Zodpovednosť za skryté vady na nehnuteľnosti a občiansky zákonník. Aká je záruka

Slovné spojenie „skryté vady“ poznáte pravdepodobne v súvislosti s kúpou ojazdeného auta. Podľa Občianskeho zákonníka sa však záruka na skryté vady uplatňuje na všetky transakcie vykonané na základe tohto zákona, aj na nehnuteľnosti.

Zatekajúce okno

V článku si posvietime práve na ne a objasníme, aké možnoti zákonník ponúka pri odhalení skrytých vád práve pri kúpe nehnuteľnosti.

Čo sú skryté vady

Sú to chyby, ktoré neboli pri prevzatí nehnuteľnosti kupujúcim viditeľné, resp. zjavné a prejavia sa až neskôr. Museli však vzniknúť už vtedy, keď nehnuteľnosť vlastnil pôvodný majiteľ. Tieto chyby musia taktiež brániť v plnom užívaní nehnuteľnosti.

Faktom je, že bežný kupujúci – laik ich nie vždy dokáže rozoznať, vždy je preto namieste, ak si pred kúpou necháte nehnuteľnosť obhliadnuť odborníkom. Keď kupujete ojazdené auto a v autách sa nevyznáte, tiež si radšej prizvete známeho na obhliadku – nechcete sa predsa zabiť kvôli pokazeným brzdám.

Za skryté vady na byte či dome je možné považovať napr. nefunkčný vykurovací systém, zatekajúcu strechu, vlhnúcu izoláciu a pod.

Čo robiť, keď máte podozrenie na skryté vady

Prvým krokom by malo byť posúdenie zo strany odborníka. Ak ste pri kúpe nehnuteľnosti nenechali vykonať technický audit, teraz je ten správny čas. Pomôcť vám môže aj energetický audit, pri ktorom sa kontrolujú stavebné konštrukcie a zateplenie. Nezabúdajte, že budete potrebovať dôkaz, že chyba nevznikla vaším zavinením.

U predávajúceho si potom môžete písomne uplatniť zodpovednosť za skryté vady na nehnuteľnosti. Občiansky zákonník skryté vady spomína na viacerých miestach. §596 hovorí, že predávajúci vás musí na všetky vady upozorniť už pri dojednávaní kúpnej zmluvy. Ďalej §597 hovorí, že ak objavíte skrytú chybu, na ktorú vás predávajúci neupozornil, máte právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny, ktorá zodpovedá povahe a rozsahu chyby (vady). Ak ide o vadu, ktorá urobí nehnuteľnosť neupotrebiteľnou (nemôžete ju užívať), máte právo dokonca od kúpnopredajnej zmluvy odstúpiť. Právo na odstúpenie máte aj vtedy, ak vás predávajúci ubezpečil, že nehnuteľnosť má určité vlastnosti alebo že nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé.

Kontrola nehnuteľnosti pred kúpou

Odstúpenie od zmluvy znamená jej zrušenie od začiatku, čiže kúpna cena vám musí byť vrátená v plnej výške a vlastnícke právo musí byť prevedené späť na predávajúceho. Podľa §598 máte tiež ako kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady (napr. náklady na vykonanie odborného posudku).

Ak predávajúci vašu výzvu odmietne, môžete sa podľa §599 práva zo zodpovednosti domáhať na súde, vady musíte však predávajúcemu vytknúť najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia nehnuteľnosti. Taktiež právo na náhradu nevyhnutných nákladov si môžete uplatniť iba vtedy, ak ich výšku predávajúcemu oznámite v tejto lehote.

Zároveň uplatnením vašich práv nie je podľa §600 dotknuté právo na náhradu škody, ktorá vám skrytými vadami vznikla.

Z uvedeného vyplýva, že najrozumnejším riešením, hneď ako skryté vady kúpenej nehnuteľnosti objavíte, je neotáľať s uplatňovaním svojich práv a čo najskôr písomne vyzvať predávajúceho na riešenie tohto problému.

