Chov hydiny a iných zvierat – aká je legislatíva?

Hoci domácim chovom zvierat si chcú ľudia len pomôcť a zároveň sa zdravo najesť, niekedy vám chov aj obyčajnej hydiny môže narobiť poriadnu galibu. Viete čo všetko potrebujete vedieť a mať, resp čo vyžaduje legislatíva na chov hydiny, prasiat, oviec atď.?

Chov sliepok na dedine aj v meste

Viete aké rozdiely chovu vyplývajú z toho či bývate v obci alebo v meste? Najlepšie bude, ak si pred začiatkom chovu preštudujete legislatívu, aby ste sa vyhli problémom a vysokým pokutám.

Chov zvierat na vlastnom pozemku

Častým problémom pri chove zvierat sú spory medzi susedami. Na to aby sa čo možno najviac eliminovali, existuje platná legislatíva, ktorá stanovuje isté obmedzenia, vrátane povoleného počtu zvierat a ich umiestnenia na pozemku, v závislosti od druhu chovaného zvieraťa. Ide hlavne o Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení.

Na základe neho, obec/mesto vydáva Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o chove hospodárskych zvierat (každá obec/mesto má vlastné VZN). Vo VZN nájdete zoznam zvierat, ktoré je zakázané chovať na vlastnom pozemku, kritériá pre chov zvierat, napr. minimálnu veľkosť pozemku na chov a pod.

Niektoré pravidlá a obmedzenia pri chove zvierat v obci a v meste

 • Chovateľ alebo majiteľ zvieraťa je povinný skutočnosť o chove nahlásiť obci/mestu a veterinárnej správe (je to bezplatné);
 • Pri držaní a chovaní zvierat musia byť dodržané hygienické, veterinárne, stavebné podmienky, predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia a zásady občianskeho spolužitia podľa Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb.;
 • Chov veľkých hospodárskych zvierat (kravy, prasce, kone, kozy) je povolený len v domoch, ktoré stoja na pozemku väčšom ako 400 m², pričom v meste sú povolené len 2 zvieratá na jedného chovateľa.
 • Minimálna vzdialenosť medzi objektami určenými na chov (chliev, kurín ...) je 10 m, od príbytku človeka 15 m, v susedstve s bytovkami min. 30 m;
 • S chovom zvierat musia súhlasiť susedia, v meste až do okruhu 100 m od chovného miesta, ak to nie je možné, o chovaní rozhoduje príslušné mesto, s uložením potrebných hygienických a ďalších opatrení;
 • Chovať zvieratá je možné len v oplotených priestoroch, pasenie zvierat na priestore bez ohraničenia je zakázané,

Chov kôz na vlastnom pozemku

 • Zvieratá nesmú ohrozovať a obťažovať spoluobčanov, či už hlukom, pachom, vnikaniu na susedský pozemok alebo tekutými a pevnými odpadmi, nesmú rušiť nočný pokoj;
 • Musí byť zriadená žumpa, hnojisko, pravidelný vývoz bioodpadu (viac info. v Zákone č. 50/1976 Zb.),
 • Zvieratá musia mať zabezpečenú dostatočnú výživu, poriadnu starostlivosť a musia byť umiestnené v priestore, ktoré zodpovedajú ich fyziologickým potrebám;
 • Musí byť zabezpečená hygienická likvidácia exkrementov, vhodné skladovanie potravy;
 • Zvieratá musia byť zaočkované tak ako to stanovuje Regionálna veterinárna správa;
 • Pri ochorení zvieraťa musí byť zabezpečené veterinárne ošetrenia,
 • Dať okamžite vyšetriť zviera, ktoré nejakým spôsobom poranilo človeka,
 • Uhynuté zviera, vrátane psa a ďalších domácich miláčikov, je potrebné bezpečne uložiť a zlikvidovať v asanačnom podniku (iný spôsob nie je povolený);
 • Chovateľ je povinný neustále ničiť hlodavcov a hmyz, priestory dezinfikovať

Chov hospodársky malých zvierat (hydina, ovce)

 • Pri chove hydiny a oviec sa neodporúča presiahnuť viac ako 30 kusov dokopy, pri väčšom počte bude množstvo zvierat posúdené individuálne hygienikom a veterinárom;
 • Chov zvierat v byte je zakázaný.

