Povolenie na elektrickú prípojku - postup, cena, technické podmienky

Začínate stavať rodinný dom? Miešačky a ďalšie elektrické náradie musíte niekam zapojiť a nosiť každý deň na stavbu elektrocentrálu nie je zrovna ekonomické ani ekologické. Rozumnejším riešením je zriadenie elektrickej prípojky – aj tak ju budete neskôr potrebovať.

Merač elektrickej energie

Viete, aké kroky na to budete musieť vykonať, aké povolenia budete potrebovať a koľko stojí nová elektrická prípojka? Poradíme vám v článku.

Čo distribučná spoločnosť, to odlišné podmienky

Pri zriadení el. prípojky prídete do styku s distribučnou spoločnosťou a dodávateľom el. energie. Sú to väčšinou dva rôzne subjekty. V skratke, distribučnej spoločnosti budete platiť jednorazovo za zriadenie prípojky a dodávateľ je firma, ktorej budete platiť mesačné platby za elektrinu.

Distribučná spoločnosť elektrickej energie

Spravuje el. rozvodnú sieť v oblasti jej pôsobenia. Na Slovensku pôsobia traja distribútori a podľa regiónu, v ktorom budete stavať, budete komunikovať so Západoslovenskou distribučnou, Stredoslovenskou distribučnou alebo Východoslovenskou distribučnou, a. s.

Tieto distribučné spoločnosti môžu mať rôzne poplatky za pripojenie a rôzne podmienky pripojenia, ktoré sa však často líšia iba v niekoľkých detailoch.

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia

Dodávateľ elektriny

Má na starosti nákup a predaj elektriny a jej následné rozúčtovanie koncovým zákazníkom. Dodávateľov elektriny je na Slovensku mnoho a môžete si vybrať toho, ktorého podmienky vám budú najviac vyhovovať. Dodávateľa môžete neskôr zmeniť. Najznámejšími sú napr. ZSE Energia, a. s., Východoslovenská energetika, a. s., ČEZ Slovensko, Slovenská energetika, a. s. a pod.

1. krok – žiadosť o pripojenie a vyjadrenie k stavebnému povoleniu

Úkony v tomto kroku sa líšia podľa toho, v akej situácii chcete prípojku zriadiť.

Ak staviate na samostatnom pozemku

Na samostatnom pozemku, ktorý ste nekúpili od developera a na ktorom ešte nestojí žiadna stavba, pravdepodobne nebudete mať el. prípojku zriadenú. Nová prípojka by mala byť súčasťou projektovej dokumentácie domu, ktorý sa chystáte postaviť a ktorú vám vypracoval projektant. V takom prípade budú tiež údaje o nej súčasťou stavebného povolenia, kvôli samotnej prípojke teda nemusíte vykonať ohlásenie drobnej stavby alebo vybavovať ďalšie stavebné povolenie.

Pred vydaním stavebného povolenia musíte požiadať o vyjadrenie distribútorov energií, keďže tí sú účastníkmi konania (okrem elektriny tiež plyn, voda a kanalizácia). Distribútorovi elektriny vyplníte formulár žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii – prílohou bude samotná projektová dokumentácia.

Stavba domu na samostatnom pozemku

Ak budete dom pripájať do existujúcej distribučnej siete (vzduchové či podzemné vedenie na ulici), musíte s distribútorom najprv uzatvoriť zmluvu o pripojení odberného miesta (pozri 2. krok) – táto postupnosť je síce zdanlivo nelogická, no zmluvu by ste tak či tak museli uzavrieť neskôr.

Ak staviate na pozemku od developera

Mnoho stavebníkov kupuje pozemok na rodinný dom od developera, ktorý pripravuje danú lokalitu na budúcu výstavbu. V prípade, ak distribučná sústava nie je v lokalite ešte vybudovaná, ale je naprojektovaná, požaduje distribučná spoločnosť na svoje vyjadrenie k stavebnému povoleniu, aby mal zmluvu s ňou uzatvorenú priamo developer. V tom prípade vás energetici pripoja, až keď bude novovybudovaná distribučná sústava skolaudovaná.