Zbavenie zodpovednosti za vady predávajúcim

V niektorých článkoch sa dočítate, že predávajúci môže pri predaji staršej nehnuteľnosti využiť §501 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí, že ak je vec predávaná „ako stojí a leží“, nezodpovedá predávajúci za jej vady okrem prípadov, keď nemá vlastnosť, o ktorej predávajúci vyhlásil, že ju má, alebo ktorú si kupujúci výslovne vymienil.

§501 sa však používa iba na predaj veci úhrnkom, t. j. predaja veci vcelku, nachádzajúcich sa na určitom mieste – môže ísť o predaj dielne s náradím, vybavenia reštaurácie a pod. Je to z dôvodu, že určenie počtu a stavu jednotlivých hnuteľných vecí by bolo pre ich veľké množstvo zdĺhavé a neefektívne.

Spálené elektrické drôty

Pri predaji nehnuteľnosti nie je možné §501 použiť, pretože nehnuteľnosť je vec jednoznačne identifikovateľná a môže byť predmetom obhliadky, pri ktorej bude presne určený jej stav. Formuláciou „ako stojí a leží“ by sa predávajúci zbavil zodpovednosti, čím by výrazne znevýhodnil pozíciu kupujúceho v zmluvnom vzťahu.

Záruka na skryté vady stavby

Po prevzatí novostavby postavenej na zákazku máte podľa §646, ods. 3 právo reklamovať prípadné chyby po dobu až troch rokov odo dňa prevzatia. Pri niektorých častiach stavieb môže byť záručná doba kratšia, najmenej však osemnásť mesiacov.

§ 648 potom hovorí, že ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, máte ako kupujúci (objednávateľ) právo požadovať jej bezplatné odstránenie. Zhotoviteľ má povinnosť vadu odstrániť bez zbytočného odkladu. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá zároveň bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať podľa objednávky ako vec bez vady, máte právo odstúpiť od zmluvy. Na odstúpenie máte právo aj pri opakovanom výskyte odstrániteľnej vady, ak pre ňu alebo pre väčší počet vád nemôžete nehnuteľnosť riadne užívať. Ak je vada neodstrániteľná, no nebráni riadnemu užívaniu nehnuteľnosti podľa objednávky, máte ako objednávateľ právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny.

Najčastejšie skryté vady nehnuteľností

Najväčším problémom pri novostavbách bývajú zlá hydroizolácia (presakovanie vody do stien), nesprávne zateplenie striech, statické chyby konštrukcií, praskliny na stenách a výskyt plesní v dôsledku nesprávne zhotovenej tepelnej izolácie.

Stará strecha rodinného domu

Pri starších nehnuteľnostiach sa kupujúci často potýkajú s nezateplenými konštrukciami, problémovými konštrukciami striech, nefunkčným vykurovacím systémom, komínmi bez revízií či s problematickou elektroinštaláciou, ktorá nevyhovuje súčasným normám pre bezpečnú prevádzku.

Ako sa nepopáliť pri kúpe a predaji staršej nehnuteľnosti

Práve staršie nehnuteľnosti mávajú viacero chýb, je preto lepšie, ak na to pri zhotovovaní kúpnopredajnej zmluvy budete myslieť. Či už ste predávajúci, alebo kupujúci, snažte sa vo vzájomnej komunikácii ujasniť si, že stav nehnuteľnosti zodpovedá jej veku a môže mať okrem viditeľných vád aj tie skryté.

Ak ste predávajúci, mali by ste umožniť a dokonca aj odporučiť kupujúcemu čo najdôkladnejšiu obhliadku nehnuteľnosti odborníkom – je to pre dobro oboch strán. Taktiež by ste ho mali informovať čo najpodrobnejšie o jej stave a nechať mu dostatočný čas na premyslenie. Pri viacerých chybách často nie je možné v zmluve do detailu všetky vymedziť, sformulujte ich teda rámcovo, tie najdôležitejšie ale vypíšte konkrétne. Nezabudnite v zmuve uviesť aj to, že kúpna cena je znížená vzhľadom na vady a predpokladaný výskyt skrytých vád.