Niektoré zákonné obmedzenia pri chove hydiny, prasiat, kráv, oviec.

Nižšie uvedené informácie prestavujú len zlomok podmienok a nariadení, ktoré vymedzuje Vyhláška č. 230/1998 Z.z. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat.

Ošípané

 • vyhradený priestor pre ošípané sa stanovuje podľa jej váhy,
 • chovať ošípané bez prírodného osvetlenia je zakázané,
 • krmivo a voda musia byť udržované a umiestnené tak, aby sa zabránilo ich znečisteniu,
 • nesmú sa uväzovať o krk,
 • nesmú sa nachádzať v klietkach s horným uzatváraním,
 • ak sú chované vonku, musia mať tienidlo alebo prístrešok, proti negatívnym vplyvom počasia.

Pravidlá pre chov ošípaných v domácich podmienkach

Ovce

 • ide o stádové zviera, preto sa nesmú chovať po jednom alebo oddelene,
 • povrch ustajňovacích priestorov a zariadení sa nesmie ošetrovať nátermi či prípravkami, ktoré pre ovce predstavujú riziko toxikácie,
 • pred prvým pasením na pastve musia byť všetky ovce odčervené a musia im byť ošetrené paznechty.
 • priestor, v ktorom sú ovce ustajnené musí umožňovať všetkým zvieratá súčasne ležať,
 • v priestoroch musí byť vhodná podstielka.

Kozy

 • priestor určený pre kozy musí spĺňať požiadavku, aby všetky kozy pohodlne ležali,
 • oplotenie musí byť vysoké tak, aby znemožňovalo zvieratám jeho preskočenie,
 • kozy musia mať prístup do výbehov a do ohrád,
 • potrava kozy musí obsahovať konáre s listami,
 • nesmú sa dlhodobo uväzovať a reťaze či popruhy, s ktorými sa uväzujú ich nesmú poraniť.

Hydina

 • v ustajňovacích priestoroch musí byť zabezpečené umelé svetlo pre prípad nepriaznivých vplyvov počasia,
 • priestory musia byť vybavené podstielkou, napr. slamou,
 • pri vonkajšom chove musí byť hydine zriadení prístrešok na ukrytie sa,
 • v ustajňovacom pristore nesmie byť zatvorená dlho,
 • nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu.

Chov kačíc na dedine

Kravy

 • ustajňovací priestor, v ktorom sa kravy a hovädzí dobytok nachádza, musí byť vybavený rovnou a pevnou podlahou, nesmie sa šmýkať,
 • priestor musí byť zabezpečený suchou podstielkou,
 • priestor musí byť dostatočne veľký na to, aby si všetky kravy ľahli, ale nie príliš veľký na to, aby obmedzil otáčanie kráv a vchádzanie len zadnou časťou tela,
 • pasienky sa musia udržiavať tak, aby splnili výživové potreby kráv a aby neboli toxické či zdraviu škodlivé.

Susedské spory za domáci chov zvierat

Čo sa týka chovu zvierat a susedov, veľmi častým problémom sú susedské spory za hluk a pach. Z toho dôvodu bol ustanovený Zákon č. 40/1964 Z. Občiansky zákonník v platnom znení ("Občiansky zákonník"), ktorý, okrem iného, stanovuje aj opatrenia na udržiavanie prijateľných susedských vzťahov. V druhej časti, § 127 hovorí o tom, aby sa susedia navzájom neobťažovali a chovateľ urobili všetko preto aby susedov neobťažoval pach, hluk, pevné a tekuté odpady a aby zabránil vnikaniu chovaných zvierat na susedský pozemok.

Na koho sa obrátiť?

V prípade, ak vás obťažujú susedove zvieratá nejakým spôsobom, môžete sa obrátiť na obec alebo na mestský úrad, ktorý na základe vašej sťažnosti posúdi, či je váš problém opodstatnený.

Čo robiť ak vás sused obťažuje smradom z chovu zvierat?

