Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác – postup, lehota, na čo nezabudnúť

Potrebujete spraviť na svojom dome nejaké tie kozmetické úpravy? Stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktorými sa nezmení vzhľad stavby, nezasahujú sa do nosných konštrukcií stavby, nezmení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, môžu sa vykonávať len na základe ohlásenia stavebného úradu a nie je potrebné stavebné povolenie či iné vybavovačky okolo toho.

Ako vybaviť ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác?

Toto všetko špecifikuje zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Ako je to s tým ohlasovaním stavebných úprav v byte a dome? A sú aj niektoré stavebné práce, ktoré ohlasovať ani netreba? Ak sa teda chystáte k takýmto malým stavebným prácam, odporúčame vám prečítať si či už vyššie spomenuté zákony alebo práve tento článok, v ktorom sú zahrnuté aj tie najdôležitejšie časti z daných zákonov.

Kedy stavebné povolenie a kedy ohlásenie stavebných úprav?

Stavby , ich zmeny a udržiavacie práce na nich môžete vykonávať jedine na základe stavebného povolenia alebo práve na základe ohlásenia stavebných úprav. V prvom rade je potrebné vedieť, do ktorej skupiny sa zaraďujú práce, ktoré sa chystáte robiť či už v byte alebo dome. Podľa toho potom budete postupovať ďalej. Buď začnete vybavovať stavebné povolenie a všetky právne úkony s tým spojené, alebo len podáte ohlásenie stavebných úprav na obec. Stavebné povolenie jednoznačne potrebujete týchto prípadoch:

 • Pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
 • Na stavebné úpravy, najmä na búracie práce pri ktorých sa mení vzhľad, priestorové usporiadanie bytu, spôsob užívania a pri zásahoch do nosných konštrukcií.

Pri stavebných úpravách je stavebník povinný vopred vyhlásiť takúto činnosť stavebnému úradu a teda podať ohlásenie stavebných úprav. A ako zistíte, že ide o stavebné úpravy? Do tejto skupiny patria:

 • Jednoduchá stavba, prístavba alebo nadstavba, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí
 • Drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie
 • Stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa tým záujmy spoločnosti
 • Udržiavacie práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou

Kedy stavebné povolenie a kedy ohlásenie stavebných úprav?

Sú ale aj také prípady, kedy vám netreba ani stavebné povolenie a ani nemusíte podávať žiadne ohlásenia stavebných úprav. Toto sú ale poväčšine také stavebné úpravy, s ktorými sa bežne nestretávame, a preto je pravdepodobné, že aspoň to ohlásenie vždy bude potrebné. Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri:

 • pri opravách fasády, opravách a výmene strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmene odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravách oplotenia a výmene jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • pri opravách a výmene nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • pri údržbe a opravách technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce
 • pri krátkodobých prenosných zariadeniach
 • pri konštrukciách chmeľníc a vinohradov
 • pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia
 • pri reklamných stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2

Zasklenie balkóna – treba povolenie?

Na zasklenie balkóna alebo lodžie je potrebné podať aspoň ohlásenie stavebnému úradu, ktorý posúdi vhodnosť použitého systému. Je to hlavne kvôli tomu, že niektoré mestá majú v nariadeniach určené z pohľadu architektonického stvárnenia vonkajších fasád a budov. V niektorých prípadoch sa môže stať, že vám tieto práce môžu zamietnuť.

Kde sa podáva ohlásenie (a aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia)?

To, že nemusíte behať po úradoch a jednoducho stačí podať takéto byrokratické veci len pomocou internetu niekedy platí aj pri ohlásení stavebných úprav. Ohlásenie sa podáva na príslušnom stavebnom úrade, kde vyplníte tlačivo spolu so všetkými prílohami. Na weboch niektorých miest a obcí si viete nájsť konkrétne informácie a aj postup, ako žiadosť podať a vyplniť. Je potrebné si zistiť, či daná obec má vytvorený takýto elektronický systém na podávanie ohlásení. Ak nie, tak to treba vybaviť osobne na úrade.

Vybavenie stavebného povolenia / ohlásenia udržiavacích prác na úrade

Stavebné povolenie alebo ohlásenie prác je vždy potrebné podať ešte pred samotným začatím prác. Práce potom môžete začať vykonávať až po vyjadrení samotného úradu, v prípade, že nebude mať žiadne námietky, ohlášky alebo vydaním stavebného povolenia.

Ako postupovať pri ohlásení stavebných úprav?

Ako sme už spomínali, tak stavebník je povinný uskutočnenie stavby podliehajúcej ohláseniu vopred nahlásiť stavebnému úradu. Toto ohlásenie musí mať písomnú formu a stavebný úrad na základe tohto ohlásenia môže rozhodnúť, že predmetnú úpravu má stavebník vykonať až na základe stavebného povolenia. V takomto prípade musí stavebník následne podať na stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie doplnené o všetky potrebné súčasti a prílohy.