Autor článku

Michal Toma

Som technik telom i dušou. Odmalička ma bavilo rozoberať a skladať rôzne prístroje a zisťovať, ako fungujú. Podobne dokážem rozobrať na súčiastky...


Komentáre

04/02/2020 15:16
Erika Jakovská

Musia byť v zmluve klauzula o skrytých vadách? Ak nie je táto klauzula možem žiadať o preplatenie nákladov na odstránenie skrytej vady. Nehnueteľnosť je už v našom vlastníctve zmluva podpísaná a vyplatená.

21/06/2020 10:53
silvia

Dobrý deň
predala som nehnuteľnosti pozemky evidované ako ost. plochy, kde vo vysvetlivkách uvedený kód 37, pôda nepskytujúca trvalý úžitok , pri predaji bol kupujúcemu tento LV odovzdaný, aj dokonca znalcovi, ktorého si kupujúci vybral na vyhot. ZP pre potreby banky, bol oboznámený s tým, že sú tam navážky stav. odpadu, ja som to kúpila od starostu obce, ktorý to narýchlo kúpil od obce, keď to zahrnuli do územn. plánu obce, napásané to bolo v konečnom na syna. Súčasťou KZ bola aj rozostavaná stavba RD na jednom z pozemkov, kde sme práve kvôli navážke robili pilotáž ( architekt, stav, dozor, stav. firma), čo je zaznamenané aj v ZP.
Po uplynutí času nás kupujúci oslovil, nakoľko sme nes§úlasili a ... bol daný návrh na náhradu za skrytú vadu vo forme zľavy z kúpnej ceny, bol urobený posudok na ekolog. záťaž, ktorý vyhodnotil, že sa na pozemku nachádza komunálny odpad, ale závery " pôda, vody nie sú kontaminované, hladina arzénu, ktorá sa v pôde našla je v takých intenzitách, že nemá v podstate vplyv na užívanie, jedine pokiaľ by kupujúci túto zeminu konzumoval dlhé časové obdobie priamo.
Znalec, ktorého si kupujúci zohnal , vypracoval posudok samozrejme a pochopiteľne v tom momente podľa zadania kupujúceho, pričom znížil hodnotu pozemkov s použitím koeficientu z Metodiky, pričom namiesto ekolog. záťaže použil podľa bodu 2-neviem presne názov, ale spomína sa tu skládka odpadu, pričom tento bod pojednáva o výrobe, podnikoch, ktoré znečisťujú ovzdušie, skládky odpadu

a sudcovi to stačilo na to, aby tento výpočet , ktorý bol účelový použil k priznaniu primeranej zľavy
do sporu bol prizvaný sudca z odboru stavebníctva sudcom, aby vypracoval ZP s tým , že zohľadní ekolog. záťaž. Tento sa s tým vysporiadal tak, že nepoužil žiadny koeficient, uviedol, že nie je oprávnený a má sa k tomu vyjadriť Úrad verejného zdravotníctva a zhodnotil iba svoje stavebné koeficienty. Rozhodnutie sudcu je také, že sa priklonila k ZP znalca žalovaného, ktorý použil koeficient podľa metodiky, pričom vybral subjektívne nie ekol. záťaž, ale z rozpätia koef. 0,2-1, zvolil 0,4, čím zásadným spôsobom znížil hodnotu pozemkov, napriek záverom, že nie je kontaminácia, ktorá by bránila užívanie
A tak súd rozhodol tak, že priznal kupujúcemu zľavu, na základe takto vypracovaného a zníženého ZP VŠH nehnuteľnosti ako rozdiel kúpnej ceny a ceny takto vypočítanej a to vo výške 84 tis. Eur s úrokom z omeškania takmer 9% a to za obdobie 7 rokov je už dosť, plus súdne trovy, plus trovy pr, zastúpenia a pomaly to bude 200 tis. Eur.a tak mi nezostáva v podstate nič, podať dovolanie a dúfať, že sa to konečne podarí.
Akým spôsobom by sa mala vypočítavať zľava z kúpnej ceny prosím Vás. Bol tento postup a záver súdu správny?????