Ak áno, majiteľ resp. chovateľ zvierat dostane od zriaďovateľa sankciu a isté nariadenia. Stáva sa však, že obec nemá Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o chove hospodárskych zvierat, čo vás núti spor riešiť cestou súdneho konania. Preto je potrebné urobiť prvý krok, a to porozprávať sa so susedom, aby odstránil problémy súvisiace so zvieratami.

Sankcie

Ak chovateľ poruší nejaké ustanovenia zo VZN obce/mesta, môže mu byť uložená pokuta až do výšky 6638 €. Podľa VZN pre inú osobu (ktorá je obťažovaná alebo ohrozovaná chovom zvierat, napr. susedia) nejestvuje žiadne obmedzenie, ktoré by ju zbavovali možnosti právnej ochrany v zmysle § 27 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v podobe podania zapieracej žaloby. Okrem finančnej pokuty, môže obec alebo mesto v spolupráci s veterinárnou správou obmedziť chov zvierat, zakázať ho alebo nariadiť zlikvidovanie chovu zvierat do stanovej lehoty na náklady chovateľa. Zakázané je chovať zvieratá, ktoré sú zákonom chránené.

Zaujímavosťou je, že pokuta (do 1000 €) vám hrozí aj v prípade, ak nenahlásite zabíjačku Miestnej príslušnej regionálnej a potravinovej správe, minimálne jeden deň vopred do 15:00. Je to z dôvodu bezpečnosti, pretože je možné, že mäso prasaťa je nakazené parazitom. Z dostupných informácii tento orgán vyhodnotí bezpečnosť zabíjania a požívania zabíjačkového mäsa.

Kontrola

To, či chovateľ dodržiava nariadenia môže kontrolovať buď starosta obce/primátor mesta, poverení pracovníci, poslanci, členovia komisií obecného alebo mestského zastupiteľstva a hlavný kontrolóri obcí alebo mesta.

Ďalšie potrebné informácie nájdete v:

 • Zákon č. 40(1964 Zb. Občiansky zákonník;
 • Zákon č. 39/2007 Z.z Zákon o veterinárnej starostlivosti;
 • Centrálna registrácia farmára a jeho zvierat v systéme CEHZ;
 • Všeobecné záväzné nariadenia o chove a držaní zvierat na území mesta a obce;
 • Vyhláška č. 230/1998 Z.z. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat;
 • Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku;
 • Nariadenie vlády č. 735/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných.

Autor článku

Dominika Hamarová

Volám sa Dominika Hamarová a mám vyštudovanú predškolskú a elementárnu pedagogiku. Vo voľnom čase sa venujem zdravému životnému štýlu a športu...


Komentáre

01/10/2019 13:27
peter k.

novodoby trend mladych, ktori sa teraz hufne stahuju na dediny je stazovat sa a stazovat.. to som v zivote nezazil a to byvam na dedine od narodenia!! aby sa ti zasrani stazovali na urade na to, ze si chovam dve prasiatka, ktore nikomu nic nerobia??? kam to este zajde!!

18/10/2019 13:38
dada

no nie je to asi uplna pravda, ze nikomu nic nerobia ak niekho obtazuju smradom.. ale to je asi vecou domaceho gazdu, mozno keby casjtejsie vycistil chliev, tka to nie je az taky problem

09/07/2020 23:25
Zacharides

Dnes ľuďom vadí že ráno kikiríka kohút , že moriak "hudruje" , pes šteká , drozd o štvrtej ráno spieva !! Choré !!!
Ak Vám to všetko vadí chodte späť do mesta , na edine nemáte čo robiť !!

19/07/2020 20:15
Neznamy

Ty chod na samotu do lesa

17/12/2021 14:38
Mongo

Biiije keď už

15/01/2022 21:40
Jozef Antal

Načo sa mestské deti sťahujú na vidiek ? Na to aby znepríjemnili zivot ľuďom čo na vidieku strávil cely svoj život a pokračujú v tom čo im zanechala babka z dedkom a rodičia. A je smutne že toto im tolerujeme ak sa niekam nastavujem alebo si niekde postavím dom tak si najprv zistím či ten človek má na to pestovanie povolenie a až potom utekám na úrady v prvom rade by si mali zistiť u predajcu o čo vlastne ide ale nič má neprekvapuje pretože už som si zvykol že v BA sa predá a prenajme všetko a až potom sa začnú sťažnosti

19/07/2020 20:50
Johanides Zacharides

Bývam na dedine 60 rokov, takže keď si niekto myslí že si svoj dom postaví vedľa mňa a bude mi dirigovať čo mám mať vo vlastnom dvore, tak mal rozmýšľať kde ide stavať!! Snáď sa kvôli nemu ja neodsťahujem ??