Ak chcete elektrinu v existujúcej stavbe

Môže to byť napr. prípojka elektriny na záhradu, na chatu alebo k domu bez elektriny. V tomto prípade nepotrebujete stavebné povolenie. Na stavebnom úrade stačí podať tzv. ohlásenie drobnej stavby. Samozrejme, v danej lokalite musí byť dostupná el. distribučná sieť s dostatočnou kapacitou. Túto skutočnosť vám preverí distribučná spoločnosť po podaní žiadosti o pripojenie.

Vo vyššie uvedenom prípade však musíte mať vypracovaný projekt elektrickej prípojky, ktorý vám dodá projektant stavieb alebo el. zariadení. Súčasťou projektu je aj technická správa a protokol o vplyve prostredia. Tieto dokumenty potom prikladáte k žiadosti o pripojenie.

Žiadosť o pripojenie elektrickej prípojky

Niektoré distribučné spoločnosti umožňujú vyplniť ju prostredníctvom online formulára. V ňom okrem údajov o vás uvediete aj údaje o nehnuteľnosti a ako prílohu pripojíte situačný plán oblasti okolo objektu s vyznačením jeho polohy, parcelného čísla, atď. Plán si môžete vytvoriť na web stránke Katasterportál.

2. krok – zmluva o pripojení a vybudovanie prípojky

Po podaní žiadosti o pripojenie vám distribučná spoločnosť obvykle do 30 dní zašle návrh zmluvy o pripojení. Ten obsahuje okrem iného aj technické podmienky pripojenia,  napr. maximálny možný prúdový odber či spôsob vedenia káblovej trasy (elektrická prípojka vzduchom či podzemným káblom).

Distribučná sústava - vzdušná sieť

Čo sa týka max. odberu, môže byť nižší než ten, o aký ste požiadali z dôvodu nedostatočnej kapacity rozvodnej siete na mieste stavby. Môže sa teda stať, že ak plánujete kúrenie elektrinou, nebude vám dovolený odber stačiť a budete musieť siahnuť po plynovom kotli.

Súčasti el. prípojky:

  • Prípojková skrinka – V prípade napojenia zo vzduchového vedenia je to malá skrinka s nožovými poistkami umiestnená na stĺpe el. vedenia. V prípade podzemného vedenia je to stĺpová pripojovacia skrinka, ktorá sa zabetónuje pevne do zeme, opäť s nožovými poistkami.
  • Elektromerový rozvádzač – Smeruje doň vedenie z poistkovej skrinky. Obsahuje elektromer a hlavný istič, pričom oba sú plombované. Elektromerový rozvádzač môže byť zabudovaný do plota alebo tvoriť samostatne stojacu skrinku – v oboch prípadoch musí byť na verejne prístupnom mieste a vybavený priezorom na odčítanie elektromera bez nutnosti jeho otvorenia.
  • Hlavný rozvádzač domu – Nachádza sa v interiéri alebo v exteriéri (v prípade starších stavieb) domu. Sem ďalej smeruje podzemné vedenie z elektromerového rozvádzača. V hlavnom rozvádzači sa vedenie delí na jednotlivé svetelné, zásuvkové a iné okruhy, ktoré sú istené samostatnými ističmi.

V dnešnej dobe je snaha viesť všetky káblové rozvody pod zemou a nie vzduchom. Ak je rozvodná sieť realizovaná nadzemným vedením, napojí sa prípojka na najbližší stĺp el. vedenia, na ktorý je pridaná skrinka s poistkami.

V prípade, že v okolí nie sú vhodné podmienky na podzemné vedenie kábla na váš pozemok, môže vám distribučná spoločnosť uložiť podmienku, aby ste prípojku viedli vzduchom a postavili na vašom pozemku svoj vlastný stĺp elektrického vedenia. V praxi nastávajú aj situácie, keď je najbližší stĺp na susedovom pozemku a ten je jeho vlastníkom. Sused vám potom musí povoliť pripojenie na jeho stĺp, čo býva problém v situáciách, kedy nie sú susedské vzťahy práve ideálne.