01/10/2020 12:50
Silvia Zajíčková

Dobrý deň,
neviem či text vyššie patrí k mojej otázke, pokiaľ áno, tak nie je možné s tým súhlasiť a to z viacerých dôvodov.
,§ 501 nie je absolútne koncipovaný ako ust. ktoré by pojednávalo o veciach " úhrnkom", práve naopak ako vieme z histórie, zákonodarca v roku 1950 vypustil z právneho poriadku tohto ust. výraz tento pojem a preto aj z gramatického a logického výkladu platného ust. nie je možné ho vykladať potom tak, keď samotný zákonodarca toto slovné spojenie vypustil z právnej úpravy, zároveň pojem " veci" zákonodarca nahradil slovom " vec" v jednotnom čísle, čím vyvolal stav právnej neistoty a viaceré možné výklady. a preto nie je možné vylúčiť, aby predmetom zmluvy nemohla byť jednotlivá ,individuálna vec, pretože zákon takúto úpravu pri aplikácii § 501 a ani ďalších nevylučuje, práve naopak vypustením slova úhrnne z ustanovenia § 501 OZ. Tu totižto dochádza ku konfliktu aplikácie historického výkladu právnej normy a aplikácie princípu zásady autonómie vôle zmluvných strán, Preto čo nie je zakázané sa musí považovať za dovolené. Toto ust. je dispozitívne a pokiaľ by chcel niekto tvrdiť opak, tak by konal v rozpore aj s ďalšími zásadami právneho poriadku .
Vo všeobecnosti zásada autonómia vôle znamená, že osoba má možnosť vlastnou vôľou ovplyvňovať a určovať svoje postavenie v právnych vzťahoch. Prejavuje sa predovšetkým vo forme slobody určenia obsahu právneho úkonu teda v zásade zmluvnej voľnosti strán. pri aplikácii zásady dispozitívnosti máme za to, že subjekty práva majú nárok pri uplatnení princípu zmluvnej voľnosti upraviť si znenie kúpnej zmluvy tak, aby si predávajúci zúžil zodpovednosť za vady prenechávanej veci alebo dokonca sa aplikáciou doložky „ako stojí a leží“ úplne zbavil zodpovednosti za prenechávanú vec.máme za to, že subjekty práva majú nárok pri uplatnení princípu zmluvnej voľnosti upraviť si znenie kúpnej zmluvy tak, aby si predávajúci zúžil zodpovednosť za vady prenechávanej veci alebo dokonca sa aplikáciou doložky „ako stojí a leží“ úplne zbavil zodpovednosti za prenechávanú vec.ústavný princíp, v zmysle ktorého platí, že:
„Každý môže činiť, čo nie je zákonom zakázané, a nikto nesmie byť nútený činiť, čo zákon neukladá.“Nakoľko § 501 OZ uvádza „Ak sa vec prenechá ako stojí a leží, nezodpovedá scudziteľ za jej vady, ibaže vec nemá vlastnosť, o ktorej scudziteľ vyhlásil, že ju má, alebo ktorú si nadobúdateľ výslovne vymienil.“, nemožno zo znenia žiadnym spôsobom jednoznačne deklarovať, že aplikáciou vo vzťahu, ku veci určenej individuálne, dochádza k nedovolenej aplikácii právnej normy a subjekty práva nekonajú v rozpore so zákonom.zásada právnej istoty a systematickým výkladom zákona možno dospieť ku záveru, že ustanovenie § 501 OZ možno aplikovať len na kúpne zmluvy v ktorých je vec určená úhrnne, keď zákon ani nedefinuje čo možno pod pojem súhrne subsumovať?
Je vhodné poukázať preto na rekodifikáciou českého občianskeho zákonníka, ktorou sa stav právnej neistoty v tejto veci odstránil. V novom občianskom zákonníku (v § 1918 zákona 89/2012 Sb. Občanského zákonníka) naši susedia výslovne zaviedli, že: „Přenechá-li se věc jak stojí a leží (úhrnkem), jdou její vady k tíži nabyvatele“.
Princíp právnej istoty je veľmi úzko spojený s požiadavkou predvídateľnosti práva pre jeho adresátov
Preto poukaz na judikatúru našich susedov sudcami pri rozhodovaní v konaniach, kde bolo v kúpnych zmluvách aplikované ust. § 501 OZ je nesprávne, pretože právna úprava je diametrálne odlišná.

