Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác – postup, lehota, na čo nezabudnúť

Potrebujete spraviť na svojom dome nejaké tie kozmetické úpravy? Stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktorými sa nezmení vzhľad stavby, nezasahujú sa do nosných konštrukcií stavby, nezmení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, môžu sa vykonávať len na základe ohlásenia stavebného úradu a nie je potrebné stavebné povolenie či iné vybavovačky okolo toho.

Ako vybaviť ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác?

Toto všetko špecifikuje zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Ako je to s tým ohlasovaním stavebných úprav v byte a dome? A sú aj niektoré stavebné práce, ktoré ohlasovať ani netreba? Ak sa teda chystáte k takýmto malým stavebným prácam, odporúčame vám prečítať si či už vyššie spomenuté zákony alebo práve tento článok, v ktorom sú zahrnuté aj tie najdôležitejšie časti z daných zákonov.

Kedy stavebné povolenie a kedy ohlásenie stavebných úprav?

Stavby , ich zmeny a udržiavacie práce na nich môžete vykonávať jedine na základe stavebného povolenia alebo práve na základe ohlásenia stavebných úprav. V prvom rade je potrebné vedieť, do ktorej skupiny sa zaraďujú práce, ktoré sa chystáte robiť či už v byte alebo dome. Podľa toho potom budete postupovať ďalej. Buď začnete vybavovať stavebné povolenie a všetky právne úkony s tým spojené, alebo len podáte ohlásenie stavebných úprav na obec. Stavebné povolenie jednoznačne potrebujete týchto prípadoch:

 • Pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
 • Na stavebné úpravy, najmä na búracie práce pri ktorých sa mení vzhľad, priestorové usporiadanie bytu, spôsob užívania a pri zásahoch do nosných konštrukcií.

Pri stavebných úpravách je stavebník povinný vopred vyhlásiť takúto činnosť stavebnému úradu a teda podať ohlásenie stavebných úprav. A ako zistíte, že ide o stavebné úpravy? Do tejto skupiny patria:

 • Jednoduchá stavba, prístavba alebo nadstavba, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí
 • Drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie
 • Stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa tým záujmy spoločnosti
 • Udržiavacie práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou

Kedy stavebné povolenie a kedy ohlásenie stavebných úprav?

Sú ale aj také prípady, kedy vám netreba ani stavebné povolenie a ani nemusíte podávať žiadne ohlásenia stavebných úprav. Toto sú ale poväčšine také stavebné úpravy, s ktorými sa bežne nestretávame, a preto je pravdepodobné, že aspoň to ohlásenie vždy bude potrebné. Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri:

 • pri opravách fasády, opravách a výmene strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmene odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravách oplotenia a výmene jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • pri opravách a výmene nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • pri údržbe a opravách technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce
 • pri krátkodobých prenosných zariadeniach
 • pri konštrukciách chmeľníc a vinohradov
 • pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia
 • pri reklamných stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2

Zasklenie balkóna – treba povolenie?

Na zasklenie balkóna alebo lodžie je potrebné podať aspoň ohlásenie stavebnému úradu, ktorý posúdi vhodnosť použitého systému. Je to hlavne kvôli tomu, že niektoré mestá majú v nariadeniach určené z pohľadu architektonického stvárnenia vonkajších fasád a budov. V niektorých prípadoch sa môže stať, že vám tieto práce môžu zamietnuť.

Kde sa podáva ohlásenie (a aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia)?

To, že nemusíte behať po úradoch a jednoducho stačí podať takéto byrokratické veci len pomocou internetu niekedy platí aj pri ohlásení stavebných úprav. Ohlásenie sa podáva na príslušnom stavebnom úrade, kde vyplníte tlačivo spolu so všetkými prílohami. Na weboch niektorých miest a obcí si viete nájsť konkrétne informácie a aj postup, ako žiadosť podať a vyplniť. Je potrebné si zistiť, či daná obec má vytvorený takýto elektronický systém na podávanie ohlásení. Ak nie, tak to treba vybaviť osobne na úrade.

Vybavenie stavebného povolenia / ohlásenia udržiavacích prác na úrade

Stavebné povolenie alebo ohlásenie prác je vždy potrebné podať ešte pred samotným začatím prác. Práce potom môžete začať vykonávať až po vyjadrení samotného úradu, v prípade, že nebude mať žiadne námietky, ohlášky alebo vydaním stavebného povolenia.

Ako postupovať pri ohlásení stavebných úprav?

