Ako podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností? Stiahnite si náš vzor

Návrh na vklad do katastra je jedným z bežných úkonov, ktoré treba urobiť pri kúpe nehnuteľnosti. Mnoho ľudí sa tohto administratívneho kroku obáva, keď však poznáte všetky potrebné kroky, nie je to vôbec taká náročná záležitosť.

Návrh na vklad do katastra

Ako správne postupovať a na čo nezabudnúť, aby ste sa majiteľmi nehnuteľnosti skutočne stali?

Vklad do katastra nehnuteľností

Či už ste nehnuteľnosť kúpili, niekto vám ju daroval, alebo len potrebujete zmeniť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ste pravdepodobne viazaní zmluvou. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti vzniká, mení sa a zaniká až vkladom do katastra nehnuteľností – pokiaľ zmenu na katastri neevidujú, nebudete vlastníkom nehnuteľnosti do doby, kým sa vaše meno neobjaví na vlastníckom liste.

Na katastrálny odbor okresného úradu treba predložiť návrh vkladu do katastra nehnuteľností. Katastrálny úrad má zo zákona právo rozhodnúť o návrhu vkladu do 30 dní. V prípade, že disponujete zmluvou vo forme notárskej zápisnice, prípadne autorizovanú advokátom, skracuje sa lehota na rozhodnutie na 20 dní. Katastrálny odbor umožňuje ľuďom, ktorí potrebujú vybaviť prepis urgentne, urýchlené konanie. Správa katastra rozhodne do 15 dní, stojí to 266 eur.

Pokiaľ kupujete či predávate nehnuteľnosť cez realitnú kanceláriu, postará sa o návrh maklér, inak si ho musíte podať sami.

Obsah návrhu do katastra a jeho prílohy

Návrh do katastra nehnuteľnosti je potrebné vytvoriť vo viacerých vyhotoveniach. Jeden je pre kataster, ostatné vám v podateľni správy katastra opečiatkujú, vyznačia dátum a hodinu doručenia návrhu na vklad, počet predložených príloh a číslo konania. Počet kópii je vecou počtu účastníkov, ktorí si chcú kópie uchovať.

V návrhu je potrebné označiť navrhovateľa, je ním účastník či účastníci zmluvy, na základe ktorej dochádza k jeho či ich právu na nehnuteľnosť, identifikovať nehnuteľnosť v zmysle listu vlastníctva, na ktorom je nehnuteľnosť evidovaná.

Kataster nehnuteľností - ako podať návrh na vklad?

Návrh musí ďalej obsahovať určenie práva k nehnuteľnosti, potrebné je zapísať údaje o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, predkupnom práve, právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov a údaje o nájomných právach k pozemkom (pokiaľ nájom trvá, prípadne má trvať najmenej 5 rokov).

Prílohami k návrhu sú zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra (prikladajú sa dve vyhotovenia); verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak nie je vpísané na liste vlastníctva; identifikácia parciel, v prípade, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísane na liste vlastníctva. Priložiť treba aj geometrický plán (pokiaľ sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku); dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom (pokiaľ sa to vyžaduje, musí byť podpis splnomocnenca osvedčený); oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad.

Pri prevode bytu a nebytových priestorov sa napríklad vyžaduje vyhlásenie správcu týchto priestorov o tom, že vlastník nemá žiadne nedoplatky na úhradách spojených s užívaním priestorov.

Kompletný návrh na vklad odovzdajte na katastrálnom odbore okresného úradu v obvode, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť, o ktorú máte záujem. Po doručení vyznačí katastrálny odbor na návrhu presný dátum a čas odovzdania, od ktorého plynie lehota, v ktorej okresný úrad rozhodne.

Stiahnite si VZOR návrhu na vklad zadarmo!

Prerušenie či zastavenie vkladu do katastra

V prípade, že návrh na vklad neobsahuje predpísané náležitosti, kataster konanie preruší a vyzve účastníka k odstráneniu nedostatkov. Ak to neurobí v požadovanom termíne, katastrálny odbor vkladové konanie zastaví a účastník bude musieť podať nový návrh na vklad.

Konanie môže kataster prerušiť v prípade, že sa začalo konanie o predbežnej otázke, nebol zaplatený správny poplatok, účastník konania bol vyzvaný k predloženiu verejnej alebo inej listiny, potvrdzujúcej právo k nehnuteľnosti, prípadne aby odstránil nedostatky v návrhu či jeho prílohách. Konanie môže byť prerušené aj v prípade, že sa na tom zhodli všetci účastníci (najdlhšie však na 60 dní), účastníkovi bolo predbežným opatrením nariadené, aby s nehnuteľnosťou nenakladal, poslednou možnosťou je prerušenie z dôvodu, že právo nakladať s nehnuteľnosťou je podľa osobitného predpisu obmedzené.

