Kolaudácia novostavby – aké doklady predložiť?

Predtým, než sa pustíte do sťahovania a udomácnenia vo vašom novom dome, vás čaká ešte jedna povinnosť – kolaudácia novostavby. Tento krok v podstate uzatvorí fázu stavania domu a nehnuteľnosť tak získava štatút legálnej stavby určenej na bývanie.

Kolaudácia novostavby rodinného domu – aké doklady potrebujete?

Asi ste už pochopili, že každá úradná záležitosť, ktorá sa týka stavby domu, nie je ničím jednoduchým. Preto si pripravte dostatok času a nervov. V prípade, že ste sa s týmto procesom ešte nestretli a neviete, ako prebieha, tak vám ho krok po kroku objasníme v článku. Nájdete tu rady ohľadom vecí, ktoré musíte stihnúť ešte pred kolaudáciou, ako podať žiadosť o začatie kolaudácie a koľko vás kolaudácia bude stáť.

Čo je kolaudácia domu a aký je jej účel?

Pod týmto pojmom si hneď ako prvé predstavíme poriadnu párty, ktorá sa koná na „počesť“ presťahovania sa do vášho nového hniezdočka. No poďme na to trošku vážnejšie. Z právneho hľadiska je to proces, pri ktorom sa nehnuteľnosť oficiálne schvaľuje a tým pádom máte dovolené jej užívanie. Pri kolaudácii sa kontroluje a overuje množstvo vecí, vďaka čomu je možné potvrdiť, že bývanie v tejto novostavbe je bezpečné pre všetkých jej členov. Kolaudácia chráni nielen vás, ale aj verejné záujmy a životné prostredie.

Kedy môže tento proces začať? Vybavovať všetky potvrdenia a žiadosť by ste mali začať vtedy, keď sa ukončia v dome alebo byte všetky realizačné práce. Rovnako by mala kolaudácia prebiehať aj po rekonštrukcii, na ktorú ste si vybavovali osobitné stavebné povolenie.

Kedy netreba kolaudovať

Ako už viete, kolaudácia zahŕňa papierovačky a vybavovanie, preto sme radi, keď sa jej môžeme akýmkoľvek spôsobom vyhnúť. Keď si postavíte novostavbu, bude na vás dohliadať stavebný úrad. Tam trvajú na kolaudačnom procese vo väčšine prípadov, nech ide o stavbu na trvalé bývanie alebo chaty na rekreáciu.

Výnimku tvoria drobné stavby, malé stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktorými obnovujete nehnuteľnosť. Medzi drobné stavby sa môže radiť aj garáž. No len v prípade, ak patrí do kategórie drobných stavieb. Výnimkou sú aj niektoré stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie. Nie je pravidlom, že musia prejsť kolaudáciou.

Kolaudácia novostavby cena

Veci, ktoré musia byť pred kolaudáciou hotové

Aby mohli vykonať vo vašej novostavbe kolaudáciu, spíšete a odovzdáte žiadosť príslušnému orgánu. Predtým by mali byť dokončené veci, ktoré podliehajú následnej kontrole a od ich kvality závisí, či je pobyt v domácnosti bezpečný a či dostanete kolaudačné rozhodnutie s pozitívnym výsledkom. Takže, než podáte žiadosť, v dome alebo byte by mali byť hotové veci podľa toho zoznamu:

 • osadené okná a dvere
 • schodisko so zábradlím
 • dokončené steny a stropy
 • osadené a upravené podlahy
 • kúpeľňu so sanitárnou technikou
 • strechu s komínom, odkvapmi a bleskozvodmi
 • nainštalované prípojky (elektrina, kanalizácia, plyn, voda) s meracími miestami

Keď splníte tieto podmienky na uskutočnenie kolaudácie domu, tak môžete podať žiadosť o kolaudačné rozhodnutie. V tejto žiadosti uvediete:

