Povolenie na elektrickú prípojku – postup, cena, technické podmienky

Začínate stavať rodinný dom? Miešačky a ďalšie elektrické náradie musíte niekam zapojiť a nosiť každý deň na stavbu elektrocentrálu nie je zrovna ekonomické ani ekologické. Rozumnejším riešením je zriadenie elektrickej prípojky – aj tak ju budete neskôr potrebovať.

Merač elektrickej energie

Viete, aké kroky na to budete musieť vykonať, aké povolenia budete potrebovať a koľko stojí nová elektrická prípojka? Poradíme vám v článku.

Čo distribučná spoločnosť, to odlišné podmienky

Pri zriadení el. prípojky prídete do styku s distribučnou spoločnosťou a dodávateľom el. energie. Sú to väčšinou dva rôzne subjekty. V skratke, distribučnej spoločnosti budete platiť jednorazovo za zriadenie prípojky a dodávateľ je firma, ktorej budete platiť mesačné platby za elektrinu.

Distribučná spoločnosť elektrickej energie

Spravuje el. rozvodnú sieť v oblasti jej pôsobenia. Na Slovensku pôsobia traja distribútori a podľa regiónu, v ktorom budete stavať, budete komunikovať so Západoslovenskou distribučnou, Stredoslovenskou distribučnou alebo Východoslovenskou distribučnou, a. s.

Tieto distribučné spoločnosti môžu mať rôzne poplatky za pripojenie a rôzne podmienky pripojenia, ktoré sa však často líšia iba v niekoľkých detailoch.

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia

Dodávateľ elektriny

Má na starosti nákup a predaj elektriny a jej následné rozúčtovanie koncovým zákazníkom. Dodávateľov elektriny je na Slovensku mnoho a môžete si vybrať toho, ktorého podmienky vám budú najviac vyhovovať. Dodávateľa môžete neskôr zmeniť. Najznámejšími sú napr. ZSE Energia, a. s., Východoslovenská energetika, a. s., ČEZ Slovensko, Slovenská energetika, a. s. a pod.

1. krok – žiadosť o pripojenie a vyjadrenie k stavebnému povoleniu

Úkony v tomto kroku sa líšia podľa toho, v akej situácii chcete prípojku zriadiť.

Ak staviate na samostatnom pozemku

Na samostatnom pozemku, ktorý ste nekúpili od developera a na ktorom ešte nestojí žiadna stavba, pravdepodobne nebudete mať el. prípojku zriadenú. Nová prípojka by mala byť súčasťou projektovej dokumentácie domu, ktorý sa chystáte postaviť a ktorú vám vypracoval projektant. V takom prípade budú tiež údaje o nej súčasťou stavebného povolenia, kvôli samotnej prípojke teda nemusíte vykonať ohlásenie drobnej stavby alebo vybavovať ďalšie stavebné povolenie.

Pred vydaním stavebného povolenia musíte požiadať o vyjadrenie distribútorov energií, keďže tí sú účastníkmi konania (okrem elektriny tiež plyn, voda a kanalizácia). Distribútorovi elektriny vyplníte formulár žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii – prílohou bude samotná projektová dokumentácia.

Stavba domu na samostatnom pozemku

Ak budete dom pripájať do existujúcej distribučnej siete (vzduchové či podzemné vedenie na ulici), musíte s distribútorom najprv uzatvoriť zmluvu o pripojení odberného miesta (pozri 2. krok) – táto postupnosť je síce zdanlivo nelogická, no zmluvu by ste tak či tak museli uzavrieť neskôr.

Ak staviate na pozemku od developera

Mnoho stavebníkov kupuje pozemok na rodinný dom od developera, ktorý pripravuje danú lokalitu na budúcu výstavbu. V prípade, ak distribučná sústava nie je v lokalite ešte vybudovaná, ale je naprojektovaná, požaduje distribučná spoločnosť na svoje vyjadrenie k stavebnému povoleniu, aby mal zmluvu s ňou uzatvorenú priamo developer. V tom prípade vás energetici pripoja, až keď bude novovybudovaná distribučná sústava skolaudovaná.

Ak chcete elektrinu v existujúcej stavbe

Môže to byť napr. prípojka elektriny na záhradu, na chatu alebo k domu bez elektriny. V tomto prípade nepotrebujete stavebné povolenie. Na stavebnom úrade stačí podať tzv. ohlásenie drobnej stavby. Samozrejme, v danej lokalite musí byť dostupná el. distribučná sieť s dostatočnou kapacitou. Túto skutočnosť vám preverí distribučná spoločnosť po podaní žiadosti o pripojenie.

