Chov hydiny a iných zvierat – aká je legislatíva?

Hoci domácim chovom zvierat si chcú ľudia len pomôcť a zároveň sa zdravo najesť, niekedy vám chov aj obyčajnej hydiny môže narobiť poriadnu galibu. Viete čo všetko potrebujete vedieť a mať, resp čo vyžaduje legislatíva na chov hydiny, prasiat, oviec atď.?

Chov sliepok na dedine aj v meste

Viete aké rozdiely chovu vyplývajú z toho či bývate v obci alebo v meste? Najlepšie bude, ak si pred začiatkom chovu preštudujete legislatívu, aby ste sa vyhli problémom a vysokým pokutám.

Chov zvierat na vlastnom pozemku

Častým problémom pri chove zvierat sú spory medzi susedami. Na to aby sa čo možno najviac eliminovali, existuje platná legislatíva, ktorá stanovuje isté obmedzenia, vrátane povoleného počtu zvierat a ich umiestnenia na pozemku, v závislosti od druhu chovaného zvieraťa. Ide hlavne o Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení.

Na základe neho, obec/mesto vydáva Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o chove hospodárskych zvierat (každá obec/mesto má vlastné VZN). Vo VZN nájdete zoznam zvierat, ktoré je zakázané chovať na vlastnom pozemku, kritériá pre chov zvierat, napr. minimálnu veľkosť pozemku na chov a pod.

Niektoré pravidlá a obmedzenia pri chove zvierat v obci a v meste

 • Chovateľ alebo majiteľ zvieraťa je povinný skutočnosť o chove nahlásiť obci/mestu a veterinárnej správe (je to bezplatné);
 • Pri držaní a chovaní zvierat musia byť dodržané hygienické, veterinárne, stavebné podmienky, predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia a zásady občianskeho spolužitia podľa Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb.;
 • Chov veľkých hospodárskych zvierat (kravy, prasce, kone, kozy) je povolený len v domoch, ktoré stoja na pozemku väčšom ako 400 m², pričom v meste sú povolené len 2 zvieratá na jedného chovateľa.
 • Minimálna vzdialenosť medzi objektami určenými na chov (chliev, kurín ...) je 10 m, od príbytku človeka 15 m, v susedstve s bytovkami min. 30 m;
 • S chovom zvierat musia súhlasiť susedia, v meste až do okruhu 100 m od chovného miesta, ak to nie je možné, o chovaní rozhoduje príslušné mesto, s uložením potrebných hygienických a ďalších opatrení;
 • Chovať zvieratá je možné len v oplotených priestoroch, pasenie zvierat na priestore bez ohraničenia je zakázané,

Chov kôz na vlastnom pozemku

 • Zvieratá nesmú ohrozovať a obťažovať spoluobčanov, či už hlukom, pachom, vnikaniu na susedský pozemok alebo tekutými a pevnými odpadmi, nesmú rušiť nočný pokoj;
 • Musí byť zriadená žumpa, hnojisko, pravidelný vývoz bioodpadu (viac info. v Zákone č. 50/1976 Zb.),
 • Zvieratá musia mať zabezpečenú dostatočnú výživu, poriadnu starostlivosť a musia byť umiestnené v priestore, ktoré zodpovedajú ich fyziologickým potrebám;
 • Musí byť zabezpečená hygienická likvidácia exkrementov, vhodné skladovanie potravy;
 • Zvieratá musia byť zaočkované tak ako to stanovuje Regionálna veterinárna správa;
 • Pri ochorení zvieraťa musí byť zabezpečené veterinárne ošetrenia,
 • Dať okamžite vyšetriť zviera, ktoré nejakým spôsobom poranilo človeka,
 • Uhynuté zviera, vrátane psa a ďalších domácich miláčikov, je potrebné bezpečne uložiť a zlikvidovať v asanačnom podniku (iný spôsob nie je povolený);
 • Chovateľ je povinný neustále ničiť hlodavcov a hmyz, priestory dezinfikovať

Chov hospodársky malých zvierat (hydina, ovce)

 • Pri chove hydiny a oviec sa neodporúča presiahnuť viac ako 30 kusov dokopy, pri väčšom počte bude množstvo zvierat posúdené individuálne hygienikom a veterinárom;
 • Chov zvierat v byte je zakázaný.

Niektoré zákonné obmedzenia pri chove hydiny, prasiat, kráv, oviec.

Nižšie uvedené informácie prestavujú len zlomok podmienok a nariadení, ktoré vymedzuje Vyhláška č. 230/1998 Z.z. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat.