Ako sme už spomínali, tak stavebník je povinný uskutočnenie stavby podliehajúcej ohláseniu vopred nahlásiť stavebnému úradu. Toto ohlásenie musí mať písomnú formu a stavebný úrad na základe tohto ohlásenia môže rozhodnúť, že predmetnú úpravu má stavebník vykonať až na základe stavebného povolenia. V takomto prípade musí stavebník následne podať na stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie doplnené o všetky potrebné súčasti a prílohy.

Stavebný úrad po odovzdaní ohlásenia písomne oznámi stavebníkovi, že proti týmto stavebným úpravám alebo udržiavacím prácam nemá žiadne námietky. K písomnému vyjadreniu stavebný úrad pripojí aj overený jednoduchý situačný výkres. Stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia a súhlasy oznámenie nenahrádza, a na to by vás mal stavebný úrad aj upozorniť. Tiež by vás mal upozorniť aj na to, že by ste pri úpravách mali dodržiavať slovenské technické normy.

Čo má ohlásenie obsahovať a aká je lehota?

Či už sa jedná o ohlásenie stavebných úprav v byte alebo v dome, vždy musí obsahovať tieto konkrétne náležitosti. Patrí tu vaše meno, priezvisko a adresa, ďalej údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo stavebné udržiavacie práce uskutočniť. Súčasťou musí byť aj rozsah a účel úprav aj prác, ku ktorým je pripojený ich jednoduchý opis. Niektoré úrady ešte stále vyžadujú aj doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo na stavbu (niekedy stačí aj čestné vyhlásenie). Ak úpravu alebo udržiavacie práce uskutočňuje nájomca, potom potrebuje aj písomnú dohodu s vlastníkom stavby. Vlastník / nájomca zároveň potrebuje aj stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovom chránenom území.

Počítajte aj so správnym poplatkom za ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav alebo udržiavacích prác, ktorého výška je pre právnickú osobu 30 € a pre fyzickú osobu 10 €. Pri drobných stavbách, ktoré dopĺňajú hlavnú stavbu, pri stavebných úpravách, kde nemeníte vzhľad a spôsob užívania je lehota vybavenia do 30 dní od podania.

Autor článku

Kristína Kováliková

Som študentkou odboru manažment na Žilinskej univerzite. Vo voľnom čase sa venujem práve písaniu článkov, sledovaniu aktuálneho diania a tým...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Jednoduché zdobenie medovníkov Jednoduché zdobenie medovníkov

Dnes vám prinášame fotoinšpirácie v podobe rôznych menej či viac náročných vzorov, ktoré môžete aplikovať aj tento rok. Nebojte sa, nie je to naozaj až tak náročné. Treba len trochu cviku.

Vázy na kvety ako bytové doplnky do obývačky Vázy na kvety ako bytové doplnky do obývačky

Aspoň jednu vázu má doma asi každý. Môže ísť o sklenený kúsok s jednoduchým dizajnom, alebo napríklad o kovovú dekoratívnu vázu. Akú máte doma vy?

Červená obývačka – každého upúta na prvý pohľad Červená obývačka – každého upúta na prvý pohľad

Túžite po obývačke, z ktorej bude sálať radosť a energia? Vymeňte biele, šedé a béžové farby za červenú a dodajte jej nový život v horúcich odtieňoch! Vaša obývačka sa zmení na nepoznanie.Publikované dňa: 25.06.2020
Hodnotenie článku:
(88%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Bývanie v byte, či v dome? Každé má svoje výhodyBývanie v byte, či v dome? Každé má svoje výhody

Ako sa rozhodnúť správne? Treba poznať všetky možné výhody aj nevýhody bývania v dome a byte. Podľa toho sa potom rozhodnete, čo je pre vás dôležité, a čo naopak viete oželieť.

Daň z garáže: Kto a ako podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?Daň z garáže: Kto a ako podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Nezabúdajte na to, že aj garáž je patrí do skupiny nehnuteľností, a preto je potrebné aj za ňu platiť štátu daň. Vašou povinnosťou je v mieste bydliska podať daňové priznanie k dani z...

Rodinný dom alebo byt? Rozhodnite sa správneRodinný dom alebo byt? Rozhodnite sa správne

Môžete si vybrať, či budete bývať vo veľkom dome, alebo menšom byte? Oba typy bývania totiž prinášajú isté výhody, ale aj nevýhody. Ktorým z nich dáte prednosť vy?