Vo vyššie uvedenom prípade však musíte mať vypracovaný projekt elektrickej prípojky, ktorý vám dodá projektant stavieb alebo el. zariadení. Súčasťou projektu je aj technická správa a protokol o vplyve prostredia. Tieto dokumenty potom prikladáte k žiadosti o pripojenie.

Žiadosť o pripojenie elektrickej prípojky

Niektoré distribučné spoločnosti umožňujú vyplniť ju prostredníctvom online formulára. V ňom okrem údajov o vás uvediete aj údaje o nehnuteľnosti a ako prílohu pripojíte situačný plán oblasti okolo objektu s vyznačením jeho polohy, parcelného čísla, atď. Plán si môžete vytvoriť na web stránke Katasterportál.

2. krok – zmluva o pripojení a vybudovanie prípojky

Po podaní žiadosti o pripojenie vám distribučná spoločnosť obvykle do 30 dní zašle návrh zmluvy o pripojení. Ten obsahuje okrem iného aj technické podmienky pripojenia,  napr. maximálny možný prúdový odber či spôsob vedenia káblovej trasy (elektrická prípojka vzduchom či podzemným káblom).

Distribučná sústava - vzdušná sieť

Čo sa týka max. odberu, môže byť nižší než ten, o aký ste požiadali z dôvodu nedostatočnej kapacity rozvodnej siete na mieste stavby. Môže sa teda stať, že ak plánujete kúrenie elektrinou, nebude vám dovolený odber stačiť a budete musieť siahnuť po plynovom kotli.

Súčasti el. prípojky:

  • Prípojková skrinka – V prípade napojenia zo vzduchového vedenia je to malá skrinka s nožovými poistkami umiestnená na stĺpe el. vedenia. V prípade podzemného vedenia je to stĺpová pripojovacia skrinka, ktorá sa zabetónuje pevne do zeme, opäť s nožovými poistkami.
  • Elektromerový rozvádzač – Smeruje doň vedenie z poistkovej skrinky. Obsahuje elektromer a hlavný istič, pričom oba sú plombované. Elektromerový rozvádzač môže byť zabudovaný do plota alebo tvoriť samostatne stojacu skrinku – v oboch prípadoch musí byť na verejne prístupnom mieste a vybavený priezorom na odčítanie elektromera bez nutnosti jeho otvorenia.
  • Hlavný rozvádzač domu – Nachádza sa v interiéri alebo v exteriéri (v prípade starších stavieb) domu. Sem ďalej smeruje podzemné vedenie z elektromerového rozvádzača. V hlavnom rozvádzači sa vedenie delí na jednotlivé svetelné, zásuvkové a iné okruhy, ktoré sú istené samostatnými ističmi.

V dnešnej dobe je snaha viesť všetky káblové rozvody pod zemou a nie vzduchom. Ak je rozvodná sieť realizovaná nadzemným vedením, napojí sa prípojka na najbližší stĺp el. vedenia, na ktorý je pridaná skrinka s poistkami.

V prípade, že v okolí nie sú vhodné podmienky na podzemné vedenie kábla na váš pozemok, môže vám distribučná spoločnosť uložiť podmienku, aby ste prípojku viedli vzduchom a postavili na vašom pozemku svoj vlastný stĺp elektrického vedenia. V praxi nastávajú aj situácie, keď je najbližší stĺp na susedovom pozemku a ten je jeho vlastníkom. Sused vám potom musí povoliť pripojenie na jeho stĺp, čo býva problém v situáciách, kedy nie sú susedské vzťahy práve ideálne.

Elektrické stĺpy na vedenie elektriny

Ak súhlasíte s podmienkami pripojenia, následne pošlete podpísanú zmluvu vašej distribučnej spoločnosti, zaplatíte poplatok za pripojenie a začnete s prípravami odberného miesta. Ako odberateľ máte na starosti realizáciu od výstupu z prípojkovej skrinky.

Musíte teda zakúpiť a nainštalovať kábel od prípojkovej skrinky k elektromerovému rozvádzaču, samotný rozvádzač vrátane ističov a príslušenstva na uzemnenie, a tiež kábel od elektromerového rozvádzača k hlavnému domovému rozvádzaču. Káble musia byť uložené v zemi pri dodržaní požadovaných podmienok. Samozrejme, túto prácu môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár.

