Ako podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností? Stiahnite si náš vzor

Návrh na vklad do katastra je jedným z bežných úkonov, ktoré treba urobiť pri kúpe nehnuteľnosti. Mnoho ľudí sa tohto administratívneho kroku obáva, keď však poznáte všetky potrebné kroky, nie je to vôbec taká náročná záležitosť.

Návrh na vklad do katastra

Ako správne postupovať a na čo nezabudnúť, aby ste sa majiteľmi nehnuteľnosti skutočne stali?

Vklad do katastra nehnuteľností

Či už ste nehnuteľnosť kúpili, niekto vám ju daroval, alebo len potrebujete zmeniť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ste pravdepodobne viazaní zmluvou. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti vzniká, mení sa a zaniká až vkladom do katastra nehnuteľností – pokiaľ zmenu na katastri neevidujú, nebudete vlastníkom nehnuteľnosti do doby, kým sa vaše meno neobjaví na vlastníckom liste.

Na katastrálny odbor okresného úradu treba predložiť návrh vkladu do katastra nehnuteľností. Katastrálny úrad má zo zákona právo rozhodnúť o návrhu vkladu do 30 dní. V prípade, že disponujete zmluvou vo forme notárskej zápisnice, prípadne autorizovanú advokátom, skracuje sa lehota na rozhodnutie na 20 dní. Katastrálny odbor umožňuje ľuďom, ktorí potrebujú vybaviť prepis urgentne, urýchlené konanie. Správa katastra rozhodne do 15 dní, stojí to 266 eur.

Pokiaľ kupujete či predávate nehnuteľnosť cez realitnú kanceláriu, postará sa o návrh maklér, inak si ho musíte podať sami.

Obsah návrhu do katastra a jeho prílohy

Návrh do katastra nehnuteľnosti je potrebné vytvoriť vo viacerých vyhotoveniach. Jeden je pre kataster, ostatné vám v podateľni správy katastra opečiatkujú, vyznačia dátum a hodinu doručenia návrhu na vklad, počet predložených príloh a číslo konania. Počet kópii je vecou počtu účastníkov, ktorí si chcú kópie uchovať.

V návrhu je potrebné označiť navrhovateľa, je ním účastník či účastníci zmluvy, na základe ktorej dochádza k jeho či ich právu na nehnuteľnosť, identifikovať nehnuteľnosť v zmysle listu vlastníctva, na ktorom je nehnuteľnosť evidovaná.

Kataster nehnuteľností - ako podať návrh na vklad?

Návrh musí ďalej obsahovať určenie práva k nehnuteľnosti, potrebné je zapísať údaje o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, predkupnom práve, právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov a údaje o nájomných právach k pozemkom (pokiaľ nájom trvá, prípadne má trvať najmenej 5 rokov).

Prílohami k návrhu sú zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra (prikladajú sa dve vyhotovenia); verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak nie je vpísané na liste vlastníctva; identifikácia parciel, v prípade, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísane na liste vlastníctva. Priložiť treba aj geometrický plán (pokiaľ sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku); dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom (pokiaľ sa to vyžaduje, musí byť podpis splnomocnenca osvedčený); oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad.

Pri prevode bytu a nebytových priestorov sa napríklad vyžaduje vyhlásenie správcu týchto priestorov o tom, že vlastník nemá žiadne nedoplatky na úhradách spojených s užívaním priestorov.

Kompletný návrh na vklad odovzdajte na katastrálnom odbore okresného úradu v obvode, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť, o ktorú máte záujem. Po doručení vyznačí katastrálny odbor na návrhu presný dátum a čas odovzdania, od ktorého plynie lehota, v ktorej okresný úrad rozhodne.

Stiahnite si VZOR návrhu na vklad zadarmo!

Prerušenie či zastavenie vkladu do katastra

V prípade, že návrh na vklad neobsahuje predpísané náležitosti, kataster konanie preruší a vyzve účastníka k odstráneniu nedostatkov. Ak to neurobí v požadovanom termíne, katastrálny odbor vkladové konanie zastaví a účastník bude musieť podať nový návrh na vklad.

Konanie môže kataster prerušiť v prípade, že sa začalo konanie o predbežnej otázke, nebol zaplatený správny poplatok, účastník konania bol vyzvaný k predloženiu verejnej alebo inej listiny, potvrdzujúcej právo k nehnuteľnosti, prípadne aby odstránil nedostatky v návrhu či jeho prílohách. Konanie môže byť prerušené aj v prípade, že sa na tom zhodli všetci účastníci (najdlhšie však na 60 dní), účastníkovi bolo predbežným opatrením nariadené, aby s nehnuteľnosťou nenakladal, poslednou možnosťou je prerušenie z dôvodu, že právo nakladať s nehnuteľnosťou je podľa osobitného predpisu obmedzené.