 • základné údaje o stavebníkovi (meno, priezvisko, adresu)
 • označenie a miesto stavby
 • predpokladaný termín dokončenia stavby
 • termín vypratania staveniska a dokončenia okolia
 • informácie o stavebnom povolení
 • údaj o vykonaní skúšobnej prevádzky
 • metráž pozemku a veľkosť zastavanej plochy
 • počet miestností
 • garáž a informácie ohľadom pripojenia na siete

Ak sa vám to doteraz zdalo zložité, tak to bude ešte náročnejšie. Súčasťou žiadosti je totiž množstvo ďalších príloh. Obsahujú základné informácie o stavbe a splnení všetkých požiadaviek úradu. Aby vám žiadna nechýbala, môžete sa vopred informovať na príslušnom stavebnom úrade. Na stavebnom úrade budete odovzdávať:

 • vyplnenú žiadosť
 • stavebné povolenie s údajmi o zmene stavby, zmeny lehoty dokončenia stavby (postačia fotokópie)
 • list vlastníctva
 • splnomocnenie (v prípade, že niekto zastupuje stavebníka v konaní)
 • projektová dokumentácia, ktorá je overená v stavebnom konaní
 • výkresy so zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas stavby, ich opis a zdôvodnenie
 • kópia stavebného denníka s údajmi o priebehu stavby
 • revízne správy o testovaní inštalácií
 • zmluva so správcom kanalizácie, kolaudačné rozhodnutie ČOV alebo skúška nepriepustnosti žumpy
 • energetický certifikát stavby
 • certifikáty, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, atesty a vyhlásenia o zabudovaných výrobkoch
 • protokol o prevzatí a odovzdaní stavby
 • v prípade studne rozbor pitnej vody
 • ďalšie podklady, ktoré osobitne žiada stavebný úrad
 • potvrdenie o zaplatení za kolaudáciu

Kto zabezpečuje kolaudáciu

Procesu kolaudácie a získania kolaudačného rozhodnutia sa zúčastňuje viacero osôb. Rozlišujú sa pritom 3 základné subjekty – stavebník, vlastník stavby a vlastník pozemku. Vy môžete zastávať všetky tieto tri pozície, dve alebo len jednu.

O vydanie kolaudačného rozhodnutia žiada sám stavebník. Tam, kde bolo žiadané o stavebné povolenie pre postavenie novostavby, pošlete vyplnenú žiadosť o kolaudáciu. Vlastník domu nemusí byť stavebníkom, preto by mal o všetkom vopred vedieť a s touto osobou spolupracovať. Podobná situácia nastáva aj vtedy, ak stavebníkom nie je vlastník pozemku.

Kolaudácia novostavby potvrdenie

Posledným subjektom je stavebný úrad, ktorý hrá hlavnú úlohu v celom procese. Ku kolaudácií pristúpi až vtedy, keď je dom pripravený na obývanie. Ak je stav domu vo fáze, že sa môže plnohodnotne používať, je čas na podanie žiadosti.

Priebeh kolaudácie novostavby a poplatky

Kolaudácia nie je jednoduchý proces, preto je dôležité, aby ste si všetko naštudovali a vedeli, čo všetko vás čaká. V skratke vám zhrnieme, čo všetko kolaudácia obnáša, aké sú zákonné lehoty (pripravíte sa na to, ako dlho to bude trvať) a priblížime vám aj povinné poplatky, ktoré sa s kolaudačným rozhodnutím pri rôznych tipoch stavieb spájajú. 

Podanie žiadosti

Keď je vaša novostavba pripravená na proces kolaudácie a všetky práce, ktoré tento úkon vyžaduje, sú dokončené, môžete podať vyplnenú žiadosť aj s potrebnými dokumentmi na príslušný stavebný úrad. Ak by niektoré dokumenty chýbali, bez ktorých sa úkon nemôže uskutočniť, úrad by vás upozornil a vy ich musíte dodatočne doložiť.