Pokiaľ potebujete na realizáciu prípojky rozkopať mestský pozemok alebo nebodaj cestu, nezabudnite aj na tzv. rozkopávkové povolenie. Vybavíte ho na mestskom, obecnom či miestnom úrade.

Ak chcete mať k dispozícii elektrinu pre stavbárov ešte pred započatím stavby, povedzte elektrikárovi, aby vám do elektromerového rozvádzača pridal jednu 3-fázovú zásuvku na stavebný rozvádzač.

Po realizácii vašej časti prípojky musí prísť revízny technik vykonať tzv. odbornú prehliadku a odbornú skúšku prípojky (tzv. revízia). Revízny technik vypracuje revíznu správu, ktorú následne odošlete s ďalšími požadovanými dokladmi distribučnej spoločnosti.

Technici z distribučnej spoločnosti potom prídu nainštalovať ich časť prípojky.

3. krok – výber dodávateľa a montáž elektromera

Po tom, ako vám distribučná spoločnosť zašle oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia je čas na výber dodávateľa elektriny. S ním uzavriete zmluvu o distribúcii elektrickej energie.

Elektromer v bytovom dome

Dodávateľ dá pokyn distribučnej spoločnosti a tá do 5 dní vyšle technikov, ktorí vám namontujú elektromer na pripravené odberné miesto. Následne môžete odoberať el. prúd, či už na účely stavebných prác (cez externý stavebný rozvádzač), alebo na účely bývania.

Cena elektrickej prípojky

Pripojovací poplatok

Určujú si ho distribučné služby individuálne. Napr. Západoslovenská distribučná si stanovila na rok 2019 poplatok 2,80 eur za každý 1 A 1-fázového ističa, resp. 8,39 € za každý 1 A 3-fázového ističa (ceny sú prepočítané vrátane DPH).

Pre bežný trojfázový istič s hodnotou 25 A, ktorý postačuje pre väčšinu domácností nevyužívajúcich elektrické vykurovanie teda vychádza pripojovací poplatok na cca 210 eur vrátane DPH.

Materiál a práca

Za ne platíte elektrikárovi a revíznemu technikovi. Cena závisí od množstva a typu použitého materiálu (dĺžka kábla, typ a cena elektrickej skrinky) a množstva práce (ak nebudete robiť výkopové práce svojpomocne, ak treba prerážať káblový kanál pod cestou a pod.). Bežná elektrická prípojka na kľúč, 3-fázová s 25 A ističom na menší rodinný dom vás vyjde na cca 700 eur vrátane vyššie uvedeného pripojovacieho poplatku.

Autor článku

Michal Toma

Som technik telom i dušou. Odmalička ma bavilo rozoberať a skladať rôzne prístroje a zisťovať, ako fungujú. Podobne dokážem rozobrať na súčiastky...


Komentáre

30/09/2019 20:57
Peter

Dobrý deň,
nikde nemôžem najsť článok, aky sa platí mesačný poplatok v prípade že na odbernom mieste nie je žiadny odber, jedná sa o to že mam pozemok kde planujem vystavbu ale nie je ešte znamy termín kedy presne, prípojku by som tam však mal už rad nachystanu. Tzn ked ju vybavim napr v oktobri a zacnem tam stavat az v marci, kolko sa plati v období ked na danom mieste nie je ziadny odber. (ci sa plati nejaky prenajom hodin alebo pod..)
Dakujem

01/10/2019 11:15
Redakcia TopByvanie.sk

Dobrý deň,
poradím vám z vlastnej skúsenosti - tak isto sme s manželom riešili el. prípojku cca pol roka pred začiatkom realizácie stavby na pozemku. Po zrealizovaní el. prípojky musíte navštíviť kanceláriu poskytovateľa el. energie, kde si uzatvoríte zmluvu o odbere energie a dohodnete platby. My sme si dali úplne minimálnu platbu - vyšlo to cca 25€ na pol roka s tým, že neskôr zvýšime zálohové platby. Ak sa nemýlim, tak v cene už bol aj prenájom hodín + poplatok za spotrebovanú energiu (ktorá je takmer nulová).

09/12/2019 17:36
Katarína

Dobrý deň,
chcem sa spýtať či existuje termín dokedy treba zrealizovať el. prípojku od uzavretia Zmluvy o pripojení. Napr. uzavreli sme Zmluvu o pripojení v októbri, môžeme ju realizovať až v marci/apríli?
Za odpoveď ďakujem.
Katarína

10/12/2019 11:39
m.

