Poplatok za komunálny odpad – legislatíva, kto ho vyrubuje

Odpad nie je lacná záležitosť, čo dokazuje aj aktuálne zvyšovanie poplatkov za jeho odvoz. Kto, kedy, kde a dokedy musí zaplatiť sa vývoz komunálneho odpadu, kedy máte právo na zníženie sadzby alebo úplné oslobodenie od platenia?

Aký je poplatok za komunálny odpad?

Všetko, čo potrebujete o platení za komunálny odpad vedieť, vám prezradíme v článku.

Komunálny odpad – čo tam patrí

Do komunálneho odpadu patrí všetko, čo vhodíte do nádoby na zmiešaný odpad. Či už v nej skončia plastové fľaše, sklo alebo papier, stáva sa z nich komunálny odpad, za ktorý musíte platiť poplatok. To je jeden z dôvodov, prečo sa oplatí separovať. Od roku 2016 totiž separovaný zber uhrádzajú výrobcovia a dovozcovia vytriedených komodít, nie obce alebo samotní občania.

Do komunálneho odpadu patria:

 • Odpady z domácnosti v danej obci
 • Odpady z nehnuteľností, ktoré slúžia fyzickým osobám na rekreáciu (napr. chaty), na parkovanie alebo uskladnenie vozidla, ktoré je využívané pre potreby domácnosti (napr. garáž)
 • Odpady, ktoré vzniknú pri čistení obecných verejných priestranstiev, komunikácií alebo údržbe verejnej zelene (vrátane parkov a cintorínov)

Čo je poplatok za komunálny odpad a odkedy ho musíte platiť

Miestny poplatok za komunálny odpad upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tento poplatok stanovuje a vyrubuje obec alebo mesto, pričom je súčasťou jeho rozpočtu.

Poplatok za komunálny odpad ste povinní platiť odo dňa, kedy vám táto povinnosť vznikne zo zákona. Ide o nadobudnutie trvalého a prechodného pobytu, oprávnenia užívať nehnuteľnosť či užívanie nehnuteľnosti v danej obci (napr. kúpa nehnuteľnosti).

Ako poplatník máte k obci oznamovaciu povinnosť, a to ako pri vzniku, tak i zániku vašej povinnosti platiť za komunálny odpad. Lehota 30 dní začína plynúť v deň, keď vám táto povinnosť vznikne. Napríklad, ak sa 20. 5. stanete oficiálnym obyvateľom danej obce (získate trvalý pobyt), oznamovaciu povinnosť si musíte splniť najneskôr do 18. 6. To isté platí aj pri jej zániku (napr. odhlásenie trvalého pobytu).

Kto je povinný platiť poplatok za komunálny odpad

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu platí každý z členov domácnosti, ktorý má v príslušnej obci trvalý pobyt, pričom túto povinnosť môže na seba prevziať aj jedna osoba. Tá však nesmie byť nezvestná, dlhodobo sa zdržiavať mimo územia SR, byť neplnoletá alebo zbavená svojprávnosti.

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu sú povinní platiť:

 • Fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v danej obci a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie danú nehnuteľnosť užívať
 • Právnické osoby, ktoré majú oprávnenie užívať alebo užívajú nehnuteľnosť v danej obci na iné ako podnikateľské účely
 • Podnikatelia, ktorí majú oprávnenie užívať alebo užívajú nehnuteľnosť v danej obci na iné ako podnikateľské účely

POZOR: Poplatníkmi za odvoz komunálneho odpadu sú aj neplnoleté deti. V zákone je doslova uvedené, že ak poplatník nie je osobou spôsobilou na právne úkony, túto povinnosť na seba musí prevziať jej opatrovník, teda rodič. Ak by ste nezaplatili poplatok za vaše dieťa, dlžníkom sa stávate vy.

Kto nie je povinný platiť poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad nie sú povinné platiť osoby:

 • Ubytované v domove sociálnych služieb (domov dôchodcov, liečebňa dlhodobo chorých atď.)
 • Hospitalizované v zariadení, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť (napr. nemocnica)
 • Ubytované v zariadení na prechodné ubytovanie (hotel, kemp atď.)
 • Ktoré užívajú nehnuteľnosť z dôvodu poskytovania služieb poplatníkovi s trvalým pobytom v príslušnej obci alebo sa v nehnuteľnosti zdržiava v súvislosti s pracovným vzťahom k poplatníkovi (napr. upratovačka, opatrovateľka, záhradník)

Poplatok za odpad platí fyzická osoba v jednej obci vždy len raz, a to bez rozdielu na to, či v nej má trvalý aj prechodný pobyt alebo vykonáva podnikateľskú činnosť v mieste svojho bydliska.

 • Ak máte v obci trvalý aj prechodný pobyt, poplatok za odpad platíte len z dôvodu trvalého pobytu.
 • Ak vykonávate podnikateľskú činnosť v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu, poplatok za odpad platíte len z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.