Ošípané

 • vyhradený priestor pre ošípané sa stanovuje podľa jej váhy,
 • chovať ošípané bez prírodného osvetlenia je zakázané,
 • krmivo a voda musia byť udržované a umiestnené tak, aby sa zabránilo ich znečisteniu,
 • nesmú sa uväzovať o krk,
 • nesmú sa nachádzať v klietkach s horným uzatváraním,
 • ak sú chované vonku, musia mať tienidlo alebo prístrešok, proti negatívnym vplyvom počasia.

Pravidlá pre chov ošípaných v domácich podmienkach

Ovce

 • ide o stádové zviera, preto sa nesmú chovať po jednom alebo oddelene,
 • povrch ustajňovacích priestorov a zariadení sa nesmie ošetrovať nátermi či prípravkami, ktoré pre ovce predstavujú riziko toxikácie,
 • pred prvým pasením na pastve musia byť všetky ovce odčervené a musia im byť ošetrené paznechty.
 • priestor, v ktorom sú ovce ustajnené musí umožňovať všetkým zvieratá súčasne ležať,
 • v priestoroch musí byť vhodná podstielka.

Kozy

 • priestor určený pre kozy musí spĺňať požiadavku, aby všetky kozy pohodlne ležali,
 • oplotenie musí byť vysoké tak, aby znemožňovalo zvieratám jeho preskočenie,
 • kozy musia mať prístup do výbehov a do ohrád,
 • potrava kozy musí obsahovať konáre s listami,
 • nesmú sa dlhodobo uväzovať a reťaze či popruhy, s ktorými sa uväzujú ich nesmú poraniť.

Hydina

 • v ustajňovacích priestoroch musí byť zabezpečené umelé svetlo pre prípad nepriaznivých vplyvov počasia,
 • priestory musia byť vybavené podstielkou, napr. slamou,
 • pri vonkajšom chove musí byť hydine zriadení prístrešok na ukrytie sa,
 • v ustajňovacom pristore nesmie byť zatvorená dlho,
 • nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu.

Chov kačíc na dedine

Kravy

 • ustajňovací priestor, v ktorom sa kravy a hovädzí dobytok nachádza, musí byť vybavený rovnou a pevnou podlahou, nesmie sa šmýkať,
 • priestor musí byť zabezpečený suchou podstielkou,
 • priestor musí byť dostatočne veľký na to, aby si všetky kravy ľahli, ale nie príliš veľký, pretože musí obmedziť otáčanie kráv a vchádzaniu kráv len zadnou časťou tela,
 • pasienky sa musia udržiavať tak, aby splnili výživové potreby kráv a aby neboli toxické či zdraviu škodlivé.

Susedské spory za domáci chov zvierat

Čo sa týka chovu zvierat a susedov, veľmi častým problémom sú susedské spory za hluk a pach. Z toho dôvodu bol ustanovený Zákon č. 40/1964 Z. Občiansky zákonník v platnom znení ("Občiansky zákonník"), ktorý, okrem iného, stanovuje aj opatrenia na udržiavanie prijateľných susedských vzťahov. V druhej časti, § 127 hovorí o tom, aby sa susedia navzájom neobťažovali a chovateľ urobili všetko preto aby susedov neobťažoval pach, hluk, pevné a tekuté odpady a aby zabránil vnikaniu chovaných zvierat na susedský pozemok.

Na koho sa obrátiť?

V prípade, ak vás obťažujú susedove zvieratá nejakým spôsobom, môžete sa obrátiť na obec alebo na mestský úrad, ktorý na základe vašej sťažnosti posúdi, či je váš problém opodstatnený.

Čo robiť ak vás sused obťažuje smradom z chovu zvierat?

Ak áno, majiteľ resp. chovateľ zvierat dostane od zriaďovateľa sankciu a isté nariadenia. Stáva sa však, že obec nemá Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o chove hospodárskych zvierat, čo vás núti spor riešiť cestou súdneho konania. Preto je potrebné urobiť prvý krok, a to porozprávať sa so susedom, aby odstránil problémy súvisiace so zvieratami.

Sankcie

Ak chovateľ poruší nejaké ustanovenia zo VZN obce/mesta, môže mu byť uložená pokuta až do výšky 6638 €. Podľa VZN pre inú osobu (ktorá je obťažovaná alebo ohrozovaná chovom zvierat, napr. susedia) nejestvuje žiadne obmedzenie, ktoré by ju zbavovali možnosti právnej ochrany v zmysle § 27 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v podobe podania zapieracej žaloby. Okrem finančnej pokuty, môže obec alebo mesto v spolupráci s veterinárnou správou obmedziť chov zvierat, zakázať ho alebo nariadiť zlikvidovanie chovu zvierat do stanovej lehoty na náklady chovateľa. Zakázané je chovať zvieratá, ktoré sú zákonom chránené.

