Zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v bytovkách – čo patrí a nepatrí do bioodpadu

Nie je žiadnou novinkou, že odpadu na našej planéte je čoraz viac. Preto sa ho snažíme spracovávať, triediť, kompostovať a znovu používať, no v inej podobe. Zložitejšie to bolo pre tých, ktorí bývajú v bytovkách – často majú ľudia problém, aby sa im pomestili všetky rôzne koše do bytu, nemali taký jednoduchý prístup k triedeniu odpadu a problém bol napríklad aj s odpadom z kuchyne, ktorý končil v komunálnych košoch. Biologický odpad tvoril až 45 % komunálneho odpadu. Jeho uskladnenie na skládkach alebo spaľovanie má nežiaduce účinky pre prírodu (hlavne pôdu a ovzdušie).

Čo je biologicky rozložiteľný odpad

Od leta 2021 je povinnosťou miest, aby na sídliská umiestnili koše pre biologicky rozložiteľný odpad a čas na to majú do konca roka. Keďže na to ľudia nie sú zvyknutí (a často si ani neprečítajú, na čo sú niektoré koše určené), je dobré pobaviť sa o tejto téme trochu bližšie. Priblížime vám, čo všetko patrí do košov s biologicky rozložiteľným odpadom, aké nádoby sa na tento typ odpadu používajú a prečo niektoré obce a mestá nemusia bioodpad triediť.

Čo je biologicky rozložiteľný odpad?

Bioodpad alebo biologicky rozložiteľný odpad (BRO) je kategóriou odpadu, ktorý sa dokáže rozložiť aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom. Znamená to, že sa môže rozložiť v prítomnosti alebo bez prítomnosti kyslíka. Patria tam napríklad potraviny, papier, odpad zo záhrady alebo parkov. V jednoduchosti povedané, je to odpad, ktorý nevznikol umelo, činnosťou človeka, ale vytvorila ho príroda a dokáže sa do prírody vrátiť. Môže to byť odpad nielen z domácností, ale aj reštaurácií a stravovacích zariadení. Rozklad takéhoto odpadu je prirodzený, bezproblémový a netrvá dlho.

Štúdie ukázali, že najvyššia zapojenosť pri triedení odpadu je priamo pri zdroji. Stačí teda, keď obyvatelia vytriedia odpad doma a odnesú ho pred bytovku do hnedého koša. Čím bližšie tento kôš majú, tým lepšie. Aj preto odborníci odporúčajú použiť väčšie množstvo košov na určitú oblasť. Každá samospráva si zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného odpadu sama, takže aj podmienky zberu sa môžu líšiť. Je preto dôležité, aby ste sledovali informácie hlavne na vlastných informačných kanáloch a z materiálov, ktoré vám poskytnú.

Čo patrí a čo nepatrí do bioodpadu

Čo všetko môžete dávať do bioodpadu? Vždy je dobré riadiť sa všetkými pokynmi, ktoré vám poskytla vaša samospráva, či už je to napísané na koši, letákoch alebo internetovej stránke. Informujte sa, zisťujte a ak máte nejasnosti, tak sa pýtajte. Je dobré, ak sa samospráva rozhodne občanom túto tému vysvetliť podrobne a zabezpečiť tak správne triedenie BRO. V skratke si prejdeme čo patrí a nepatrí do týchto košov. Zároveň odporúčame, ak nájdete v koši odpad, ktorý tam nepatrí a dá sa dostať z BRO, tak ho vyhoďte do správneho koša, inak by sa bioodpad znehodnotil.

Do bioodpadu patria tieto potraviny:

 • Tepelne upravené a neupravené zvyšky potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu
 • Chlieb a pečivo
 • Vajcia a vaječné škrupiny
 • Potraviny po záruke (bez obalu)
 • Šupky zo zeleniny a ovocia
 • Čajové vrecúška
 • Zvyšky kvetov, rastlín, stromov, opadané lístie, tráva
 • Piliny, drevná štiepka, hobliny
 • Použité vreckovky, servítky

Do bioodpadu nepatrí:

 • Triedené zložky odpadu (sklo, plast, papier, tetrapaky, kovy...)
 • Nebezpečné a toxické odpady
 • Kuchynský olej, tuky
 • Tekuté zložky
 • Plastové sáčky, obaly a nádoby
 • Prach zo smetí, vysávania a umývania
 • Cigaretové ohorky
 • Uhynuté zvieratá, mäso a kosti
 • Exkrementy hospodárskych a domácich zvierat

Určite je dobré spomenúť, že medzi separovaný odpad patrí aj použitý olej z kuchyne. Ten sa zbiera na množstve čerpacích staníc po celom Slovensku. Stačí, keď po každom vyprážaní alebo varení olej vylejete do vami zvolenej nádoby a keď bude plná, tak ju zanesiete na čerpaciu stanicu vo vašom okolí. Olej musí byť čistý, aby sa mohol ďalej zhodnocovať, takže ho vždy prelievajte cez sitko.

