Ako vybrať hasiaci prístroj do domu? Práškový, penový či vodný?

Požiar môže vzniknúť kedykoľvek a kdekoľvek, a preto je dôležité zaobstarať si hasiacu techniku, ktorá nám v prípade potreby pomôže rýchlo zvládnuť počiatočné štádium ohňa. Existuje však niekoľko druhov hasiacich prístrojov. Ich použitie totiž nie je univerzálne a výber správneho hasiaceho prístroja je kľúčovou úlohou, s ktorou sa musíme popasovať. 

Hasenie domáceho požiara hasiacim prístrojom

Pri výbere konkrétneho prístroja do svojej domácnosti treba zvážiť hneď niekoľko faktorov. V našom článku vám poradíme ako na to.

Príčiny vzniku požiarov v domácnostiach

Požiare v domácnosti sú traumatickým a častokrát aj katastrofickým zážitkom, ktorý môže mať vážne dôsledky nielen pre majetok, ale aj životy ľudí. Veľmi častou príčinou je nedbalosť pri varení, používaní rôznych elektrických zariadení či fajčenie. 

 • Varenie - k rýchlemu šíreniu ohňa môže viesť nielen nesprávne používanie varnej dosky (pozor najmä pri plynových sporákoch), ale aj nedostatočná pozornosť pri úkonoch. Je preto nesmierne dôležité dbať na bezpečnostné opatrenia a venovať sa vareniu ako činnosti, pri ktorej môže dôjsť aj k úrazu.
 • Elektrické zariadenia, káble, predlžovačky - bežnou "praxou" domácností je napájanie viacerých elektrických zariadení k jednému predlžovaciemu káblu. Vyhnite sa tomu. Požiar môže vzniknúť v starej alebo poškodenej zásuvke, môžu ho však spôsobiť aj opotrebované káble v stenách. Preto by sme pri kúpe bývania mali pamätať aj na kontrolu a prípadnú rekonštrukciu elektroinštalácie.
 • Technické vybavenie - používate doma staré spotrebiče, 20 ročný kotol a zabúdate na pravidelné revízie komína? Pravidelná výmena a údržba zariadení môže výrazne znížiť riziko vzniku domácich požiarov.
 • Odpadkové koše - vyhnite sa vyhadzovaniu horľavých látok, obalov a popola z krbu do kuchynského koša.
 • Fajčenie - nikdy nenechávajte horiace cigarety bez dozoru, nezabúdajte na dokonalé zahasenie ohorkov a pamätajte aj na to, že fajčenie v posteli nie je najlepší nápad.
 • Vonné sviečky - používajte iba na rovných povrchoch a dbajte na to, aby ich neprevrhli malé deti alebo domáce zvieratá. Nenechávajte ich horieť bez dozoru a v prípade opustenia miestnosti ich vždy sfúknite.
 • Požiar z krbu alebo kachlí - nedostatočné čistenie a údržba, spaľovanie rôznych obalových materiálov, zanedbané revízie, nedbaľosť pri prikladaní paliva do krbu... toto všetko môže byť príčinou vzniku požiaru, vďaka ktorému môžete prísť o bývanie.
 • Nebezpečné látky - skladovanie horľavín, akými sú riedidlá, farby a iné potreby pre domáceho majstra v nesprávnych podmienkach môžu spôsobiť požiar v garáži či dielni.

Triedy požiarov

Triedy požiarov predstavujú klasifikáciu druhov požiarov podľa vlastností horľavých látok. Poznáme 4 základné triedy A, B, C, D. V európskych normách sa uvádza aj trieda F (požiare kuchynských olejov a tukov v spotrebičoch na prípravu jedál).