27/07/2020 22:25
Janka

Moji susedia majú 14 kohútikov a majú ich ucelovo kvôli tomu, aby obťažovali susedov, s ktorými sa neznesú. Mne je to zatiaľ jedno, nakoľko v dome nebývam.
Ale počúvať ten hluk denno denne, idem sa sťažovať. A k tým kohutom majú asi 5 sliepok.

04/05/2021 17:54
Martina

Dobrý deň, mám taký istý problém. Sused ktorý tu ani nebýva len je to jeho starý dom sem nasťahoval asi 100 ks sliepok a k tomu kohútov a nie je ich málo. Pravidelne ráno o 3:45 ma zobudia a aj moju dcérku ktorá chodí do školy a potrebuje sa vyspať. Tie sliepky sú natlačené v dvoch chlievoch a nie sú vôbec prispôsobené na chov a to nehovorím o tom že sú blízko pri mojom dome. Chcem sa Vás spýtať kde sa mám sťažovať aby som danú vec vyriešila. Ďakujem

21/06/2021 22:13
Mara

Martina, odporúčam pokúsiť sa kontaktovať suseda a požiadať ho o nápravu. V prípade, že ste tak už urobili no neúspešne, podajte písomnú žiadosť na obecný úrad. Keď sú tam zle podmienky na chov spomeňte to tam tiež. Pripadne podajte podnet aj na veterinárnu starostlivosť.

15/01/2022 21:48
Jozef Antal

Milá slečna alebo pani
To je vás problém závidite 5sliepkam čo majú 14 kohútov asi ste nevyrastala nikdy na dedine zostaňte radšej v meste a urobíte tým radosť všetkým

12/07/2021 17:22
Peter Lelkes

Dobrý deň, chcem sa spýtať na základe akého zákona boli stanovené vzdialenosti , ako píšete "Minimálna vzdialenosť medzi objektami určenými na chov (chliev, kurín ...) je 10 m, od príbytku človeka 15 m,.."?
Bohužiaľ som nenašiel nikde túto informáciu.
Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom
Peter

20/07/2021 15:01
Peter Morgoš

Dobrý deň, chcem sa spýtať na základe akého zákona boli stanovené vzdialenosti , ako píšete "Minimálna vzdialenosť medzi objektami určenými na chov (chliev, kurín ...) je 10 m, od príbytku človeka 15 m,.."? Bohužiaľ som nenašiel nikde túto informáciu.A ako ďalší Peter pridávam ďalšie otázky.Prvá.Keď mesto nemá VZN o chove....,má vôbec zmysel sa tam hádzať o stenu,zatiaľ tam kočnerovia úspešne kvitnú,čím sa vlastne malé mesto vtedy záväzne musí riadiť,v malom meste sa každý každého bojí,alebo je s ním rodina a myslí si že japonec samosato príde a vec vyrieši a agresor zatiaľ v pohode funguje,toto nie je scenár amerického filmu, ale surová a drsná slovenská realita ,je fakt najefektívneší a len možný súd v prípade,že mesto nemá náležité VZN.Druhá moja.Dočítal som sa,že chovateľ napr.prepelíc a sliepok,teda hospodárskych zvierat musí mať k tomu súhlas min.najbližšách susedov,alebo sú danné aj vzdialenosti týchto susedov.Kde sú tieto pravidlá zakotvené.Ďakujem za odpoveď. S pozdravom ďalší Peter

20/07/2021 15:34
Daniel

Dobrý deň, minimálnu vzdialenosť objektov určených na chov alebo výbeh od objektov určených na bývanie, prípadne spoločných hraníc pozemkov určuje obec vo VZN. Redaktor asi našiel túto info u viacerých obcí a preto ju zovšeobecnil, min. vzdialenosť medzi objekatmi na chov 10 m a od príbytku človeka 15 m nie je záväzným pravidlom.