K vydanému nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. III. ÚS 48/2012 je nutné konštatovať, že práve v danom prípade sa jednalo/jedná o kúpnu zmluvu predmetom ktorej boli nehnuteľnosti, ktoré boli presne v zmluve a jej prílohe špecifikované a to vymedzením nielen č, parciel ako zastavané plochy, ale aj LV a vymedzením miesta a stanovením kúpnej ceny a to i z hľadiska účtovníctva a daňového a katastrálneho zákona, ktoré takýto spôsob evidencie zásadne vyžadujú na jednej strane a na strane druhej je zásadná a významná tiež skutočnosť, že ďalej predmetom kúpnej zmluvy boli aj nehnuteľné veci a tieto tiež neboli špecifikované " úhrnkom" ako sa snaží časť judikatúry, či právnej literatúry a dokonca aj Vy prezentovať, pretože potom by v takom prípade aj predmetom v danom prípade bolo uvedené, že sa jedná o stroje, zariadenia, atď. vedené napr. v účtovníctve, prípadne nachádzajúce sa na mieste tom a tom a nemohli by byť predmetom zmluvy aj nehnuteľnosti ako bolo v prípade sporu, ku ktorému bol daný Nález podaný. Opak je však pravdou, v tomto prípade aj tieto veci boli presne špecifikované v prílohe podľa názvu aj s označením typu, čiže v žiadnom prípade nie je možné hovoriť, že boli určené iba druhovo, úhrnne, boli označené aj miestom kde sa nachádzajú. Iba suma bola zaplatená ako za celok ale pozostávala zo sumy za nehnuteľný a za hnuteľný majetok.
A samotný Nález ÚS a jeho výklad práve poukázal na dispozitívnosť použitia predmetného ust- §501 a podal k nemu výklad, ktorý práve poukázal na skutočnosti, ktoré je nutné rešpektovať:
Podstatné pre rozhodnutie ústavného súdu o predloženej sťažnosti je však zistenie, že krajský súd sa ústavne nekonformným spôsobom vysporiadal s už popísaným zmyslom a účelom § 501 Občianskeho zákonníka, z ktorého kúpna zmluva z 18. decembra 2003 vychádza.
Predmetné ustanovenie spravodlivo rozdeľuje riziko plynúce z jeho využitia na účastníkov záväzkovo-právneho vzťahu. Na jednej strane síce nadobúdateľ súhrnu vecí zásadne nemôže uplatňovať voči scudziteľovi nároky plynúce zo zodpovednosti za vady, na druhej strane sa však aj scudziteľ vystavuje riziku, že v súhrne vecí prenechávaných ako stoja a ležia sa bude nachádzať aj vec, ktorú prenechať nemá v úmysle. Iba takýto výklad zaisťuje spravodlivú rovnováhu účastníkov právnych vzťahov, ktorá bezpochyby musí byť rešpektovaná aj vo sfére súkromného záväzkového práva vyznačujúceho sa výrazným prvkom zmluvnej voľnosti. Práve spravodlivá rovnováha predstavuje najdôležitejší determinant ústavnej konformity výkladu § 501 Občianskeho zákonníka. Napriek týmto rizikám je zmluva využívajúca § 501 Občianskeho zákonníka legálnym právnym úkonom spôsobilým vyvolávať právne následky.
Na záver:
od času, kedy som Vás žiadala o odpoveď uplynulo veľa času, naše Dovolanie už bolo zaslané , pretože sme si tieto veci naštudovali, taktiež veľa rozsudkov, kde bolo toto ust. aplikované. Ako sme vyššie uviedli, zákonné ust. nešpecifikuje ani veci iba vec, nehovorí o veciach úhrnkom, máme za to, že absolútne nepojedbnáva o veciach označených druhovo, absolútne nevylučuje , že sa musí jednať o veci ina hnuteľné, ako sme Vím poukázalai na ÚN , tak tiež pojednával a vykonal výklad usta. a to iba v smere toho, že ust. je koncipované ako dispozitívne a zároveň vytvára rovnováhu medzi účastníkmi , tým že sa predávajúci môže zbaviť zodpovednosti, zároveň môže asi predať aj to, čo nemal v úmysle , ako to bolo v danom spore.
Takže prepáčte, že som si dovolila s Vami nesúhlasiť, ešte na začiatku, kedy som Vása žiadala o právnu radu , by som bola súhlasila.
Ďakujem