Elektrické stĺpy na vedenie elektriny

Ak súhlasíte s podmienkami pripojenia, následne pošlete podpísanú zmluvu vašej distribučnej spoločnosti, zaplatíte poplatok za pripojenie a začnete s prípravami odberného miesta. Ako odberateľ máte na starosti realizáciu od výstupu z prípojkovej skrinky.

Musíte teda zakúpiť a nainštalovať kábel od prípojkovej skrinky k elektromerovému rozvádzaču, samotný rozvádzač vrátane ističov a príslušenstva na uzemnenie, a tiež kábel od elektromerového rozvádzača k hlavnému domovému rozvádzaču. Káble musia byť uložené v zemi pri dodržaní požadovaných podmienok. Samozrejme, túto prácu môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár.

Pokiaľ potebujete na realizáciu prípojky rozkopať mestský pozemok alebo nebodaj cestu, nezabudnite aj na tzv. rozkopávkové povolenie. Vybavíte ho na mestskom, obecnom či miestnom úrade.

Ak chcete mať k dispozícii elektrinu pre stavbárov ešte pred započatím stavby, povedzte elektrikárovi, aby vám do elektromerového rozvádzača pridal jednu 3-fázovú zásuvku na stavebný rozvádzač.

Po realizácii vašej časti prípojky musí prísť revízny technik vykonať tzv. odbornú prehliadku a odbornú skúšku prípojky (tzv. revízia). Revízny technik vypracuje revíznu správu, ktorú následne odošlete s ďalšími požadovanými dokladmi distribučnej spoločnosti.

Technici z distribučnej spoločnosti potom prídu nainštalovať ich časť prípojky.

3. krok – výber dodávateľa a montáž elektromera

Po tom, ako vám distribučná spoločnosť zašle oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia je čas na výber dodávateľa elektriny. S ním uzavriete zmluvu o distribúcii elektrickej energie.

Elektromer v bytovom dome

Dodávateľ dá pokyn distribučnej spoločnosti a tá do 5 dní vyšle technikov, ktorí vám namontujú elektromer na pripravené odberné miesto. Následne môžete odoberať el. prúd, či už na účely stavebných prác (cez externý stavebný rozvádzač), alebo na účely bývania.

Cena elektrickej prípojky

Pripojovací poplatok

Určujú si ho distribučné služby individuálne. Napr. Západoslovenská distribučná si stanovila na rok 2019 poplatok 2,80 eur za každý 1 A 1-fázového ističa, resp. 8,39 € za každý 1 A 3-fázového ističa (ceny sú prepočítané vrátane DPH).

Pre bežný trojfázový istič s hodnotou 25 A, ktorý postačuje pre väčšinu domácností nevyužívajúcich elektrické vykurovanie teda vychádza pripojovací poplatok na cca 210 eur vrátane DPH.

Materiál a práca

Za ne platíte elektrikárovi a revíznemu technikovi. Cena závisí od množstva a typu použitého materiálu (dĺžka kábla, typ a cena elektrickej skrinky) a množstva práce (ak nebudete robiť výkopové práce svojpomocne, ak treba prerážať káblový kanál pod cestou a pod.). Bežná elektrická prípojka na kľúč, 3-fázová s 25 A ističom na menší rodinný dom vás vyjde na cca 700 eur vrátane vyššie uvedeného pripojovacieho poplatku.

Autor článku

Michal Toma

Som technik telom i dušou. Odmalička ma bavilo rozoberať a skladať rôzne prístroje a zisťovať, ako fungujú. Podobne dokážem rozobrať na súčiastky...