Tiez sme nedavno realizovali el. pripojku, v zmluve bola uvedena iba lehota, dokedy treba podpisat samotnu zmluvu (75 dni), ale nie lehota realizacie pripojky. Z toho mi vyplyva, ze by realizacia samotnej pripojky v marci / aprili mala byt OK. Avsak pravidla sa mozu menit od distributora k distributorovi, preto je najistejsie zavolat na infolinku a nechat si poradit - je to lepsie ako spoliehat sa na rady z ludu..

24/06/2020 12:53
Adrián

Dobrý deň,zo strany distribučnej spol.som tlačený ,,ževraj" na základe akej si dohody medzi developerom a distribučnou ,že musím vypravovať a pripraviť vśetko potrebné na pripojenie pre dva pozemky t.j. môj aj susedný.
Viete mi povedať o kolko to navýši investíciu pripojenia ? ked musim vytvotiť skrinu istič atd pre dva pozemky ? Ak vychádzame že cena by bola pre jedno miesto-pozemok tých cca 700€ (3faz 25A) vrátane pripojovacieho poplatku. Sused nechce investovať a podielat sa na realizácii nateraz asi z dôvodu že pozemok bude predávať resp.má ho iba na biznis. Dakujem vopred za odpoved.

12/07/2020 17:01
Naďa

Dobrý deň, ak chcem elektrickú prípojku k pozemku, na ktorý nemám projekt (napr. potrebujem elektrinu v záhrade), stačí len požiadať teda bez predkladania dokumentácie k stavbe? Vtedy sa rieši stavebné povolenie na zriadenie tej prípojky? Ďakujem.

15/07/2020 06:56
Redakcia TopByvanie.sk

Dobrý deň,
odporúčame vám vyplniť a zaslať žiadosť distribučnej spoločnosti, ktorá vám do 30 dní pošle stanovisko. Vyjadrenie bude obsahovať miesto pripojenia pre vaše odberné miesto a podmienky pre pripojenie. Distribučná spoločnosť vám najlepšie ozrejmí, čo od Vás bude potrebovať.

28/07/2020 21:01
Tomáš

Prosím vás , môže sused postaviť si prípojku na pozemku ktorý nie je jeho ale jeho vlastník je štát?? Tá prípojka už je zrealizovaná/ má známeho elektrikára/ a pozemok je v správe SPF.

30/07/2020 15:07
Redakcia TopByvanie.sk

Dobrý deň,
pri realizovaní prípojky na cudzom pozemku je potrebné povolenie majiteľa pozemku. Ak ho od štátu dostal, nemal by s tým byť problém.

16/11/2020 20:37
Martina

Môže byť v jednom dome na jednom čísle dvojo hodyn?

17/11/2020 08:11
Redakcia TopByvanie.sk

Dobrý deň,
áno, v jednom dome môže byť 2 hodín. Môže ísť napr. o kombináciu bývania a podnikania.

24/11/2020 23:20
Beata

Sused chce meniť strechu a na jeho streche je prípojka na našu strechu. Ako by mal sused postupovať aby naša domácnosť nezostala bez elektriky.

15/12/2020 01:52
Svetla

Dobrý den. Mame zahradu v prenajme od Žsr. Kedze bola bez elektriny dali sme si žiadosť. Bola schválená a začalo sa na tom pracovať. Cena mala byt celkovo so vsetkym 880eur. Ok neriesili sme. Trvalo to celkovo 4 mesiace pokiaľ ju konecne zaviedli. Lenže ked doslo na výkopové práce, tie sme si hradili sami a vyšlo nas to 200 eur. Osádzanie elektromeru plus material boli odrazu tiez v nasej réžii a este sme dokupovali dalsiu skrinku v hodnote 70 eur. Dnes poslali faktúru na celú sumu 880eur. Myslite ze je to v pohode ?

16/01/2021 13:08
Jordan Molcan

Dobry den ak chcem pripojku elektryny na pozemok pod lesom mimo obce tak si ju musim zaplatit sam alebo to spravi distrybucna spolosnost dakujem

02/02/2021 09:22
Janette

Dobrý deň, viete mi prosím poradiť, ako vyriešiť pripojenie elektriny, keď mi sused nechce povoliť ťahanie kábla na el. prípojku cez jeho pozemok? Ďakujem

06/02/2021 10:54
Miroslav Tvrdoň

Dobrý deň, môžem viesť elektrické káble prípojky po susedovom betónovom plote /s jeho súhlasom/ v chráničke pretože iným spôsobom sa neviem dostať na môj pozemok.

