronickú formu podania priznania z nehnuteľnosti, preto musíte zistiť priamo na úrade alebo jeho webovej stránke.

Elektronické podanie daňového priznania

K elektronickému daňovému priznaniu budete potrebovať:

 • Čítačku čipových kariet, ktorú pripojíte k počítaču;
 • Nainštalovanú aplikáciu na všetky elektronické úkony (nájdete ju na Slovensko.sk);
 • Občiansky preukaz s čipom;
 • Bezpečnostný osobný BOK kód (dostali ste ho pri vystavení OP s čipom, no až po roku 2009, o zmenu alebo vystavenie nového BOK kódu si môžete bezplatne a na počkanie zažiadať v kanceláriách prvého kontaktu);
 • Kvalifikovaný elektronický podpis (vytvoríte si ho v aplikácii).

Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti

Zo zákona sú od dane automaticky oslobodené rôzne nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, Slovenskej akadémie vied alebo Červeného kríža. Tieto výnimky sú však pre vás, ako pre obyčajného človeka, nepodstatné. O zníženie alebo o úplné oslobodenie od dane môžete najčastejšie požiadať ako dôchodca, držiteľ preukazu ŤZP, oficiálne stanovený opatrovník bezvládnych osôb alebo ak sa preukázateľne nachádzate vo finančnej kríze.

Úľavy sa pohybujú v rozmedzí od 30 do 70 %. Konkrétne podmienky na žiadanie o zníženie alebo oslobodenie od dane z nehnuteľnosti však upravujú všeobecne záväzné naradenia danej obce alebo mesta. O svojich možnostiach sa preto musíte informovať individuálne. 

Autor článku

Viktória Hartmannová

Milujem prírodu so všetkým, čo v nej rastie a žije. Som vyštudovaná učiteľka pre najmenších drobcov, ktorú však zlákalo písanie, zvieratá a život...


Komentáre

14/02/2020 11:17
Diana

Byt sme kupovali už pred 2 rokmi, takže už len čakať, kedy nám pošlú oznámenie so sumou, ktorú chcú zaplatiť :-) Obšírny článok, myslím, že obsahuje ohľadom dane z nehnuteľnosti všetko potrebné. Palec hore

Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Vázy na kvety ako bytové doplnky do obývačky Vázy na kvety ako bytové doplnky do obývačky

Aspoň jednu vázu má doma asi každý. Môže ísť o sklenený kúsok s jednoduchým dizajnom, alebo napríklad o kovovú dekoratívnu vázu. Akú máte doma vy?

Hnedá spálňa – je to dobrá voľba? Hnedá spálňa – je to dobrá voľba?

Farbu do spálne si vyberajte podľa svojich pocitov. Ak sa vám hnedá páči a upokojuje vás, potom sa do vašej spálne hodí.

Červená obývačka – každého upúta na prvý pohľad Červená obývačka – každého upúta na prvý pohľad

Túžite po obývačke, z ktorej bude sálať radosť a energia? Vymeňte biele, šedé a béžové farby za červenú a dodajte jej nový život v horúcich odtieňoch! Vaša obývačka sa zmení na nepoznanie.Publikované dňa: 13.02.2020
Hodnotenie článku:
(92.4%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Daň z Airbnb – daň za krátkodobý prenájom. Treba živnosť?Daň z Airbnb – daň za krátkodobý prenájom. Treba živnosť?

Svetový trend uchýliť cestovateľa, ktorý sa nachádza vo vašom meste a potrebuje nocľah na jednu noc, sa zo zahraničia dostal aj na Slovensko. Zaužívaným termínom pre tento jav sa stal...

Na čo si dať pozor pri kúpe garáže? Informácie o majiteľovi a nehnuteľnosti, právne záležitosti, kúpna zmluvaNa čo si dať pozor pri kúpe garáže? Informácie o majiteľovi a nehnuteľnosti, právne záležitosti, kúpna zmluva

Aj keď kúpe garáže možno nedávate až taký veľký význam, určite by ste to nemali podceňovať. V dnešnom článku sa dočítate o všetkých veciach, na ktoré by ste si mali dať pozor.

Na čo si dať pozor pri výbere nehnuteľnosti?Na čo si dať pozor pri výbere nehnuteľnosti?

V dnešnom článku sa budeme venovať veciam, na ktoré by ste si mali dať pozor pri kúpe novostavby domu, pri kúpe bytu a čo by ste si mali všetko pýtať. Vďaka nám budete na kúpu riadne...