18/07/2021 11:08
Jolana

Dobrý deň,
sused chová na pozemku širokom asi 11m a dlhom cca 40m 12 prasiat, v lete asi 5 psov..v zime 9, králiky, možno 6 mačiek....počula som tam aj koňa, kravu...Už som si zvykla na pach hnoja , ale od vtedy čo tam chová tie prasce je to neznesiteľné, najmä teraz v letných horúčavách. Nemôžem vôbec otvárať ani okná ani dvere, na dvore sa nedá sedieť ani nič robiť...postavili sme si pred časom altánok...vôbec ho nemôžeme používať kvôli pachu a muchám...
Mám výborný spánok , ktorý mi manžel závidí, ale už i ja sa v noci budím na odporný svinský zápach....Obec nemá VZN, súdiť sa nechcem, sused je agresívny a jeho syn tiež.

02/08/2021 14:57
Barbora Oroszova

Dobry den! Ja sa tiez pridam k ostatnym lenze tu je twn problem iny z toho dvovodu,ze mi byvame v panelaku na dedine,a susedovci akoze iba jedna rodina Kubelkovci tiez chovaju kade co,a ani sa neopitali nikoho ze ci mozu,a mame tiez smrad a kvoli tomu sa normalne vetrat neda .Hnoj vyvazaju len do zahradi na kopkuk blizkosti nasej .Tazko sa tam potom roby bo muchy a smrad nas odzenie stade.Maju aj psa,ale aj ten je viac byti ako siti...no a cely den chudak na slnku sa praži na retazi,vykale zanim malokedy pozberaju ked ho vecer nahodou pusti...Inak mlatia aj hydinu aj prasata hlava nehlava ,..a to skor pani Kubelkova!(Ona musi mat s hlavou nejaky problem,bo ta zena nie je normalna ked tak byje lopatou zvirata)To by ste maly vidiet a pocuvat tie hnusne vybrane slova co ona vtedy povie .Hnusne vyjadrena!A dochodcovia k romu. Tirania zvierat

03/08/2021 14:11
Oli

Dobrý deň,
Prosím Vás o radu. Mám susedov, ktorý bývajú spolu snami v jednej bytovke (rodinný dom s dvoma bytmi). Pozemky mame rozdelené. Oni na svojom pozemku za garážov chovajú približne 40 moriek a asi 50 brojlerov (všetok na predaj bez povolenia len jedného dna všetko zabijú a potom prídu ľudia a kupujú) na rozlohe 4x4 m. Hneď za plotom majú hnojisko kde zákopu zvyšky po zabijacke (oni tomu vravia kompostovisko) zasypú trávou po niekoľkých dňoch odtiaľ ide poriadny zápach. Keď ich upozornime, aby to zasypali aspoň vápnom tak nemajú záujem. Až na naliehanie to spravia. Chovajú hneď pri mojom plote kde mame záhradku a asi 5m odtiaľ altánok, v ktorom sa nedá sedieť lebo z chovu hydiny ide nepríjemný zápach. Už sme im aj dohovárali ale nepochodili sme lebo vraj majú veľkú rodinu a oni chovať budú tak, či tak. Prosím Vás ako sa brániť a ako postupovať treba napísať nejakú sťažnosť na hygienu alebo na životné prostredie? Už si nevieme rady došlo ta z k tomu, že sme sa pochytili a zrazu o dva týždne mi prišlo predvolanie na políciu kvôli podaniu sťažnosti proti spočenskému nažívaniu. Ako mame postupovať. Ďakujem.

13/08/2021 16:56
Bertóková Beáta

Je spôsob ako sa dá skontrolovať neznesiteľnosť pachu, alebo hluku? Kde je hranica? A kto o tom rozhoduje, aby to bol na súde prijatý ako dôkaz, a na tomto základe právne stíhaný?