Vyberáme z nášho katalógu

Pozrite si viac produktov z kategórie odpadkové koše

Najčastejšie využívané formy zberu BRO

Zber biologicky rozložiteľného odpadu je dôležitou súčasťou jeho spracovávania. Ako sme už spomínali, tak v každej obci alebo meste je forma zberu iná. Na výber je viacero spôsobov a každý z nich má svoje výhody aj nevýhody. Najčastejšie využívané formy sú takéto:

 • Zberný dvor – používa sa pri zbere zeleného biologického odpadu. Používajú ho nielen samosprávy, ale aj školy, firmy či iné inštitúcie. Zároveň je to doplnok k domácemu a komunitnému kompostovaniu. Tento systém je lacný a jednoduchý. Keď sa takýto odpad na dvor privezie, tak ho školený personál triedi.
 • Mobilný zber – je súčasťou sezónneho zberu zelených biologických odpadov alebo na objednávku. Dôležitá je aj objednávka obsluhy, aby nedošlo k zmiešaniu kompostovateľných a nekompostovateľných materiálov. Tým sa zabezpečuje čistota.
 • Sezónny zber – zber zelených biologických odpadov na jar a na jeseň. Stanovujú sa presné podmienky, ktoré musí vyvážaný odpad spĺňať, aby bol zber čo najjednoduchší. Pôvodcovia odpadu musia byť vopred informovaní. Zapojenosť aj čistota býva vysoká.
 • Intenzívny zber do nádob alebo kontajnerov – celoročný zber zeleného, kuchynského a reštauračného odpadu. Ak sa vyžaduje vysoká zapojenosť, tak sa musí zabezpečiť dostatočná hustota nádob a kontajnerov. Hoci je investícia vyššia, predpokladajú sa najlepšie výsledky.
 • Intenzívny zber od dverí – celoročný zber kuchynského biologického odpadu. Každá domácnosť má vlastnú nádobu, do ktorej odpad zbiera a v deň vývozu ho vyloží pred dvere. Obsluha ho vysype a vráti na miesto. Výhodou je zapojenosť a čistota.
 • Zber pomocou záhradníckej firmy – pre domácnosti, ktorým sa starajú o záhradu špecializované firmy. Tie nadviažu spoluprácu zmluvne a o BRO sa postarajú.

Nádoby na zber BRO

Na zber biologicky rozložiteľného odpadu by mali byť používané špeciálne hnedé nádoby, ktoré sú prispôsobené na správny rozklad. Využívajú sa pri centrálnych zberoch aj pri komunitnom kompostovaní. Táto nádoba sa líši vo viacerých hľadiskách od klasického koša na odpad:

 • Po stranách koša je zvislá sieťka, aby bola medzi odpadom a stenou nádoby medzera, cez ktorú prúdi vzduch.
 • Na bočných stenách a vrchu nádoby sa nachádzajú otvory na vetranie.
 • Veko má vetrací otvor a striešku, aby do nádoby nevtekala dažďová voda.
 • V spodnej časti nádoby je mriežka na oddelenie tekutín od biologického odpadu.

Všetky tieto úpravy zabezpečujú možnosť zníženia frekvencie vývozu BRO na dvakrát do mesiaca. Zlepšuje to ekonomickú stránku recyklovania toho odpadu a správne prevetrávanie znižuje celkovú hmotnosť biologického odpadu o viac ako 10 %. Na druhej strane, odrazí sa to v cene takýchto nádob, ktoré sú o čosi drahšie, než klasické koše.

Nádoba na zber BRO

Kompostovateľné vrecká na odpad

Aby ste nemuseli neustále vysýpať kuchynský odpad z plastového vrecka (ak ho zbierate do koša), sú ideálnou voľbou kompostovateľné vrecká na odpad. Použiť ich môžete aj pri intenzívnom zbere od dverí – odpad vyložíte vo vreci a obsluha ho zoberie. Pri ich kúpe si treba overiť dodávateľa a či tieto vrecia zodpovedajú európskym normám. Výhodami takýchto kompostovateľných vreciek sú:

 • Pohodlný spôsob zberu a uskladňovania.
 • Odpad nebude zapáchať ani plesnivieť.
 • Toto riešenie je čistejšie a pohodlnejšie.
 • Nebudete musieť umývať nádobu na zber odpadu.
 • Neprebieha kontaminácia odpadu cudzorodnými látkami.
 • Odpadá nutnosť dotrieďovania.

Zber odpadu v kompostovateľných vreckách má aj svoje nevýhody:

 • Odporúčajú sa len na zber kuchynského biologického odpadu.
 • Môže to byť nákladnejšie riešenie, hlavne ak nemáte po ruke lacnejšie značky alebo produkujete viac kuchynského biologického odpadu.