Stavebný úrad po odovzdaní ohlásenia písomne oznámi stavebníkovi, že proti týmto stavebným úpravám alebo udržiavacím prácam nemá žiadne námietky. K písomnému vyjadreniu stavebný úrad pripojí aj overený jednoduchý situačný výkres. Stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia a súhlasy oznámenie nenahrádza, a na to by vás mal stavebný úrad aj upozorniť. Tiež by vás mal upozorniť aj na to, že by ste pri úpravách mali dodržiavať slovenské technické normy.

Čo má ohlásenie obsahovať a aká je lehota?

Či už sa jedná o ohlásenie stavebných úprav v byte alebo v dome, vždy musí obsahovať tieto konkrétne náležitosti. Patrí tu vaše meno, priezvisko a adresa, ďalej údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo stavebné udržiavacie práce uskutočniť. Súčasťou musí byť aj rozsah a účel úprav aj prác, ku ktorým je pripojený ich jednoduchý opis. Niektoré úrady ešte stále vyžadujú aj doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo na stavbu (niekedy stačí aj čestné vyhlásenie). Ak úpravu alebo udržiavacie práce uskutočňuje nájomca, potom potrebuje aj písomnú dohodu s vlastníkom stavby. Vlastník / nájomca zároveň potrebuje aj stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovom chránenom území.

Počítajte aj so správnym poplatkom za ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav alebo udržiavacích prác, ktorého výška je pre právnickú osobu 30 € a pre fyzickú osobu 10 €. Pri drobných stavbách, ktoré dopĺňajú hlavnú stavbu, pri stavebných úpravách, kde nemeníte vzhľad a spôsob užívania je lehota vybavenia do 30 dní od podania.

Autor článku

Kristína Kováliková

Som študentkou odboru manažment na Žilinskej univerzite. Vo voľnom čase sa venujem práve písaniu článkov, sledovaniu aktuálneho diania a tým...


Komentáre

10/03/2021 14:18
Terezia Mäder

Dobrý den prajem,

Vlastnim dom v radovej zastavbe, kde by som chcela vymenit kanadsky šindel z 1998 / ktory je poškotený/ na fasáde a na streche za falcovaný šindel.
Charakter stavby sa nemení.
Moja otazka: Potrebujem podat ohlasenie na stavebný úrad?

Dakujem
Ing.Mäder

Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Originálne stojany na dáždniky Originálne stojany na dáždniky

Aj vaša predsieň si zaslúži nádych originality! Prajavte svoju osobnosť a kreativitu pri výbere doplnkov a dodajte život aj tej najponurejšej vstupnej hale.

Žlté kuchyne – potešia oko i ducha Žlté kuchyne – potešia oko i ducha

Žltá farba má mnoho pozitív – nielenže je optimistická a zlepšuje náladu, ale tiež dokáže zosvetliť a otepliť interiér a zväčšiť priestor. Hovorí sa však aj to, že vzbudzuje chuť do...

Fialová kúpeľňa – pôsobí luxusne a odvážne Fialová kúpeľňa – pôsobí luxusne a odvážne

Fialová farba je dlhé roky spájaná s luxusom a kráľovským prostredím. Kedysi totiž nebolo jednoduché vyrobiť fialové farbivo, preto bolo veľmi vzácne. Napriek tomu, že dnes je už fialová...Publikované dňa: 25.06.2020
Hodnotenie článku:
(88.2%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Povinnosti pri kúpe a po predaji bytu: daň, uvoľnenie bytu po predajiPovinnosti pri kúpe a po predaji bytu: daň, uvoľnenie bytu po predaji

Pri predaji a po kúpe bytu vám zákonne prislúchajú isté povinnosti. Ponúkame vám návod, čo všetko a ako vybaviť. 

Tipy, ako zvýšiť cenu nehnuteľnosti (hodnotu domu či bytu) pred predajomTipy, ako zvýšiť cenu nehnuteľnosti (hodnotu domu či bytu) pred predajom

Chystáte sa predať byt alebo dom? V tom prípade by ste mali vedieť, že existujú spôsoby, ako cenu nehnuteľnosti navýšiť.

Chyby pri predaji nehnuteľnosti: predajná cena, prvý dojem, marketing, daneChyby pri predaji nehnuteľnosti: predajná cena, prvý dojem, marketing, dane

Ako sa vyhnúť chybám pri predaji nehnutľnosti a ako predať nehnuteľnosť čo najvýhodnejšie? Poradíme vám, ako zdvihnúť cenu predávanej nehnuteľnosti a ušetriť na daniach či DPH.