07/12/2020 10:02
Robert

Dobrý deň,
je skrytá vada aj to, že pri maľovaní (robilo sa po prevzatí nehnuteľnosti) sa olupuje stará maľovka a musíte ju zoškrabať, dole? Tzn. musíte nanovo robiť steny.....Ďakujem.

14/12/2020 16:00
Jaruška

Nemyslím si, že toto možno považovať za skrytú vadu, keď je veľa vrstiev, takéto niečo sa skôr či neskôr stane na každej stene.

04/02/2021 14:30
Slavka

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, byt v lastníctve dva mesiace a objavila sa závada wc, toaleta závesná, geberit...toaleta začala tiecť, zistené že konštrukcia nie je podmurovaná, hýbe sa. Muselo to byť aj pri prvom majiteľovi. Je možné si uplatniť nejakú náhradu? v zmluve nie je ale uvedené nič.

Ďakujem

05/09/2021 16:09
Jozef

Dobry den
Da sa za skrytu vadu povazovat ine materialove zlozenie nosnych stien domu ako tvrdila predavajuca. Ked jej tvrdenim bolo ze dom je cely z plnej palenej tehly a po odkryti omietok sme zistili ze polovyca domu je z liateho skvaro-betonu, ktory pevnostne nieje ani zdaleka tak pevny ako tehlova stena.

06/09/2021 15:03
Miloš

Za skrytú vadu by som to nepovažoval, keďže vada to nie je, ale určite je to zavádzanie zo strany predávajúceho. Neposkytli vám totiž pravdivé info o stavbe.

10/09/2021 21:32
Eva

Dobry den,
Prosim povazuje sa za skryte vady to ze cez zimu mame v byte zimu, ze okna dobre netesnia dokonca jedno je zle upevnené- pokazené (zistili sme to cez zimu) kedze na obhliadke sme ich neskúšali.
Dalej predávajúci tvrdil ze je elektrina urobená - ale nevieme pouzivat napr umývačku a kávovar naraz - vyhadzuje poistky.
Jeden radiátor je taky ze sa po zime odlupuje z neho cela farba.
Zistili sme tiez ze pri malovke nepenetroval a len pri zabiti klinca náter odskakuje.
Byt nam predal ako zrekonštruovaný - tvrdil ze vchodové dvere nemenil lebo su velmi funkcne.
Ked sme ich prvy krat otvorili tak nam ostala kľučka v ruke.
Taktiez ked sme zacali chodit po podlahe v kuchyni tak sa vinyl cely popraskal - lebo podlaha nieje vyrovnaná a tak je cela dopukana.
Skusali sme volat odborníkov - ale nepodarilo sa nam to - cez leto boli vybookovani a ani nevieme koho oslovit - riesili sme to s právnickou - ale predávajúci neprevzali vyzvu - chceli sme sa dohodnut. Oni sa vyhrážajú ze na nas zavolajú políciu .