Oznámenie o začatí konania

Keď úrad skontroluje a vyhodnotí žiadosť ako správnu, môže sa v procese postupovať ďalej. V druhom kroku stavebný úrad oznámi všetkým z účastníkov konania (stavebníkovi, vlastníkom pozemku a nehnuteľnosti) o začiatku tohto procesu. Úrad je tiež povinný oboznámiť o tejto skutočnosti aj samotnú obec/mesto a ďalšie dotknuté orgány, ktorých sa kolaudácia dotýka. Malo by to byť aspoň 10 dní pred samotnou návštevou a obhliadkou nehnuteľnosti.

Kontrolná prehliadka

Vo vopred stanovenom termíne navštívi vašu novostavbu komisia stavebného úradu. Skontrolujú, či sa informácie uvedené v podkladoch k žiadosti zhodujú s realitou. Záleží hlavne na tom, či je reálne prevedenie stavby rovnaké ako projektová dokumentácia. Komisia venuje pozornosť aj dodržaniu územného plánu, územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu.

Kontrolná prehliadka domu

Keďže by stavba nemala ohrozovať vás, ľudí v okolí a ani prírodu, je pri kolaudácii kontrolovaná celková bezpečnosť. V tejto chvíli môžete vyjadriť posledné pripomienky. Ak je na stavbe všetko v poriadku, tak komisia vydá kolaudačné rozhodnutie. V niektorých prípadoch môže komisia nájsť aj nedostatky, ktoré je nutné odstrániť.

Vydanie kolaudačného rozhodnutia

Posledným krokom úspešnej kolaudácie je vydanie kolaudačného rozhodnutia. Stavebný úrad začne po obhliadke pripravovať vystavenie tohto rozhodnutia a to môže trvať maximálne 30 dní, od kedy prijal od vás žiadosť. V prípade zložitejších projektov sa často táto doba zdvojnásobuje.

Kolaudačné rozhodnutie obsahuje špecifikovaný účel, na ktorý sa stavba bude využívať a podmienky pre bezpečné užívanie stavby. Počas prehliadky mohla komisia nájsť nedostatky, ktoré tiež zahrnie v kolaudačnom rozhodnutí a nájdete tam aj lehotu na ich odstránenie. Často ide o problémy s bezpečnosťou, ochranou životného prostredia alebo zlým prístupom k nehnuteľnosti.

Poplatky

Za čo budete pri kolaudácii domu alebo bytu platiť, je kolaudačné rozhodnutie. Jeho cena sa odvíja od viacerých parametrov. Stavby na bývanie a zmeny dokončených stavieb sú spoplatnené sumou 35 € v prípade rodinného domu a pri bytovom dome je to 120 €. Kolaudačné rozhodnutie pri rekreačných stavbách do 25 m2 je za 25 € a pri stavbách nad 25 m2 zaplatíte 50 €.

Osobitne sa platí kolaudačné rozhodnutie pri stavbách, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom domov či stavieb na rekreáciu. Sú to garáže pre jedno alebo dve autá, prípojky do existujúcej siete, vodné stavby (studne, malá čistiareň odpadových vôd...), spevnené plochy a parkoviská, stavby s doplnkovou funkciou (bazény, letné kuchyne, sklady...). Každá z týchto stavieb je spoplatnená sumou 20 €. Ak je niektorá z týchto stavieb súčasťou bytového domu a ostatných budov, cena sa zvyšuje na 30 €.

Zmeny týchto stavieb, ktoré sme spomínali v predošlej časti, stoja 20 €. Pri ostatných stavbách, ktoré nie sú v tomto zozname uvedené, sa platí poplatok za kolaudačné rozhodnutie podľa predpokladaných nákladov:

 • do 50 000 € – 60 € poplatok
 • od 50 000 € do 100 000 vrátane – 120 € poplatok
 • od 100 000 € do 500 000 € vrátane – 250 € poplatok
 • od 500 000 € do 1 000 000 € vrátane – 400 € poplatok
 • od 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane – 530 € poplatok
 • nad 10 000 000 € – 660 € poplatok

Povinnosti po kolaudačnom rozhodnutí

Mysleli ste si, že kolaudačným rozhodnutím celý tento kolotoč papierovačiek končí? Veľmi vás nepotešíme. Po obdržaní tohto dokumentu vás čaká ešte pár povinností, ktoré budete musieť vyriešiť. Celý proces dotiahnete do konca a k tomu patrí návšteva inštitúcií.