18/10/2021 10:03
Daniela Kuštánová

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako postupovať v prípade, že susedovci chovajú kozy na pozemkoch susediacich s našim pozemkom. Kozy nie sú registrované a ani veterinárne ošetrované. Suseda už prekonala boreliózu a kliešťovú encefalitída a my máme obavu, že kozy rozšíria tieto choroby. Nechováme žiadne hospodárske zvieratá, len mačky. Okrem kôz má 14 mačiek a dva psy. Mačky k nám chodia na pozemok, preto moje mačky držím väčšinou dnu. Ďakujem za radu

08/02/2022 15:41
Maroš

Dobrý deň,chcem sa opýtať ako mám postupovať keď susedová hydina chodí k nám a rozhrabáva všetko.Už som ho aj upozorňoval na to ale nič sa neudialo.Nemám nič proti chovaniu hydiny lebo aj ja chovám ale to je už neúnosné keď sa v záhrade zjavia aj prasiatka.Sused nemá plot a je po ľavej strane druhý dom.Starosta to nerieši.Tak neviem ako mám postupovať.Ďakujem za radu.

30/03/2022 21:46
Štefan Kocúr

V akej vzdialenosti môže byť umiestnený prenosný kurin od stavby rodinného domu s oknami.Sused na tom pozemku ,kde chce umiestniť kurin nebýva.Rodinný dom má inde a v záhrade pri rodinnom domemá psov a zajace,že tam má málo miesta.Prosím vás o odpoveď.

08/07/2022 15:00
Róbert Dobi

Článok obsahuje množstvo nepresností, často sú uvádzané veci ktoré nie sú v súlave so zákonmi SR.
V prvom rade: § 53 ods. 2) zákona 39/2007 Z.z.: Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v obci. Právo vlastniť (aj zviera) vyplýva z Ústavy SR, a obci žiaden zákon nedáva možnosť toto právo akokoľvek obmedzovať. K tomu existuje veľa judikátor a rozhodnutí NS a ÚS SR.
Z dôvodovej správy k zákonu: „Návrh zákona dáva obciam možnosť ustanoviť všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o chove zvierat na území obce, avšak iba v oblasti územných podmienok (vzdialenosti chovného zariadenia alebo priestoru od susedných pozemkov resp. od hraničnej čiary ulice a pod.). Obce nemajú oprávnenie vstupovať do úpravy v oblasti zdravia zvierat a ochrany zvierat, ktoré patria do kompetencie štátu a výkonu orgánov veterinárnej správy, pričom orgán veterinárnej správy musí vždy každý chov pred začatím činnosti zaregistrovať a ten musí byť pod jeho kontrolou.“
§ 29 zákona 39/2007 Z.z. Nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi, ods. 2) Kontroly dodržiavania veterinárnych požiadaviek na odstraňovanie a spracúvanie živočíšnych vedľajších produktov a na ich uvádzanie na trh, ako aj inšpekcie živočíšnych vedľajších produktov na každom stupni nakladania s nimi, ich spracúvania a uvádzania na trh vykonávajú orgány veterinárnej správy.
Možnosti obce pri regulácii stavebno-technických podmienok chovu zvierat sú do značnej miery obmedzené v tom, že obec nemá kompetenciu povoľovať chov zvierat ako taký. Táto kompetencia je daná orgánom veterinárnej správy a to ešte pred začatím chovu tým, že skontrolujú či pripravené podmienky tzn. stavby na chov zvierat sú v súlade s právnymi predpismi.
Asi najlepšie riešenie (ak sa so susedom dohodnúť nedá) je urobiť podanie na súd v zmysle porušenia § 127 ods. 1) Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
Súd môže všetko, nariadiť, prikázať, zakázať. Ak hľadáte riešenie, je to cesta k riešeniu. Ak nehľadáte riešenie, môžete si dopisovať s obcou, veterinou, a pod., ale problém asi nevyriešite.