Komentáre

30/09/2019 20:57
Peter

Dobrý deň,
nikde nemôžem najsť článok, aky sa platí mesačný poplatok v prípade že na odbernom mieste nie je žiadny odber, jedná sa o to že mam pozemok kde planujem vystavbu ale nie je ešte znamy termín kedy presne, prípojku by som tam však mal už rad nachystanu. Tzn ked ju vybavim napr v oktobri a zacnem tam stavat az v marci, kolko sa plati v období ked na danom mieste nie je ziadny odber. (ci sa plati nejaky prenajom hodin alebo pod..)
Dakujem

01/10/2019 11:15
Redakcia TopByvanie.sk

Dobrý deň,
poradím vám z vlastnej skúsenosti - tak isto sme s manželom riešili el. prípojku cca pol roka pred začiatkom realizácie stavby na pozemku. Po zrealizovaní el. prípojky musíte navštíviť kanceláriu poskytovateľa el. energie, kde si uzatvoríte zmluvu o odbere energie a dohodnete platby. My sme si dali úplne minimálnu platbu - vyšlo to cca 25€ na pol roka s tým, že neskôr zvýšime zálohové platby. Ak sa nemýlim, tak v cene už bol aj prenájom hodín + poplatok za spotrebovanú energiu (ktorá je takmer nulová).

09/12/2019 17:36
Katarína

Dobrý deň,
chcem sa spýtať či existuje termín dokedy treba zrealizovať el. prípojku od uzavretia Zmluvy o pripojení. Napr. uzavreli sme Zmluvu o pripojení v októbri, môžeme ju realizovať až v marci/apríli?
Za odpoveď ďakujem.
Katarína

10/12/2019 11:39
m.

Tiez sme nedavno realizovali el. pripojku, v zmluve bola uvedena iba lehota, dokedy treba podpisat samotnu zmluvu (75 dni), ale nie lehota realizacie pripojky. Z toho mi vyplyva, ze by realizacia samotnej pripojky v marci / aprili mala byt OK. Avsak pravidla sa mozu menit od distributora k distributorovi, preto je najistejsie zavolat na infolinku a nechat si poradit - je to lepsie ako spoliehat sa na rady z ludu..

Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Jednoduché vianočné handmade dekorácie Jednoduché vianočné handmade dekorácie

Naše inšpirácie sú naozaj veľmi jednoduché a preto ich zvládne aj menej zručný jedinec. Odmenou vám budú ozdoby, ktoré nenájdete nikdy inde!

Čierno-biela kuchyňa – overená klasika, ktorá nesklame Čierno-biela kuchyňa – overená klasika, ktorá nesklame

Čierno-biela farebná kombinácia je podľa vás nudná? Nesúhlasíme. Presvedčte sa o tom, že čierno-biela kuchyňa môže byť nadčasová a netradičná.

Zelená detská izba – hodí sa pre chlapcov i dievčatá Zelená detská izba – hodí sa pre chlapcov i dievčatá

Zelená detská izba je vhodnou voľbou, či už vyberáte zariadenie pre dievča, alebo chlapca. Zelená je optimistická farba, ktorá upokojuje. Pozrite sa, ako dobre v detskej izbe vyzerá.Publikované dňa: 29.03.2019
Hodnotenie článku:
(88.2%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Daň z Airbnb – daň za krátkodobý prenájom. Treba živnosť?Daň z Airbnb – daň za krátkodobý prenájom. Treba živnosť?

Svetový trend uchýliť cestovateľa, ktorý sa nachádza vo vašom meste a potrebuje nocľah na jednu noc, sa zo zahraničia dostal aj na Slovensko. Zaužívaným termínom pre tento jav sa stal...

Na čo si dať pozor pri kúpe garáže? Informácie o majiteľovi a nehnuteľnosti, právne záležitosti, kúpna zmluvaNa čo si dať pozor pri kúpe garáže? Informácie o majiteľovi a nehnuteľnosti, právne záležitosti, kúpna zmluva

Aj keď kúpe garáže možno nedávate až taký veľký význam, určite by ste to nemali podceňovať. V dnešnom článku sa dočítate o všetkých veciach, na ktoré by ste si mali dať pozor.

Daň z nehnuteľnosti – povinnosti podľa legislatívyDaň z nehnuteľnosti – povinnosti podľa legislatívy

Daňové priznanie sa netýka len živnostníkov a firiem, ale taktiež každého, kto vlastní nehnuteľnosť. Dokedy ste povinný daň zaplatiť, ako postupovať, keď ste zdedili dom, alebo ste...