07/11/2021 09:08
Miroslava

Dobrý deň. predali sme dom, ktorý mama zdedila po svojom otcovi.Dom bol postavený v 60-tých rokoch svojpomocne naším dedom takou technologiou aká bola vtedy pri svojpomocných prácach k dispozícii. Kupujúcemu sme tieto vedomosti dali na vedomie. celý dom mal k dispozícii na prehliadku celé 3 mesiace. Niekoľko krát prehliadku vlastnými odborníkmi aj vykonal.
Po podpísaní kúpnej zmluvy začal kupujúci okamžite rekonštruovať dom. pri rekonštrukcii objavil skrytú vadu konkrétne podlahy v 2 izbách neboli z betónu ale škvarobetónu o čom sme my nemali ani potuchy. teraz chce odstúpiť od kúpnej zmluvy kvôli tejto skrytej vade. Nemáme s tým problém, ale okrem toho že začal s rekonštrukciou ešte pred vkladom na kataster, rozobral nám v dome čo sa dalo ,lebo to chcel meť inak. ten dom je teraz v tomto stave znehodnotený a prakticky nepredajný. Sme ochotní mu peniaze vrátiť, ale nie celú sumu vzhľadom na vzniknutý stav v dome. Potrebujem poradiť ako odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 588 Obč. zák. Ako ju napísať, aby tam boli tieto skutočnosti zohľadnené. Ďakujem pekne za radu. S pozdravom H.M

16/02/2022 06:59
Mária Anderková

Dobrý deň,byt ktorý som kúpila pre dcéru,sa používal len pár týždňov v roku,tým pádom sme na skryté chyby prišli až pri kontrole z plynární, že bývalý majiteľ rekonštruoval na ,,čierno,,a odstránil jeden radiátor bez povolenia, taktiež , kúpeľňa je nekvalitne prerobená, zle odteká voda. O týchto zavadach sme nemali ani šajnu.
Prosím ako postupovať ďalej , ďakujem.

19/06/2022 19:12
Štefan Michalčák

Dobrý deň.
Kúpili sme chatu, o ktorej ma predajca uistil, že je zdravá a nepoškodená (mám uloženú e-mailovú komunikáciu). Druhý deň od toho, ako sme sa stali vlastníkmi na liste vlastníctva sme zistili, že vnútorný drevený obklad je napadnutý červotočom. Zo stien počuť, ako hmyz žerie drevo a po poklepaní po obklade sa sype z neho drevený prach. Predajca sa teraz "vykrúca", že o ničom nevedel. Aký postup nám odporúčate a máme šancu o nejakú finančnú kompenzáciu? Ďakujem.

10/08/2022 06:33
Ivan M.

Dobrý deň,
AŽ po preberaní nehnuteľnosti som zistil, že ľavá časť obloku/okien nemá možnosť otvorenia. Prechádzajúci majiteľ vôbec neuviedol danú skutočnosť do kúpnej zmluvy. A chcem sa spýtať, či aj pokazené žalúzie sa dajú brať ako skrytá vada ak ju predávajúci neuviedol do kúpnej zmluvy.

Ďakujem

16/02/2023 12:59
Štefan Slivka

Novostavba bola postavená na základe zmluvy o dielo. Spočiatku všetko plynulo ako sme uviedli v zmluve. Neskôr sa stratil stavebný dozor a jeho reporty. Dodávateľ neviedol stavebný denník, preto zmeny na stavbe neboli doložené záznamom. Stavbu som odkúpil, ale pri preberaní a odovzdaní stavby došlo k posúdeniu chýb na stavbe a dodávateľ odmietol podpísať protokol o odovzdaní stavby. V protokole boli uvedené požiadavky ako predloženie stavebného denníka, technických protokolov a revíznych správ o tlakovej skúške vodovodných rozvodov, tepelných rozvodov, elektrických rozvodov a pod. Stavba bola prevedená do bezpodielového vlastníctva, ale dodávateľ do dnešného dňa protokol o odovzdaní nepodpísal. Najväčším problémom bola plávajúca podlaha, ktorá vykazovala viditeľné chyby zvlnenia a otvárania spojov. Na odstránenie tejto chyby boli zadržané finančné prostriedky vo výške 2000 €. Chybu som nakoniec odstránil svojpomocne. Dodávateľ bol ochotný zaplatiť len kúpnu cenu plávajúcich podláh. Demontáž a montáž podlahy odmietol uhradiť. Vymohol si platbu cez exekútora. V súčasnosti riešim problém poklesu podláh. Pokles podláh je viditeľný voľným okom. Na túto skutočnosť som upozornil dodávateľa pri výstavbe rodinného domu, lebo som sa dostal k informácii od dodávateľa tepelnej izolácie, že existuje možnosť poklesu podláh pri nedodržaní technologického postupu. Písomne ma ubezpečil, že požiadavky výrobcu tepelnej izolácie dodrží. Dnes je situácie, že v 11/2022 uplynuli tri roky od zápisu zmeny vlastníctva na katastrálnom úrade a ja mám otázku, či môžem uplatniť právo na opravu chyby, ak stavba nebola odovzdaná a prevzatá protokolárne a dodávateľ stavby mi nepredložil stavebný denník o realizácii stavby? Za odpoveď vopred ďakujem. Š. Slivka