POZOR: V prípade, že vašu podnikateľskú činnosť vykonávate v tej istej obci, avšak nie na adrese vášho trvalého alebo prechodného pobytu, teda v inej nehnuteľnosti, poplatok za odpad môžete platiť aj viackrát. Výnimkou sú obce, kde je zavedený množstvový zber. Vtedy platíte vždy len za to, čo vyhodíte.

Vyberáme z nášho katalógu

Stanovenie výšky a spôsob úhrady paušálneho poplatku za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad od vás môže obec vyberať dvoma spôsobmi. Prvým je paušálny poplatok za rok, druhým takzvaný množstvový zber, pri ktorom platíte len za to, čo reálne vyhodíte. Paušálny poplatok za odvoz odpadu sa realizuje hlavne v panelákoch, ešte stále sa s ním však stretnete aj na vidieku. Ide o menej spravodlivý systém, keďže každý zaplatí rovnakú sumu, a to bez ohľadu na to, ako poctivo odpad separuje alebo sa ho snaží vytvárať v čo najmenšom množstve.

Paušálny poplatok za komunálny odpad obec vyrubuje každoročne a na celé zdaňovacie obdobie. Odo dňa, kedy toto rozhodnutie v písomnej forme obdržíte, máte 15 dní na zaplatenie. Ak vám táto povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vám musí vyrubiť poplatok v primeranej výške.

Výška paušálneho poplatku

Hornú a dolnú hranicu poplatku za komunálny odpad, konkrétnu sumu na 1 osobu a 1 kalendárny deň stanovuje zákon. V obciach, kde nie je zavedený množstvový zber, je to:

 • najmenej 0,0066 eur na osobu za kalendárny deň
 • najviac 0,1095 eura na osobu za kalendárny deň

Stanovenie výšky a spôsob úhrady poplatku za množstvový zber

Množstvový zber je o niečo spravodlivejší systém. Ak ho obec zavedie, je povinná umožniť ľuďom určenie intervalu odvozu odpadu, alebo vám dať na výber z min. 3 rôzne veľkých nádob. Výšku poplatku a spôsob jeho úhrady stanoví vo všeobecne záväznom nariadení.

Množstvový zber odpadu

Druhy množstvového zberu

 • Kontajnerovo-intervalový: Platíte za počet a veľkosť nádob, ktoré sú odvážané v intervaloch raz za týždeň, dvakrát za mesiac atď.
 • Vrecový: Platíte za počet vriec s rôzne veľkým objemom, ktoré reálne „naplníte“ odpadom.
 • Vážiaci: Odpad je vážený priamo pri jeho odvoze.
 • Žetónový, visačkový, nálepkový: Na Slovensku nie je tento spôsob bežný. Funguje tak, že platíte za nálepky alebo žetóny, ktoré pripevníte napr. na vrece od odpadu. Podľa toho, koľko žetónov spotrebujete, sa stanoví výška poplatku za komunálny odpad.
 • Kombinovaný: Zaplatíte paušálny poplatok do istého limitu vytvoreného odpadu, po jeho prekročení platíte za každý liter či kilogram.
 • Automatový a iné druhy zberu: Zjednodušene povedané, kontajner sa vám otvorí až potom, ako doň vložíte čipovú kartu alebo vhodíte žetón. U nás sa s týmto systémom stretnete však len zriedka.

Výška poplatku za množstvový zber

V obciach, kde je zavedený množstvový zber, výška poplatku závisí od veľkosti nádoby a intervalov odvozu odpadu. Poplatok môže byť stanovený za 1 liter, 1 kilogram alebo 1 decimeter kubický odpadu.

 • Najmenej 0,0033 eura za liter odpadu
 • Najviac 0,0531 eura za liter odpadu
 • Najmenej 0,0066 eura za kilogram odpadu
 • Najviac 0,1659 eura za kilogram odpadu

Pokuta za komunálny odpad

Ak si nesplníte vašu oznamovaciu povinnosť alebo nezaplatíte poplatok za komunálny odpad, hrozia vám sankcie. Obec však môže postupovať rôzne. Podľa § 81 a Zákona č. 582/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady má správca dane, teda obec alebo mesto, viacero možností:

 • Ak si nesplníte oznamovaciu povinnosť, správca dane vás k tomu vyzve. Následne máte na jej splnenie lehotu do 8 dní.
 • Ak si vašu oznamovaciu povinnosť nesplníte ani po výzve, správca dane stanoví výšku poplatku na základe pomôcok, ktoré upravuje osobitný predpis.
 • Keď nezaplatíte poplatok za komunálny odpad, môže byť postup rôzny. Rozhodnutie je len na obecnom alebo mestskom zastupiteľstve. Napr. niekoľko rokov dozadu v Žiline, mesto odmietlo mestskou hromadnou dopravou bezplatne prepravovať deti z rodín, v ktorých došlo k nedoplatku za odvoz smeti. Obec môže pristúpiť tiež k finančnej pokute alebo inému „trestu“. Jediné, čo sa stať nemôže, je, že vám nikto nevynesie vaše smetné koše. Obec je totiž odpad povinná zlikvidovať.