Zaujímavosťou je, že pokuta (do 1000 €) vám hrozí aj v prípade, ak nenahlásite zabíjačku Miestnej príslušnej regionálnej a potravinovej správe, minimálne jeden deň vopred do 15:00. Je to z dôvodu bezpečnosti, pretože je možné, že mäso prasaťa je nakazené parazitom. Z dostupných informácii tento orgán vyhodnotí bezpečnosť zabíjania a požívania zabíjačkového mäsa.

Kontrola

To, či chovateľ dodržiava nariadenia môže kontrolovať buď starosta obce/primátor mesta, poverení pracovníci, poslanci, členovia komisií obecného alebo mestského zastupiteľstva a hlavný kontrolóri obcí alebo mesta.

Ďalšie potrebné informácie nájdete v:

 • Zákon č. 40(1964 Zb. Občiansky zákonník;
 • Zákon č. 39/2007 Z.z Zákon o veterinárnej starostlivosti;
 • Centrálna registrácia farmára a jeho zvierat v systéme CEHZ;
 • Všeobecné záväzné nariadenia o chove a držaní zvierat na území mesta a obce;
 • Vyhláška č. 230/1998 Z.z. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat;
 • Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku;
 • Nariadenie vlády č. 735/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných.

Autor článku

Redakcia TopByvanie.sk

Pravidelne Vám prinášame všetky zaujímavosti zo sveta tých najnovších trendov v bývaní a záhrade. Sledujte nás a nič vám neunikne :-)


Komentáre

01/10/2019 13:27
peter k.

novodoby trend mladych, ktori sa teraz hufne stahuju na dediny je stazovat sa a stazovat.. to som v zivote nezazil a to byvam na dedine od narodenia!! aby sa ti zasrani stazovali na urade na to, ze si chovam dve prasiatka, ktore nikomu nic nerobia??? kam to este zajde!!

18/10/2019 13:38
dada

no nie je to asi uplna pravda, ze nikomu nic nerobia ak niekho obtazuju smradom.. ale to je asi vecou domaceho gazdu, mozno keby casjtejsie vycistil chliev, tka to nie je az taky problem

09/07/2020 23:25
Zacharides

Dnes ľuďom vadí že ráno kikiríka kohút , že moriak "hudruje" , pes šteká , drozd o štvrtej ráno spieva !! Choré !!!
Ak Vám to všetko vadí chodte späť do mesta , na edine nemáte čo robiť !!

Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Wire závesné lampy – moderné svietidlá Wire závesné lampy – moderné svietidlá

Hľadáte vhodné svietidlo do svojej obývačky či kuchyne? Wire závesné lampy by pre vás mohli byť to pravé.

Poschodová posteľ – šetrí miesto a deti ju milujú Poschodová posteľ – šetrí miesto a deti ju milujú

Čo robiť, keď máte len jednu detskú izbu, ale dvoch drobcov? Skvelým riešením, ktoré šetrí miesto, je poschodová posteľ. Deti ju budú milovať, hrozí však, že sa pobijú o to, kto bude...

Originálne stojany na dáždniky Originálne stojany na dáždniky

Aj vaša predsieň si zaslúži nádych originality! Prajavte svoju osobnosť a kreativitu pri výbere doplnkov a dodajte život aj tej najponurejšej vstupnej hale.Publikované dňa: 31.08.2019
Hodnotenie článku:
(90%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Ako vyčistiť akvárium od rias – čierna riasa, zelená riasa, žabí vlas. Ako si s nimi poradiť?Ako vyčistiť akvárium od rias – čierna riasa, zelená riasa, žabí vlas. Ako si s nimi poradiť?

Ako mať krásne a prosperujúce akvárium bez otravných rias? Základom je rovnováha. V našom článku vám o čistení akvária od rôznych druhov rias povieme všetko podstatné!

Chov včiel a legislatíva: Aké sú povinnosti včelára?Chov včiel a legislatíva: Aké sú povinnosti včelára?

Chov včiel nie je prínosný len pre samotného chovateľa, ale taktiež pre životné prostredie. Premýšľate nad tým, že by ste si na svoju záhradu umiestnili jeden či dva úle? Okrem vedomostí...

Domáce zvieratká a Silvester – ako ich chrániť a upokojiť pri hluku?Domáce zvieratká a Silvester – ako ich chrániť a upokojiť pri hluku?

Kým pre mnohých sú petardy a ohňostroje počas Silvestra radostné spestrenie osláv, pre našich domácich miláčikov ide o zrejme najstresujúcejší deň v roku. Ako im pomôcť? Prezradíme vám v...