Vklad môže kataster zastaviť, ak návrh nepodal účastník konania, účastník konania odstúpil ešte pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad od zmluvy i v prípade, že vo veci už bol zamietnutý návrh na vklad kvôli právnym nedostatkom v zmluve. K zastaveniu vkladu kataster pristupuje aj pokiaľ účastník konania vzal návrh späť, pričom s tým ostatní účastníci konania súhlasili, v lehote nebol zaplatený správny poplatok, účastník konania neodstránil v určenej lehote nedostatky návrhu na vklad či v jeho prílohách, ale aj v prípade, že vo veci už koná iný príslušný okresný úrad.

Na čo netreba zabudnúť?

Jednou z príloh návrhu je zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, ktorej podpisy musia byť úradné overené. Týka sa to podpisu prevodcu (predávajúceho, darcu), podpisu spoluvlastníkov (zmluva o zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva), podpisu povinného z predkupného práva, podpisu povinného v prípade vzniku vecného bremena i podpisu oprávneného v prípade zániku vecného bremena. Podpisy musia byť overené aj vtedy, ak ide o vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Notárske overenie podpisu

Pokiaľ je účastníkom zmluvný štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec, vyšší územný celok, ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom, nie je overovanie potrebné.

Rozhodnutie okresného úradu o návrhu na vklad do katastra

Ak okresný úrad v katastrálnom konaní zistí splnenie všetkých podmienok pre vklad, tak vklad povolí. Právoplatnosť nadobúda toto rozhodnutie dňom vydania – týmto dňom dochádza k prevodu vlastníckeho práva.

Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať, nemôžete podať ani návrh na obnovu konania a ani ho preskúmať mimo odvolacieho konania. Odvolanie môžete podať iba proti rozhodnutiu, ktorým katastrálny odbor okresného úradu zamietol vklad, a to do 30 dní od jeho doručenia.

Stav vkladového konania môžete sledovať online na stránke katasterportal.sk. Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu okresný úrad zašle účastníkom konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia. Zmena vlastníka sa na liste vlastníctva vyznačuje v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, najneskôr však v nasledujúci deň.

Autor článku

Janka Kršiaková

Všetko, čo ma bytostne charakterizuje a vystihuje, sa odráža aj v mojom písaní. Ako vyštudovaná estetička som presvedčená o tom, že aj neumelecký...


Komentáre

24/09/2019 10:11
Lukas

Dobry den
Mozte mi poradit ako mam postupovat v pripade, ak som podal navrh na vklad do katastra nehnutelnosti a do dnesneho dna mi z katastra neprislo rozhodnutie.? Na webovych strankach som sa vsade docital o lehote 30 dni do ktorych sa musi prislusny organ k veci vyjadrit. Vcera to bol 38 den?
Dakujem

24/09/2019 10:18
Redakcia TopByvanie.sk

Dobrý deň,
skúsili ste zavolať a spýtať sa, kde je problém? To je podľa nás najrýchlejšie riešenie. S úradmi je to však bohužiaľ niekedy "na dlhé lakte", treba sa preto pravidelne pripomínať.

24/09/2019 21:25
Lukas

redakcia TOPByvanie... to myslite ako vazne co ste mi napisali ako odpoved? To takto to funguje? "...bohuzial na dlhe lakte?"
ja som sa tu pytal na radu ako mam postupovat a kto je za to zodpovedny. Pokial je dane, ze odpoved je stanovena na 30 kalendarnych dni, tak v tom termine musi prist vyrozumenie. Pokial nie tak niekde je asi chyba, ktoru treba riesit. Pokial sa "smrtelnik" omeska s platbou, je hned sankciovany, ale ked ma urad vydat rozhodnutie do ustavou urceneho terminu, je to na dlhe lakte???
Ja som tu chcel vediet ako mam postupovat aby bol niekto penalizovany za neschopnost, nie aby ste mi napisali ako funguje tento stat a vsetko v nom vedene.

25/09/2019 09:14
Redakcia TopByvanie.sk

Pán Lukáš, chápem vášmu rozhorčeniu, ja som vám len odpísala z vlastnej skúsenosti - nakoľko som mala tiež viackrát osobnú skúsenosť s úradmi, ktoré proste nedodržiavajú zákonnú lehotu. Bežný občan prakticky nič nezmôže, častokrát ho odpálkujú už na podateľni. Odpovede typu "musíte počkať resp. máme toho veľa" sú bohužiaľ bežnou praxou našich úradov. Prečítajte si nejaké diskusné fóra na internete a zistíte, že to tak funguje na celom Slovensku. Ja samozrejme úrady neobhajujem, malo by to určite fungovať tak, ako je dané zákonom, ale sám žijete na Slovensku a určite ste už aj vy zažili "bezprávie" obyčajného občana, ktorý si nemá ako pomôcť :-(

Vy samozrejme môžete navštíviť právnika a spísať s ním oficiálnu sťažnosť, ktorú zašlete na adresu príslušného Okresného úradu. Osobne však pochybujem, že by došlo k penalizácií pracovníka, ktorý si nesplnil svoju povinnosť (bodaj by som sa mýlila). Každopádne držím palce a prajem skoré vybavenie vášho návrhu na vklad.