Smeti/komunálny odpad – pokuta

Úľava z poplatku za odpad

Existujú aj prípady, keď môžete byť úplne oslobodení od poplatku za komunálny odpad alebo vám bude udelená úľava z poplatku za odpad.

 • Ak vám povinnosť platiť za odpad zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vám vráti priamo úmernú časť poplatku, ktorý ste uhradili.
 • Ak ste sa viac ako 90 dní zdržiavali mimo obce, v ktorej ste povinní platiť za odpad, môžete zažiadať o zníženie alebo úplné odpustenie poplatku – presný postup a pravidlá musia byť upravené vo všeobecne záväznom nariadení obce.

O zníženie alebo úplné odpustenie poplatku za komunálny odpad môžu zažiadať tiež osoby, ktoré:

 • Sú preukázateľne v hmotnej núdzi
 • držiteľmi preukazu ťažko zdravotne postihnutý (aj so sprievodcom)
 • Majú viac ako 62 rokov
 • úplne alebo prevažne bezvládne

Pozor, poplatky za komunálny odpad budú stúpať už tento rok

Aby boli obce a mestá, ale i samotní občania motivovaní k separovaniu, cena za skládkovanie odpadu neustále stúpa. Z rovnakého dôvodu budú od roku 2020 stúpať aj poplatky za komunálny odpad. Kým v roku 2019 bola suma, ktorú platila obec za uloženie tony odpadu na skládke v rozmedzí od 7 do 17 eur, v aktuálnom roku to bude 11 – 26 eur za tonu a v roku 2021 hovoríme o čiastkach od 11 do 33 eur za tonu odpadu.

O koľko presne stúpne cena komunálneho odpadu vo vašom meste alebo obci, si musíte zistiť individuálne. Tieto zmeny upravujú všeobecne záväzné nariadenia. Tak napríklad, mesto Trenčín v minulom roku vyrubovalo najvyšší poplatok za odpad – cca 30 eur. V roku 2020 sa táto suma zvýši o 10 %. V Banskej Bystrici ročný paušálny poplatok stúpne z doterajších 29 eur na osobu na 33 eur. V Prešove bude odpad taktiež podstatne drahší, z pôvodných 20 eur sa jeho cena stúpne na niečo okolo 29,50.

Autor článku

Viktória Hartmannová

Milujem prírodu so všetkým, čo v nej rastie a žije. Som vyštudovaná učiteľka pre najmenších drobcov, ktorú však zlákalo písanie, zvieratá a život...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Záhradný altánok – oceníte ho v lete i na jeseň Záhradný altánok – oceníte ho v lete i na jeseň

Uvažujete nad záhradným altánkom? Určite si ho do svojej záhrady zaobstarajte. Stane sa pre vás oázou pokoja a miestom symbolizujúcim oddych.

Originálne vtáčie krmidlá, ktoré si urobíte aj sami Originálne vtáčie krmidlá, ktoré si urobíte aj sami

Zimné mrazy už čoskoro udrú v plnej sile a preto by sme určite nemali zabúdať na tvory, ktoré si v chladnom počasí nevedia zabezpečiť dostatok potravy. Vyrobte im preto jednoduché...

Žltá obývačka vás nabije energiou Žltá obývačka vás nabije energiou

Žltá je farba slnka, rozžiari každú jednu miestnosť. Podľahnite čaru tejto farby a skúste ju zakomponovať aj do svojho bytu. Uvidíte, že obývačka v žltých odtieňoch každého očarí.Publikované dňa: 31.08.2020
Hodnotenie článku:
(89.6%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Chyby pri predaji nehnuteľnosti: predajná cena, prvý dojem, marketing, daneChyby pri predaji nehnuteľnosti: predajná cena, prvý dojem, marketing, dane

Ako sa vyhnúť chybám pri predaji nehnutľnosti a ako predať nehnuteľnosť čo najvýhodnejšie? Poradíme vám, ako zdvihnúť cenu predávanej nehnuteľnosti a ušetriť na daniach či DPH.

Na čo si dať pozor pri kúpe pozemku – ako prebieha kúpa, povinnosti a poplatkyNa čo si dať pozor pri kúpe pozemku – ako prebieha kúpa, povinnosti a poplatky

Výber dokonalého pozemku nie je vôbec jednoduchá vec. Na začiatok si stanovte priority a keď nájdete vysnívaný pozemok, nezabudnite ani na niekoľko „technických“ parametrov a právnych...

Práva a povinnosti vyplývajúce z vlastníctva bytu a nebytových priestorovPráva a povinnosti vyplývajúce z vlastníctva bytu a nebytových priestorov

Ako vlastník bytu máte svoje práva, no taktiež povinnosti. Viete, kedy musíte váš byt sprístupniť, ako sa oň starať a udržiavať ho, alebo ako správne rekonštruovať?