27/04/2021 10:16
Tomas

Dobrý deň, vytvorili sme novú ulicu so štyroma pozemkami . Najbližší stĺp je vzdialený 120 metrov, chceli by sme sa všetci pripojiť. Ako postupovať,aby sme za distribučnú sústavu vzduchom nemuseli platiť. Ďakujem za radu

15/05/2021 20:43
radoslav

dobry den.Mam dotaz.Ak v projekte mam odporucany kabel od rozvadzača po dom cyky 4x16mm,možem dať na pripojku 100m vzdialenu ayky 4x16mm?v dome bude el .kurenie.

20/05/2021 19:16
Martin

Kolega robil teraz prípojku a podla projektu musel dat na vzdialenost cca 110m 5x25mm pretože na takú vzdialenosť je 4x16/5x16 nedostatočné.

07/07/2021 09:26
Dušana

Dobrý deň prajem. Na našom dome prebieha kompletná výmena elektroinštalácie. Chcela
by som sa informovať aké tlačivo musím poslať a komu keď chceme spraviť výmenu elektrického káblu od stĺpu.

ďakujem pekne.

13/09/2021 19:38
Nela

Dobrý deň, máme pozemok bez elektriny. Je možné na ňom mať 2 prípadne 3 prípojky na elektrinu, aj ked budeme na pozemku stavať len 1 dom a prípadne záhradný dom so samostatnou elektrinou? Chceme mať "rezervu" pre prípadné podnikanie a potrebu osobitného merania elektriny. Ďakujem.

04/10/2021 15:33
Martina

Dobrý deň, prosím vás , môže si sused postaviť prípojku na hranici s našim pozemkom? Chceme stavať betónový plot a máme obavy, že mu prípojku poškodíme (hĺbka prípojky 60cm a hĺbka stĺpikov k plotu je 80cm). Ďakujem.

04/10/2021 16:18
Marcel

Dobrý deň, síce na hranici, ale ak to má na svojom pozemku, nič s tým neurobíte. Môžete ho upozorniť na to, že budete dávať plot a hrozí, že dôjde k poškodeniu prípojky, potom to už bude na jeho uvážení.

25/10/2021 09:54
Maria

Dobrý deň.chcem sa opýtať,keď sme viacerí vlastníci domu otec zomrel a jeden z vlastníkov má tam aj trvalý pobyt,či si môže bez nášho súhlasu nahlásiť elektricky odber elektriny do domu?dakujem

06/11/2021 07:53
Ivan Mrazik

Dobrý deň mám prípojku el.energie do záhrady chcem položiť chattu dá sa pripojiť na existujúcu prípojku.

28/01/2022 20:28
Marián Švajko

Dobrý deň mám prípojku el. energie do záhrady chcem položiť záhradnú chatku na pozemok dá sa pripojiť na existujúcu prípojku.

20/11/2021 18:21
František

Dobry deň jak mám postupovať keď pozemok mám a chcel by som mať elektricku prípojku na záhrade

17/01/2022 21:20
Jana

Dobrý večer prajem. Prosím o radu. Kúpila som pozemok bez elektriny. Vybavujem stavebné povolenie chcem stavať dom. SSD nám vytyčila bod napojenia cca 60 m od pozemku a je to ďaleko čiže potrebujem súhlas od suseda či sa môžem prepojiť čiže viesť káble cez jeho stĺp ktorý má v osobnom vlastníctve dal si ho postaviť keď staval on. Sused nesúhlasí z prepojením. Čo môžem robiť ako to mam riešiť. Poraďte prosím. Je aj iné možné riešenie? Ďakujem za odpoveď

23/01/2022 11:20
Vladimir

Dobrý deň záhradu nemám v osobnom vlastníctve môže sa tam zriadiť el prípojka? Vedľa záhrad začala výstavba rodinných domov dá sa odtial pripojiť? Ďakujem

28/02/2022 21:06
Adriana

Dobrý deň .Prosim o radu, na chalupe po rodičoch mám el. prípojku vedenú vzduchom.Chcela by som ju prerobiť zemou.Avšak pozemok nemám ešte prepísaný na seba .Elektrinu platím na svoje meno .Ako mám postupovať?Ďakujem za skorú odpoveď

25/08/2022 20:45
Anna Siváková

Dobrý deň. Poprosím o radu, chcem stavať dom na pozemku kde nie je elektrická prípojka, najbližší elektrický stĺp je vzdialený 80 m. Požiadala som ZSE o vyjadrenie pripojenia , tá mi odpísala , že na pozemku nemá vybudovanú distribučnú sieť energetiky, ktorá by umožnila pripojenie. Verím , že nejaká možnosť určite je, len neviem ako mám postupovať.
Ďakujem za radu.