Kontrola zvezeného odpadu

Hlavne pri takýchto nových opatreniach si ľudia na triedenie odpadu dlho zvykajú. Tiež treba rátať s tým, že si niektorí ani neprečítajú, na čo je ktorá nádoba určená. Preto sa stane, že sa v nádobe na biologicky rozložiteľný odpad nájdu plastové odpady, kovy či iné druhy odpadu, ktoré tam nepatria. Pravidelná kontrola zvezeného odpadu je preto nevyhnutná. Pri kontrole sa sleduje viacero faktorov:

 • Čistota vyzbieraného odpadu
 • Množstvo takto vyzbieraného BRO
 • Zapojenosť do zberu
 • Kontrola nádob a zloženia BRO

Všetky tieto informácie slúžia na ďalšiu analýzu a spracovávanie. Samosprávy ich využívajú ako spätnú väzbu k pôvodcom odpadu, ktorá ich má motivovať. Čím viac BRO domácnosť vytriedi, tým nižšiu sumu potom zaplatí za odpady. Nazbierané informácie sú dôležité aj pri optimalizácií systému a frekvencii zvozu, aby bol celý proces čo najefektívnejší a ekonomicky výhodný.

Výnimky pri zbere BRO

Každá samospráva by mala zaviesť a zabezpečiť triedenie biologicky rozložiteľného odpadu. Výnimkou sú tie samosprávy, ktoré vedia takýto odpad energeticky zhodnotiť alebo preukážu, že všetky domácnosti samostatne kompostujú. Ďalšou výnimkou je, keď samospráva vydokladuje neschopnosť zavedenia týchto opatrení a zberu BRO. Nemusia to umožňovať technické problémy v historických častiach miest alebo v riedko osídlených oblastiach.

Ak sa samospráva nezaraďuje ani do jednej z týchto troch skupín, tak je jej povinnosťou vybrať správne nádoby a zabezpečiť potrebnú infraštruktúru. Nádoby by mali byť pohodlné na používanie, hygienické a praktické. Ministerstvo životného prostredia vydalo aj vyhlášku, v ktorej stanovuje vhodné nádoby na triedenie tohto odpadu. Samospráva by sa na túto záležitosť mala pozerať z dlhodobého hľadiska.

Zobraziť produkty v kategórií:

Autor článku

Kristína Šafrová

Som študentkou odboru manažment na Žilinskej univerzite. Vo voľnom čase sa venujem práve písaniu článkov, sledovaniu aktuálneho diania a tým...


Pridať komentár

Pozrite si aj naše inšpirácie

Retro obývačka – stavte na explóziu farieb Retro obývačka – stavte na explóziu farieb

Prvky retro štýlu nás obklopujú každý deň. Spojenie moderného a retra sa páči nielen mladším, ale aj starším ročníkom. Ak rozmýšľate nad tým, že svoju obývačku oživíte netradičným old...

Detská izba v podkroví – vytvorte dieťaťu vhodný priestor na všetky aktivity Detská izba v podkroví – vytvorte dieťaťu vhodný priestor na všetky aktivity

Túžili ste aj vy ako dieťa po izbe v podkroví? Ak máte šancu svojmu dieťaťu zariadiť izbu v podkroví, neváhajte. Inšpirujte sa v našej galérii.

Detská izba pre dievča – nemusí to byť len ružová Detská izba pre dievča – nemusí to byť len ružová

Vyberáte vhodné zariadenie do izby pre svoje dieťa? Chce do svojej izby ružovú, fialovú, bielu, prípadne žltú? V našej galérii nájdete rôzne inšpirácie do detskej izby pre dievča.Publikované dňa: 29.09.2021
Posledná aktualizácia:
Hodnotenie článku:
(90.6%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Ako odstrániť (jedovaté) huby v trávniku? Aj bez postrekuAko odstrániť (jedovaté) huby v trávniku? Aj bez postreku

Ak považujete huby v trávniku za problém, ste tu správne. Poradíme vám, ako sa ich účinne zbaviť aj bez chémie. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko potrebné.

Ako vyčistiť kuchynskú dosku? Pomôže odmasťovač aj ocot Ako vyčistiť kuchynskú dosku? Pomôže odmasťovač aj ocot

Čím skôr sa dostanete k čisteniu, tým lepšie pre vás aj vašu pracovnú dosku. Ako udržiavať rôzne povrchy pracovnej dosky? Všetko podstatné sa dozviete v našom článku.

Voľne stojace vane k stene aj z liateho mramoru. Pozor na montážVoľne stojace vane k stene aj z liateho mramoru. Pozor na montáž

okážu navodiť pocit ako pri pobyte v luxusnom hoteli alebo kúpeľov, no tento pôžitok si môžete dopriať aj u vás doma. Voľne stojace vane však majú aj svoje negatíva a potrápiť sa môžete...