09/03/2023 14:39
Kristina Paulova

Dobrý deň,

pri kúpe pozemku sme nevedeli o legálnej skládke priemyselného odpadu ktorá sa nachádza v podstate hneď za pozemkom (teraz je to zavezené pôdou takže to nie je ani vidieť ) Kedže sme sa to dozvedeli postupne po kúpe, zostali sme dosť hrození a premýšľame či to môže byť považované ako "skrytá vada" pri kúpe pozemku ( ovplyvňovanie nášho zdravia, možná kontaminácia pôdy.... ) Min. vnútra tam tiež robilo nejaké prieskumy atď.. našla som aj že sa tam vyvážali toxické látky.
Vedeli by ste mi prosím poradiť či je možné odstúpiť od zmluvy a vymáhať naspäť peniaze ? Ďakujem veľmi pekne

Pridať komentár

Pozrite si aj naše inšpirácie

Biele kuchyne – v bielej bude vaša malá kuchyňa vyzerať väčšia Biele kuchyne – v bielej bude vaša malá kuchyňa vyzerať väčšia

Jednoduchá, jemná, čistá a nadčasová. Presne taká je biela farba, ktorá sa čoraz viac objavuje aj ako farba kuchyne.

Detská izba pre chlapca – modrá hrá prím Detská izba pre chlapca – modrá hrá prím

Máte doma chlapca, ktorý by chcel vlastnú detskú izbu, v ktorej by bol mohol prežívať dobrodružstvá? Pozrite sa na našu galériu, možno v nej spolu nájdete niečo, čo sa vám zapáči.

Červená obývačka – každého upúta na prvý pohľad Červená obývačka – každého upúta na prvý pohľad

Túžite po obývačke, z ktorej bude sálať radosť a energia? Vymeňte biele, šedé a béžové farby za červenú a dodajte jej nový život v horúcich odtieňoch! Vaša obývačka sa zmení na nepoznanie.Publikované dňa: 24.03.2019
Posledná aktualizácia:
Hodnotenie článku:
(89.8%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Ideálna orientácia domu a izieb podľa svetových strán? Sever či juh?Ideálna orientácia domu a izieb podľa svetových strán? Sever či juh?

Kupujete nehnuteľnosť alebo plánujete výstavbu rodinného domu? Potom porozmýšľajte aj nad správnou orientáciou stavby na svetové strany. Viac informácií k tejto téme nájdete v našom...

Ako a kde získať list vlastníctva podľa mena zadarmo?Ako a kde získať list vlastníctva podľa mena zadarmo?

List vlastníctva je doklad, ktorým sa preukazuje vzťah vlastníkov k nehnuteľnosti. Existujú však dva typy listu vlastníctva - jeden zdarma, druhý za poplatok. Aký je medzi nimi rozdiel?...

Rezervačná zmluva na kúpu nehnuteľnosti. Toto by ste mali vedieť!Rezervačná zmluva na kúpu nehnuteľnosti. Toto by ste mali vedieť!

Vzor rezervačnej zmluvy nájdete na mnohých internetových stránkach, poďme si však objasniť, na čo taká zmluva slúži a aké práva a povinnosti z nej predávajúcim, kupujúcim či realitným...