02/01/2023 09:24
MARTIN DLUGOS

Dobry den,
chcem sa spytat akej farby ma byt peciatka na projektovej dokumentacii k el.pripojke-bola prerabana stara pripojka na novu.Na mojom projekte mam peciatku modrej farby,pani na obecnom urade mi tvrdi ze musi byt cervenej farby lebo inak mi realizaciu nepovolia.Projektant mi povedal ze je to nezmysel,mozte mi prosim poradit?
Dakujem za odpoved.

18/01/2023 12:57
Dagmar Mlčúchová

Ide o stavbu nového rodinného domu na pozemku, kde nie je zavedená elektrina. Elektrárne na základe mojej žiadosti určili bod pripojenia, čo vyžaduje viesť siete k pozemku od vzdialeného stĺpu po pozemku obce a tiež umiestniť elektromer na pozemku obce. Obec ale zriadenie vecného bremena zamietla. Ako mám postupovať ďalej?
Ďakujem vopred za radu.

27/02/2023 17:06
Ivan Bandžuch

V obchode mi vyhoreli el.spotrebice cca 2200€,tym,že distribučna spoločnosť z vlastnej iniciativy menila el pripojky po celej ulici koli ciernym odberom,montovali aj skrinky merania s hlavnym ističom ,ktory je zaplombovany,ja som o nič neziadal.Kedže mi vznikla skoda na majetku obratil som sa na sud.Moja žiadosť o nahradu skody bola zamietnuta nakolko vraj zodpovedam za istič ,kde odpalilo nulovy vodič,a ktory montovali technici z distribucnej spolocnosti.

Pridať komentár

Pozrite si aj naše inšpirácie

Zrkadlo do predsiene rozhodne patrí Zrkadlo do predsiene rozhodne patrí

Máte vo svojej predsieni zrkadlo? AK vám v nej chýba, mali by ste to čo najskôr napraviť. V galérii nájdete inšpirácie, kam ho do miestnosti umiestniť.

Vyrezávané Halloween tekvice Vyrezávané Halloween tekvice

Viete, kedy je Halloween? Už o pár týždňov! A máte už premyslený motív, ktorý tento rok vyrežete na tekvicu? Ak nie, potom sa nemusíte stresovať – pripravili sme pre vás to najlepšie z...

Žltá spálňa – výber, ktorý neoľutujete Žltá spálňa – výber, ktorý neoľutujete

Máte radi žltú farbu? Potom by nemala vo vašej spálni chýbať. POvzbudú váš spánok a krásne presvetlí miestnosť. V žltej spálni sa budete cítiť komfortne.Publikované dňa: 29.03.2019
Posledná aktualizácia:
Hodnotenie článku:
(88%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Ideálna orientácia domu a izieb podľa svetových strán? Sever či juh?Ideálna orientácia domu a izieb podľa svetových strán? Sever či juh?

Kupujete nehnuteľnosť alebo plánujete výstavbu rodinného domu? Potom porozmýšľajte aj nad správnou orientáciou stavby na svetové strany. Viac informácií k tejto téme nájdete v našom...

Ako a kde získať list vlastníctva podľa mena zadarmo?Ako a kde získať list vlastníctva podľa mena zadarmo?

List vlastníctva je doklad, ktorým sa preukazuje vzťah vlastníkov k nehnuteľnosti. Existujú však dva typy listu vlastníctva - jeden zdarma, druhý za poplatok. Aký je medzi nimi rozdiel?...

Rezervačná zmluva na kúpu nehnuteľnosti. Toto by ste mali vedieť!Rezervačná zmluva na kúpu nehnuteľnosti. Toto by ste mali vedieť!

Vzor rezervačnej zmluvy nájdete na mnohých internetových stránkach, poďme si však objasniť, na čo taká zmluva slúži a aké práva a povinnosti z nej predávajúcim, kupujúcim či realitným...