04/12/2022 12:54
BGH

Nerozumiem tejto položke:
"priestor musí byť dostatočne veľký na to, aby si všetky kravy ľahli, ale nie príliš veľký, pretože musí obmedziť otáčanie kráv a vchádzaniu kráv len zadnou časťou tela"

Taktiež súhlasím s tým, že niektoré zákony o ochrane susedov sú excesívne. Zasmiali sme sa na "Zvieratá nesmú ohrozovať a obťažovať spoluobčanov, či už hlukom, pachom, ..., nesmú rušiť nočný pokoj;"
Waw, od zvierat žiadame ticho, ale susedia, ktorí nonstop fajčia a pach ich cigariet je k tomu výrazne škodlivejší pre všetkých naokolo, to sa nereguluje. Vŕtanie, párty dupot po dňoch a nociach, špaky smeti ľudský moč nula bodov. Ale nedajbože kohút niekomu o polnoci zakikiríka :D pobavilo

04/01/2023 18:06
silvia

a na potkanov ste zabudli ???
nech si každý chová čo chce ale aj potkany chovaju !!!!

18/08/2023 20:12
Peter Pechociak

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu .Chováme doma na.pozemku kurky ,kurin mame od susedov vzdialení asi.10.m .To viete je to okraj mesta ,alebo mesto . Susedovi vadí kikirikanie kohútov a sliepok ,ďalej ze je smrad z hnojiska. Tento sused si tam postavil chalupu asi pred 2.rokmi a odvtedy sú snim problémy. Doteraz tam bývalá jeho svokra a terajšia manželka a nebol.snimy žiaden problém.

01/09/2023 23:54
Iveta Cviková

Dobrý večer .Chcem sa spýtať ,v akej vzdialenosti od spoločného plota môže byť umiestnené hnojisko .Jedná sa o hnoj spod kôz. Suseda si totiž spravila hnojisko rovno pri našom plote., Keď vojdem do záhrady ,prvé čo uvidím a zacítim je hnoj .Nie som fajnová .vyrastala som na dedine ,tiež sme chovali hospodárske zvieratá ale nikdy nešiel hnoj k plotu ,k susedom . Ich pozemok je veľký, mohli to umiestniť inde .Ten pozemok neobývajú , len tam chovajú asi 10 kôz. Tieto voľne pobehujú po celom pozemku .

19/11/2023 10:56
Alexander Jánošík

Holt toje "demokracia". A čím väčší P a k o , tým silnejší - demokrat . S tým nenarobite NIČ ! Však to viete sami
Dedo

Pridať komentár

Pozrite si aj naše inšpirácie

Poschodová posteľ – šetrí miesto a deti ju milujú Poschodová posteľ – šetrí miesto a deti ju milujú

Čo robiť, keď máte len jednu detskú izbu, ale dvoch drobcov? Skvelým riešením, ktoré šetrí miesto, je poschodová posteľ. Deti ju budú milovať, hrozí však, že sa pobijú o to, kto bude...

Wire závesné lampy – moderné svietidlá Wire závesné lampy – moderné svietidlá

Hľadáte vhodné svietidlo do svojej obývačky či kuchyne? Wire závesné lampy by pre vás mohli byť to pravé.

Závesné kreslá a hojdacie siete v interiéri Závesné kreslá a hojdacie siete v interiéri

Závesné kreslo či hojdacia sieť? Výber ani jedného z nich nebudete ľutovať. Ozvláštnia interiér a vytvoria priestor na zábavu a oddych.Publikované dňa: 31.08.2019
Posledná aktualizácia:
Hodnotenie článku:
(89.4%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Vulkanické kamene pre psov alebo ako neutralizovať psí močVulkanické kamene pre psov alebo ako neutralizovať psí moč

Škvrnitý, vypálený alebo vyschnutý trávnik je často dôsledkom vykonávania malej potreby vášho domáceho miláčika. Vulkanické kamene tento problém vyriešia.

Chov anduliek doma či vonku – klietka, správanie, krmivo, rozmnožovanieChov anduliek doma či vonku – klietka, správanie, krmivo, rozmnožovanie

Andulky patria vďaka priateľskej povahe a svojmu vzhľadu medzi najobľúbenejšie a najčastejšie chované druhy vtákov. Čo všetko je potrebné na chov andulky a ako si poradiť pri...

Ako vybrať najlepšie krmivo pre psa?Ako vybrať najlepšie krmivo pre psa?

Máte doma štvornohého miláčika, beriete ho ako člena rodiny a chcete mu dopriať to najlepšie? Vybrať kvalitné krmivo môže byť problém. V článku sa dozviete, na čo sa pri výbere zamerať.