 • Obecný alebo mestský úrad – zanesiete tam kolaudačné rozhodnutie a musíte požiadať o pridelenie súpisného čísla stavby. Vybaviť treba aj zaevidovanie stavby pre účely platby dane z nehnuteľnosti a prípadnú zmenu trvalého bydliska.
 • Katastrálny úrad – prineste kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán stavby, súpisné číslo a požiadajte o pripísanie stavby na parcelu, kde je stavba postavená. Na katastrálnom úrade ju presne zakreslia. Vy máte nárok na vystavenie nového listu vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy s novými údajmi o stavbe.
 • Na záver sa už len postaráte o zabezpečenie dodávky energií, likvidáciu komunálneho odpadu a splaškov.

Keď budete riešiť kolaudačné konanie do stavebníkom alebo stavebným dozorom, skontrolujte si stav všetkých náležitostí, aby sa zbytočne nepredlžovala doba kolaudačného konania. Teraz si môžete vydýchnuť, máte všetko ohľadom kolaudácie vyriešené! Pravdepodobne vás bude ešte čakať sťahovanie, no to najhoršie máte za sebou. Už si stačí len užívať nové bývanie.

Autor článku

Kristína Šafrová

Som študentkou odboru manažment na Žilinskej univerzite. Vo voľnom čase sa venujem práve písaniu článkov, sledovaniu aktuálneho diania a tým...


Pridať komentár

Pozrite si aj naše inšpirácie

Jednoduché vianočné handmade dekorácie Jednoduché vianočné handmade dekorácie

Naše inšpirácie sú naozaj veľmi jednoduché a preto ich zvládne aj menej zručný jedinec. Odmenou vám budú ozdoby, ktoré nenájdete nikdy inde!

Hnedo-biele kuchyne – kombinácia, korá vás dostane Hnedo-biele kuchyne – kombinácia, korá vás dostane

Farba dreva v kombinácii s bielou je pre kuchyne typická. Napriek tomu, že už sa môže zdať táto kombinácia obohraná, stále sa teší veľkej obľube a stále dokáže prekvapiť. Ak neviete, akú...

Poschodová posteľ – šetrí miesto a deti ju milujú Poschodová posteľ – šetrí miesto a deti ju milujú

Čo robiť, keď máte len jednu detskú izbu, ale dvoch drobcov? Skvelým riešením, ktoré šetrí miesto, je poschodová posteľ. Deti ju budú milovať, hrozí však, že sa pobijú o to, kto bude...Publikované dňa: 03.11.2021
Hodnotenie článku:
(89.2%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Prenájom nehnuteľností: Na vlastnú päsť alebo cez realitku?Prenájom nehnuteľností: Na vlastnú päsť alebo cez realitku?

Cena nehnuteľností stúpa raketovým tempom. Pre vlastníkov nehnuteľnosti ide preto o výhodnú investičnú príležitosť, a to formou prenájmu.

Ako vybaviť súpisné číslo na stavbu? Žiadosť, poplatok, lehotaAko vybaviť súpisné číslo na stavbu? Žiadosť, poplatok, lehota

Ako vypísať žiadosť o súpisné číslo, ktoré prílohy budete potrebovať, akú sú poplatky a lehoty?

Málo miesta nemusí byť problém: Ako si správne vybrať projekt domu aj na menší či úzky pozemok?Málo miesta nemusí byť problém: Ako si správne vybrať projekt domu aj na menší či úzky pozemok?

Ako postupovať, keď sa rozhodnete pre menší alebo úzky pozemok?