 • Trieda A – ide o požiare pevných látok, zvyčajne organického pôvodu (drevo, papier, textílie)Hasiace médium: Voda, pena, prášok
 • Trieda B – požiare horľavých kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva (olej, benzín, nafta). Hasiace médium: Prášok, pena, CO2.
 • Trieda C – požiare plynov alebo iných horľavých plynov. Hasiace médium: CO2, prášok.
 • Trieda D – požiare horľavých kovov (hliník, titan, horčík). Hasiace médium: Hasiace látky, ktoré sú určené pre horiace kovy.
 • Trieda F – požiare spotrebičov na prípravu jedál (rastlinné alebo živočíšne oleje, tuky) v kuchyniach. Hasiace médium: Prášok, pena, hasiaci sprej pre tukové požiare.

Požiar v kuchyni

Hasiaci prístroj je zariadenie obsahujúce hasiacu látku, ktorá je po použití tlakom vytlačená a nasmerovaná do miesta požiaru. 

Delenie hasiacich prístrojov

Poznáme 2 základné druhy prístrojov - prenosné a pojazdné. Tie sa ďalej delia podľa druhu hasiacej látky na:

Prenosné hasiace prístroje:
 • vodné
 • penové
 • práškové
 • CO2 (snehový)
 • halónové
 • s čistou hasiacou látkou

Pojazdné hasiace prístroje:

 • vodné
 • penové
 • práškové
 • CO2 (snehový)

Práškový hasiaci prístroj

Ide o ideálny nástrojmi na potlačenie menších požiarov a to hlavne vďaka svojej konštrukcií. Tá je navrhnutá tak, aby bol práškový hasiaci prístroj jednoducho použiteľný bez akéhokoľvek odborného školenia. Hlavnou zložkou hasiaceho prášku je obvykle prášok síranu amónneho, ktorý je schopný uhasiť oheň rýchlo a účinne. Prášok totiž prikrýva horiace materiály a zabraňuje prístupu kyslíka, čím potláča celý proces spaľovania. 

Tento typ možno použiť v rôznych prostrediach - v domácnosti, kancelárii, v obchodných budovách, garážach, školách, autobusoch, osobných autách, ale aj v poľnohospodárskych a priemyselných závodoch.

 • vhodný na hasenie rôznych elektrických prístrojov (aj pod prúdom)
 • hasenie horľavých kvapalín a plynov
 • nevhodný na hasenie alkalických a horľavých kovov
 • nepoužívať na hasenie jemnej mechaniky a elektroniky
 • nevhodný na hasenie požiaru rastlinných a živočíšnych tukov

Práškový hasiaci prístroj aj na elektrické zariadenia

Penový hasiaci prístroj

Aktívnym činidlom v tomto druhu prístrojov je hasiacia pena, ktorá má výbornú schopnosť chladiť a izolovať horiace materiály, vďaka čomu dôjde k rýchlemu eliminovaniu požiaru. Pena na povrchu vytvára ochrannú vrstvu, ktorej úlohou je zabrániť prístupu kyslíka k horiacej látke. 

Penové hasiace prístroje využívame v prípade požiarov, pri ktorých je prítomný horľavý tekutý materiál. Využitie nájdu na benzinových čerpacích staniciach alebo pri manipulácii s nebezpečnými chemikáliami. Okrem toho sú účinné aj pri horiacich plynoch. Sú preto mimoriadne vhodné do priemyselných podnikov.

 • vhodný na hasenie pevných látok
 • hasenie horľavých kvapalín, ktoré neviažu vodu
 • nevhodný na hasenie horľavých plynov a kvapalín, ktoré viažu vodu
 • nepoužívať na hasenie predmetov pod elektrickým napätím
 • nevhodný na hasenie požiaru rastlinných a živočíšnych tukov

Vodný hasiaci prístroj

Tento druh je obľúbený pre svoju jednoduchú obsluhu. Je vhodný na hasenie požiarov, pri ktorých horia pevné látky (papier, textíilie, drevo). Historicky ide o najstarší typ hasiaceho prístroja, z hľadiska využiteľnosti je však jeho použitie obmedzené iba na látky, ktoré možno hasiť vodou. Svoje využitie tak nachádzajú v priemyselných, ale aj komerčných budovách.