Vklad môže kataster zastaviť, ak návrh nepodal účastník konania, účastník konania odstúpil ešte pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad od zmluvy i v prípade, že vo veci už bol zamietnutý návrh na vklad kvôli právnym nedostatkom v zmluve. K zastaveniu vkladu kataster pristupuje aj pokiaľ účastník konania vzal návrh späť, pričom s tým ostatní účastníci konania súhlasili, v lehote nebol zaplatený správny poplatok, účastník konania neodstránil v určenej lehote nedostatky návrhu na vklad či v jeho prílohách, ale aj v prípade, že vo veci už koná iný príslušný okresný úrad.

Na čo netreba zabudnúť?

Jednou z príloh návrhu je zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, ktorej podpisy musia byť úradné overené. Týka sa to podpisu prevodcu (predávajúceho, darcu), podpisu spoluvlastníkov (zmluva o zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva), podpisu povinného z predkupného práva, podpisu povinného v prípade vzniku vecného bremena i podpisu oprávneného v prípade zániku vecného bremena. Podpisy musia byť overené aj vtedy, ak ide o vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Notárske overenie podpisu

Pokiaľ je účastníkom zmluvný štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec, vyšší územný celok, ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom, nie je overovanie potrebné.

Rozhodnutie okresného úradu o návrhu na vklad do katastra

Ak okresný úrad v katastrálnom konaní zistí splnenie všetkých podmienok pre vklad, tak vklad povolí. Právoplatnosť nadobúda toto rozhodnutie dňom vydania – týmto dňom dochádza k prevodu vlastníckeho práva.

Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať, nemôžete podať ani návrh na obnovu konania a ani ho preskúmať mimo odvolacieho konania. Odvolanie môžete podať iba proti rozhodnutiu, ktorým katastrálny odbor okresného úradu zamietol vklad, a to do 30 dní od jeho doručenia.

Stav vkladového konania môžete sledovať online na stránke katasterportal.sk. Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu okresný úrad zašle účastníkom konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia. Zmena vlastníka sa na liste vlastníctva vyznačuje v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, najneskôr však v nasledujúci deň.

Autor článku

Janka Kršiaková

Všetko, čo ma bytostne charakterizuje a vystihuje, sa odráža aj v mojom písaní. Ako vyštudovaná estetička som presvedčená o tom, že aj neumelecký...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Zelená detská izba – hodí sa pre chlapcov i dievčatá Zelená detská izba – hodí sa pre chlapcov i dievčatá

Zelená detská izba je vhodnou voľbou, či už vyberáte zariadenie pre dievča, alebo chlapca. Zelená je optimistická farba, ktorá upokojuje. Pozrite sa, ako dobre v detskej izbe vyzerá.

Geometrické vzory v obývačke – ozvláštnia každý priestor Geometrické vzory v obývačke – ozvláštnia každý priestor

Či už si vyberiete malé, alebo veľké, výrazné či tlmené, vzory dokážu spestriť každú obývačku. K najtradičnejším patrí čierno-biela kombinácia, ktorá nájde uplatnenie i u vás.

Fialová kúpeľňa – pôsobí luxusne a odvážne Fialová kúpeľňa – pôsobí luxusne a odvážne

Fialová farba je dlhé roky spájaná s luxusom a kráľovským prostredím. Kedysi totiž nebolo jednoduché vyrobiť fialové farbivo, preto bolo veľmi vzácne. Napriek tomu, že dnes je už fialová...Publikované dňa: 09.02.2019
Hodnotenie článku:
(89.2%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Ako bezpečne zaplatiť cenu za kúpu nehnuteľnosti. Banková vinkulácia je riešenie Ako bezpečne zaplatiť cenu za kúpu nehnuteľnosti. Banková vinkulácia je riešenie

Či už budete za bývanie platiť vlastnými zdrojmi, alebo kombináciou hypotekárneho úveru a vlastných zdrojov, mali by ste myslieť dopredu a byť opatrní. Kúpnu cenu totiž môžete uhradiť...

Kto a koľko platí províziu realitke pri kúpe a prenájme. Odmeny pre realitku sú vysoké Kto a koľko platí províziu realitke pri kúpe a prenájme. Odmeny pre realitku sú vysoké

Ak kupujete/predávate byt či dom a chcete to urobiť prostredníctvom realitnej kancelárie, mali by ste vedieť, že realitka si za svoje služby berie províziu. Aká je výška provízie...

Aké sú poplatky pri prevode nehnuteľnosti (kúpe a predaji) Aké sú poplatky pri prevode nehnuteľnosti (kúpe a predaji)

Úhrady poplatkov sú vecou dohody medzi zmluvnými stranami a sprostredkovateľom (najčastejšie je to realitný maklér). V akej výške sa pohybujú, čo všetko musíte zaplatiť?