15/01/2020 21:37
Iveta

Asi je už neskoro, ale my sme mali podobný problém, že nedošlo k zápisu v termíne. Podali sme teda, z toho dôvodu, žiadosť o vrátenie správneho poplatku. Ten nám vrátili aj nehnuteľnosť zapísali. Toľko zadosťučinenia. ...

12/10/2019 12:29
Katarína Barteková

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu nakoľko som na kataster podala návrh na vklad. V lehote 30 dni mi prišlo z katastra že návrh na vklad povoľuje. Avšak približne za týždeň mi prišli papiere že sa návrh odrocuje, nakoľko boli v kúpnej zmluve nezrovnalosti, ktoré musím doložiť. Ktoré rozhodnutie je právoplatné a môže toto kataster urobiť? Ďakujem za radu

16/10/2019 09:09
Redakcia TopByvanie.sk

Dobrý deň,
na oboch listoch by ste mali mať uvedený kontakt na pracovníka, ktorý rieši váš návrh na vklad. Určite mu zavolajte a spýtajte sa ako postupovať ďalej.
Prajeme pekný zvyšok dňa.

20/02/2020 08:03
zuzana

Dobry den, chcem sa spytat, synovec mi daruje ornu podu (jedna sa o urbar, kde je vlastnictvo na body,cize daruje mi podiel ), darovaciu zmluvu mame vyhotovenu, parcely sa nachadzaju na dvoch LV, je potrebne vyhotovit dvakrat zmluvu a dvakrat poziadavku a dvakrat 66 € ?
Dakujem za odpoved

24/02/2020 15:05
Redakcia TopByvanie.sk

Dobrý deň,
platí, že ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok za návrh na vklad sa vyberá za každý právny úkon osobitne. Viac sa dozviete v: zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení v Prílohe, časť I. Všeobecná správa, Položka 11. Najistejšie však je sa rovno opýtať na príslušnom katastrálnom úrade.

03/03/2020 15:37
Tomas

Dobry den, Prosim Vas - ten uradne overeny podpis ma byt len pre predajcu? Ja ako kupujuci nemusim mat na zmluve uradne overeny podpis ? Dakujem za odpoved.

05/03/2020 10:51
Redakcia TopByvanie.sk

Dobrý deň,
overenie podpisov by sa malo týkať len predávajúceho. Nadobúdateľ si podpis dávať overovať nemusí.

Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Betónové kvetináče – hodia sa do bytu i do záhrady Betónové kvetináče – hodia sa do bytu i do záhrady

Betonové kvetináče sa skvelo hodia nielen do vašej záhrady, ale aj do bytu. Môžete do nich zasadiť rôzne sukulenty, ale napríklad aj ihličnany.

Sivá obývačka - hodí sa do každého bytu Sivá obývačka - hodí sa do každého bytu

Sivá patrí k najobľúbenejším farbám pri zariaďovaní interiéru. Je univerzálna a výborne sa kombinuje s ostatnými farbami, čo zaručuje obrovskú variabilitu v zariaďovaní. Ak obľubujete...

Šedá a tyrkysová Šedá a tyrkysová

Rozmýšľate nad tým aká farba sa hodí k tyrkysovej? Jednoznačne šedá! Tyrkysová pôsobí ukľudňujúcim dojmom a šedá veľmi dobre nahradzuje fádnu bielu.Publikované dňa: 09.02.2019
Hodnotenie článku:
(89.4%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Bývanie v byte, či v dome? Každé má svoje výhodyBývanie v byte, či v dome? Každé má svoje výhody

Ako sa rozhodnúť správne? Treba poznať všetky možné výhody aj nevýhody bývania v dome a byte. Podľa toho sa potom rozhodnete, čo je pre vás dôležité, a čo naopak viete oželieť.

Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác – postup, lehota, na čo nezabudnúťOhlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác – postup, lehota, na čo nezabudnúť

Ako je to s tým ohlasovaním stavebných úprav v byte a dome? A sú aj niektoré stavebné práce, ktoré ohlasovať ani netreba? V našom článku vám poradíme, ako sa vyznať v tejto problematike.

Daň z garáže: Kto a ako podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?Daň z garáže: Kto a ako podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Nezabúdajte na to, že aj garáž je patrí do skupiny nehnuteľností, a preto je potrebné aj za ňu platiť štátu daň. Vašou povinnosťou je v mieste bydliska podať daňové priznanie k dani z...