Pozor si dajte na jeho umiestnenie v interiéri a najmä exteriéri, pretože nie každý hasiaci prístroj obsahuje Uhličitan draselný (potaš), ktorý zabráni zamrznutiu obsahu prístroja.

 • vhodný na hasenie tuhých látok
 • nevhodný na hasenie horľavých plynov a kvapalín
 • nepoužívať na hasenie alkalických kovov
 • nevhodný na hasenie chemických látok, ktoré reagujú s vodou
 • nevhodný na hasenie elektrických zariadení

CO2 - Snehový hasiaci prístroj

Tento druh hasiaceho prístroja hasí požiar pomocou stlačeného plynu a zmrazeného oxidu uhličitého. Proces hasenia nezanecháva po sebe žiadne zvyšky, ktoré by bolo nutné odstrániť. Využíva sa preto na hasenie prístrojov, ktoré by sa mohli poškodiť použitím vody alebo prášku (elektrické panely, systémy a zariadenia aj pod napätím). Je vhodný aj na hasenie tuhých látok, kvapalín, plynov. 

Pri kontakte pokožky s vystupujúcim obsahom snehového hasiaceho prístroja si treba dať pozor na omrzliny. Existuje aj riziko udusenia v prípade jeho použitia v uzavretom priestore. Po uhasení ohňa preto takýto priestor okamžite opustite.

 • vhodný na hasenie horľavých plynov, kvapalín, kovov
 • vhodný na hasenie elektrických zariadení pod napätím
 • nevhodný na hasenie tuhých látok (drevo, textílie, uhlie)
 • nepoužívať na hasenie alkalických kovov
 • nevhodný na hasenie sypkých látok a práškových horľavín

Halotrónový hasiaci prístroj

Hasiace prístroje s obsahom halogénovaných uhľovodíkov sú v porovnaní s niektorými staršími typmi hasiacich látok šetrnejšie k ozónovej vrstve a majú nižší environmentálny dopad. Účinná látka nespôsobuje korózie a je nevodivá, možno ňou hasiť predmety pod napätím aj citlivú elektroniku. Využívajú sa najmä tam, kde by hasenie vodou alebo práškom spôsobilo dodatočné škody - napr. v kanceláriach, technologických centrách, laboratóriach či múzeách.

Halotrónové hasiace prístroje nepoužívajte v uzavretých priestoroch. Hasivo sa vplyvom tepla rozkladá na zdraviu škodlivé látky.

 • vhodný na hasenie citlivej elektroniky (aj pod napätím)
 • vhodný na hasenie umeleckých predmetov, automobilov
 • hasenie tuhých, kvapalných látok aj plynov
 • nevhodný na hasenie ľahkých kovov
 • nepoužívať na hasenie rastlinných a živočíšnych tukov

Ako použiť hasiaci prístroj (návod)

Nie každý z nás vie ako používať bežný hasiaci prístroj v domácnosti. Pripravili sme pre vás jednoduchý návod. Z hľadiska prevencie je mimoriadne nutné umiestniť hasiaci prístroj na dobre prístupné miesto, aby ho v prípade núdze mohol využiť ktokoľvek. Ak je to možné, tak ihneď volajte hasičov (číslo 150).

 • Vezmite si hasiaci prístroj a postavte sa na miesto mimo dosahu dymu a v bezpečnej vzdialenosti od ohňa, aby ste mali dostatočný výhľad na miesto požiaru.
 • Odstráňte poistku a trysku namierte na základ požiaru.
 • Stlačte spúšť a hasivo sprejujte od spodku ohňa smerom nahor. Postupne pokryte celý priestor požiaru (pohybom zo strany na stranu).

Návod ako použiť hasiaci prístroj

V prípade veľkého požiaru sa nepokúšajte hasiť hasiacim prístrojom. Opustite horiaci priestor a počkajte na príchod hasičov.

Akú hmotnosť zvoliť?

Hmotnosti jednotlivých prístrojov sa líšia v závislosti od ich typu, kapacity a účelu použitia. Na trhu nájdeme menšie prístroje s hmotnosťou 1kg, ale aj veľké 9 kg vyhotovenia. Do domácnosti postačí 5 až 6 kg (práškový) hasiaci prístroj, ktorý nie je príliš ťažký a preto nevzniká problém pri manipulácií. Vo všeobecnosti platí, že pri kúpe nového hasiaceho prístroja treba okrem hmotnosti zvážiť aj konkrétny kontext použitia a jednoduchosť obsluhy

Hasiaci prístroj do auta

Ide o menší prístroj s hmotnosťou 1 až 3 kg. Má jednoduché ovládacie prvky, ktoré umožnia rýchlu a intuitívnu obsluhu v prípade núdze. Na Slovensku hasiaci prístroj do auta nepatrí k povinnej výbave osobného vozidla. V prípade malého ohňa však môže pomôcť bezpečne uhasiť požiar a minimalizovať poškodenie vozidla. Na tento účel je mimoriadne vhodnou voľbou kúpa halotrónového prístroja.

Hasiaci prístroj do auta (nepovinná výbava v SR)

Označovanie hasiacich prístrojov

Označenie častí a súčastí hasiacich prístrojov rieši Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov (Vyhláška č. 347/2022 Z. z.). Rozsah tohto označenia je podrobne popísaný v Prílohe č.1 vyhlášky. 

Vo všeobecnosti platí, že povrchová úprava každého prístroja musí byť vyhotovená v odtieni RAL 3 000 (výrazná červená farba). Prístroj musí byť označený nápisom "HASIACI PRÍSTROJ" a musí obsahovať informáciu o druhu hasiacej látky a jej množstve. Na obale prístroja musíme nájsť aj piktogram znázorňujúci triedy požiarov, na ktoré možno hasiaci prístroj použiť aj návod na jeho použitie.

Autor článku

Redakcia TopByvanie.sk

Pravidelne Vám prinášame všetky zaujímavosti zo sveta tých najnovších trendov v bývaní a záhrade. Sledujte nás a nič vám neunikne :-)


Pridať komentár

Pozrite si aj naše inšpirácie

Fialová farba do spálne? My hovoríme áno! Fialová farba do spálne? My hovoríme áno!

Všetky odtiene fialovej sa dajú dobre kombinovať s bielymi stenami a doplnkami. Do takéhoto mixu zapadne aj hnedý nábytok či koberec a podlaha. Presvedčte sa o tom s nami!

Úložný priestor v kuchyni Úložný priestor v kuchyni

Tieto šikovné triky vám pomôžu vytvoriť si kuchyňu snov plnú úložných priestorov, ktoré vás nebudú stáť hotový majetok.

Šedá a tyrkysová Šedá a tyrkysová

Rozmýšľate nad tým aká farba sa hodí k tyrkysovej? Jednoznačne šedá! Tyrkysová pôsobí ukľudňujúcim dojmom a šedá veľmi dobre nahradzuje fádnu bielu.Publikované dňa: 24.11.2023
Posledná aktualizácia:
Hodnotenie článku:
(89.8%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Ako vybrať bezpečné hračky a vianočné darčeky pre detiAko vybrať bezpečné hračky a vianočné darčeky pre deti

Bezpečné online nakupovanie vianočných darčekov: chráňte svoje údajeBezpečné online nakupovanie vianočných darčekov: chráňte svoje údaje

Online nakupovanie vianočných darčekov so sebou prináša aj riziká. Na čo si dať pozor a ako sa vyhnúť podvodom? V našom článku sa o tejto téme dočítate viac.

Predstavujeme Projekt Bezpečné Vianoce Predstavujeme Projekt Bezpečné Vianoce

Vitajte v našom Projekte Bezpečné Vianoce! Prostredníctvom neho vám postupne predstavíme jednoduché, no účinné opatrenia a rady, vďaka ktorým prežijete vianočné sviatky a novoročné...